• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 thực hiện Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Văn bản khác 31/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg , ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý, giai đoạn 2012 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý”;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, giữ gìn trật tự xã hội.

- Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh; giữ vững số xã, phường, thị trấn trong sạch không tệ nạn ma tuý; phấn đấu làm chuyển hoá địa bàn ở các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma tuý; tăng thêm số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giữ vững, không để phát sinh tệ nạn ma tuý tại 28 xã không có người nghiện ma tuý hiện nay (thành phố Tuyên Quang: 1 xã; Yên Sơn: 7 xã; Sơn Dương: 5 xã; Hàm Yên: 5 xã; Chiêm Hoá: 4 xã; Na Hang: 2 xã; Lâm Bình: 4 xã).

- Phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt nhằm làm giảm mức độ phức tạp về tệ nạn ma tuý tại 113 xã, phường thị trấn hiện nay đang có tệ nạn ma tuý; ngăn chặn và từng bước xoá bỏ tệ nạn ma tuý ở những xã có ít phức tạp về tệ nạn ma tuý; phấn đấu đến năm 2015 giảm 10% số xã, phường thị trấn có tệ nạn ma tuý so với năm 2012.

- Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái trồng cây có chất ma tuý trên địa bàn của tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và hiệu lực quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 21/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống ma tuý thông qua việc đề ra các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tuý và có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các tổ xóm, thôn bản, các cụm dân cư, các cơ quan, đơn vị. Nắm vững và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma tuý, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có khả năng bị lợi dụng để thực hiện hoạt động bất hợp pháp về ma tuý; thường xuyên rà soát, phát hiện người nghiện mới, người tái nghiện trên địa bàn, chỉ đạo lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc áp dụng các biện pháp cai nghiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành, các đơn vị; huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học và quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý và cùng thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình, tổ, xóm, thôn bản, cơ quan đơn vị, xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tuý ngay từ cơ sở.

2. Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma tuý tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý

- Việc phân loại dựa trên các tiêu chí xác định tình trạng tệ nạn ma tuý ở các xã, phường, thị trấn được nêu tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại và mức kinh phí hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã tiến hành thống kê, rà soát xác định tình trạng tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã báo cáo lên Ban chỉ đạo cấp huyện.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tập hợp báo cáo tình trạng tệ nạn ma tuý tại các xã trên địa bàn huyện báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Căn cứ báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh thẩm tra, xác nhận tình trạng tệ nạn ma tuý tại các xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xác nhận phân loại.

- Tổ chức cho tất cả các xã, phường, thị trấn, các tổ, xóm, thôn bản, khu dân cư đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị, tổ, xóm, thôn bản, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý; căn cứ tình hình cụ thể ở từng địa phương, mỗi huyện, thành phố chọn một, hoặc một số xã, phường, thị trấn để chỉ đạo điểm xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn

Tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an xã, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, cán bộ y tế,... trực tiếp tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn kiến thức về pháp luật, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý, thống kê người nghiện; vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý và tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma tuý; lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quản lý, giáo dục giúp đỡ người cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông ở cấp xã để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống ma tuý, giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại và sự nguy hiểm của ma tuý và tệ nạn ma tuý; cách nhận biết người nghiện, cách phòng, chống ma tuý và trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma tuý.

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xã, phường, thị trấn; tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ cao; tuyên truyền bằng truyền thông trực quan như: dựng bảng tin, pa nô... tuyên truyền tại các địa điểm đông người qua lại và ở trung tâm các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, chủ đề phòng, chống ma tuý cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; mở các đợt cao điểm phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý.

5. Đăng ký và quản lý người nghiện ma tuý; tiến hành cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện

- Rà soát, thống kê, lập danh sách những người nghiện ma tuý ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng nghiện để lập hồ sơ, áp dụng biện pháp cai nghiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma tuý phục hồi sức khoẻ, nhân cách và hoà nhập cộng đồng đạt hiệu quả.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma tuý; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tạo điều kiện việc làm cho người đã cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

6. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở xã, phường, thị trấn

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý.

- Tổ chức các hoạt động tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma tuý; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý, giáo dục số người nghiện ma tuý đang cai tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai; những người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù từ các trại giam, hoặc chấp hành xong các biện pháp xử lý hành chính từ các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Phát huy hiệu quả của việc thu nhận xử lý tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma tuý thông qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý”; tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ nhân dân tự quản như: “Tổ an ninh nhân dân”, “Khu phố tự quản”... làm nòng cốt trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý ở khu dân cư.

7. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý; tổ chức cho nhân dân vùng có nguy cơ trồng cây thuốc phiện và cây cần sa (tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma tuý; phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma tuý.

- Vận động, hướng dẫn nhân dân thay thế cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá cho đồng bào vùng có nguy cơ trồng cây có chất ma tuý.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện xoá bỏ kịp thời việc tái trồng cây có chất ma tuý, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy cấp tỉnh)

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm và tệ nạn ma tuý; tập trung đấu tranh, ngăn chặn và triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma túy, hạn chế thấp nhất các loại ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp xâm nhập vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn ma tuý.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong việc thu thập tài liệu, đề nghị cơ quan Y tế xác định người nghiện, lập hồ sơ, đưa người nghiện vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng các hình thức cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, hoặc cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng hướng dẫn phân loại, thẩm định và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, phân loại tình trạng tệ nạn ma tuý ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tuý từ cơ sở.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma tuý và xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không có tệ nạn ma tuý với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; thực hiện công tác quản lý người nghiện, quản lý cai nghiện, người sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh để thực hiện hiệu quả công tác quản lý cai nghiện theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng tăng cường công tác dạy nghề, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau khi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh.

3. Sở Y tế

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quy trình xác định người nghiện ma tuý cho những đối tượng có thẩm quyền xác định người nghiện ma tuý theo quy định tại điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các cơ sở Y tế, đặc biệt là Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành chức năng và địa phương trong việc xét nghiệm phát hiện người nghiện và xác định người nghiện ma tuý; thực hiện phác đồ cai nghiện ma tuý và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khoẻ cho người cai nghiện.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; tập trung tuyên truyền Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống ma tuý; thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung đa dạng; phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý đến từng xã, phường, thị trấn, các khu dân cư.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông lâm ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kịp thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để phát sinh việc trồng cây thuốc phiện hoặc cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp huyện, cấp xã và các Tiểu ban phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học..., kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong phòng, chống ma tuý ngay từ cơ sở.

- Tổ chức hướng dẫn phân loại tình trạng tệ nạn ma tuý tại xã, phường, thị trấn theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý; thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác định người nghiện mới và tái nghiện về ma tuý để đưa người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, gia đình, thôn, xóm, bản, tổ nhân dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma tuý. Các xã, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ nhân dân không có ma tuý đăng ký giữ vững địa bàn trong sạch, kiên quyết không để ma tuý xâm nhập, các xã có ma tuý đăng ký giảm dần số người nghiện và tệ nạn ma tuý.

- Triển khai công tác rà soát, phân loại người nghiện, đặc biệt là số người nghiện đang trong danh sách quản lý trước ngày 31/12/2013 (số cai giai đoạn 1, cai tại nhà, chưa cai, chữa bệnh, trốn cai, ra trại....), hiện nay đang ở ngoài xã hội để củng cố, lập hồ sơ, đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn và áp dụng biện pháp cai nghiện theo đúng quy định của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính; số không đủ căn cứ xác định nghiện ma tuý thì đề nghị loại khỏi danh sách quản lý người nghiện.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý; chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma tuý và quản lý cai nghiện ma tuý ngay từ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng, chống ma tuý, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư", gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Định kỳ (tháng, 6 tháng và hằng năm); sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Trưởng phòng VX, NC;
- Lưu VT- VX .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký:
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 31/KH-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240274