• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 32/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 (Nghị định số 22) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Để triển khai thực hiện Nghị định số 22 được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của Nghị định số 22 đến cá nhân, tổ chức, các ngành, các cấp, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 22.

2. Yêu cầu

- Xác định và phân giao cụ thể nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 22, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời các quy định của Nghị định số 22.

- Trên cơ sở quy định của Nghị định số 22, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22 ở ngành, lĩnh vực và địa phương.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22

a) Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung của Nghị định số 22 cho các đối tượng là Thành viên HĐPH công tác PBGDPL tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan tư pháp và các tổ chức có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

b) Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và địa phương mình. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 22 một cách sâu rộng đến các tổ chức có liên quan và quần chúng nhân dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 22

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành với Quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

4. Xây dựng và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, được đăng ký hành nghề Quản tài viên được quy định tại Nghị định số 22

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Tổ chức sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 22 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện nội dung của Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong nguồn kinh phí hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và theo quy định có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục CTPN-BTP tại TP.HCM (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr 12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 32/KH-UBND

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279846