• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 3205/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 3205/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3205/KH-UBND

Điện Biên, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THC HIN Đ ÁN “XÃ HI HÓA CÔNG TÁC PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT VÀ TR GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐON 2012 - 2016” ĐN NĂM 2021 TRÊN ĐA BÀN TNH ĐIÊN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” của Hội Luật gia Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; tăng cường, mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm tính khoa học, khả thi, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật trợ giúp pháp lý tới các Chi hội và Hội viên Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Chi hội và Hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân một cách thường xuyên, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018

2. Tổ chức thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý gắn với việc nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tổ chức cập nhật thông tin pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các Hội viên Hội Luật gia với hình thức: tập huấn, hội thảo...

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Xây dựng, ban hành các Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý giữa Hội Luật gia với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

6. Mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đi mới nội dung, hình thức ph biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý gắn vi việc ng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả giai đoạn.

7. Tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, cập nhật thông tin pháp luật cho đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã,thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Tổ chức các hoạt động về cơ sở nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải trực tiếp cho người dân tại thôn, bản.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (tờ rơi, tờ gấp, hỏi - đáp pháp luật...) cho nhân dân tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

10. Tiếp tục duy trì xuất bản Bản tin “Luật gia Điện Biên” 04 số/năm.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Hằng quý.

11. Tổ chức thí điểm các mô hình sinh hoạt pháp luật cộng đồng tại các huyện: Mường Nhé, Điện Biên, Điện Biên Đông (mỗi huyện 02 điểm).

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các huyện: Mường Nhé, Điện Biên, Điện Biên Đông;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện;

- Kinh phí xã hội hóa từ sự hỗ trợ hợp pháp từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Cơ chế bảo đảm kinh phí

Việc bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo Mục V Điều 1 Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hi Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Kế hoạch này.

4. Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

5. Chế độ báo cáo

Trước ngày 15/11 hàng năm, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam để nắm bắt và chỉ đạo thực hiện.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3205/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3205/KH-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378170