• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Kế hoạch 3210/KH-UBND năm 2014 thực hiện Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 3210/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/KH-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014 và thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Công chứng năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật; xác định trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014;

- Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Công chứng năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật công chứng năm 2014.

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật công chứng năm 2014:

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Công chứng năm 2014 tới các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật công chứng năm 2014 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật công chứng năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND các của tỉnh ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Công chứng.

3.1. Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3.2. Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Thành lập Hội công chứng.

Căn cứ số lượng các tổ chức hành nghề công chứng; và công chứng viên trên địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2016.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật công chứng năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 tại địa phương; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tnh y (báo cáo);
-
Thường trực HĐND tnh (báo cáo);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
-
Các sở, ban, ngành;
-
UBND các huyện, thành ph;
-
Các t chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh;
-
Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
-
Lưu VT-NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3210/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3210/KH-UBND

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278653