• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập


 

Kế hoạch 323/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Văn bản khác 323/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ, QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg , ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU:

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ) và Quyết định số 695/QĐ-TTg, ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

2. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh, khuyến khích và thu hút các thành phn kinh tế đầu tư phát triển sự nghiệp công, không ngng nâng cao chất lượng dịch vụ công để phục vụ nhân dân.

3. Xác định thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG:

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo Điều 4, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Rà soát và tổng hợp đy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi của ngành mình, cấp mình quản lý.

b) Tham mưu, đề xuất hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và xây dựng giá, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Xây dựng quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

c) Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

3. Tích cực và nghiêm túc tham gia vào các dự thảo văn bản của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trước khi trình Chính phủ ban hành đm bo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Th trưng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố tchức triển khai kế hoạch này đm bo chất lượng và hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập, lập danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước. Thẩm định phương án giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh phương thức giao dự toán hàng năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Các Sở chuyên ngành: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định các định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để Sở Tài chính tính toán phương án giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng qun lý, hướng dẫn các công việc liên quan đến vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp và các công việc có liên quan đến cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước; tham mưu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập và các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị mình theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

7. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động tham mưu, đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo nhiệm vụ được giao; định mức kinh tế kỹ thuật theo danh mục dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương; đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả về chất lượng dịch vụ công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, xây dựng các quy chế hoạt động của đơn vị và nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

8. Thời gian thực hiện: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tnh triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch này; gửi báo cáo về Sở Tài chính, Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2016.

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đm bo đúng tiến độ yêu cầu, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCTM (90b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 323/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 15/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 323/KH-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
338374