• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo


 

Kế hoạch 3265/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 3265/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhn thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vbiển, đảo; kịp thời đấu tranh phn bác thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đo của Việt Nam;

- Phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, nhân dân trong việc bảo vệ chquyền bin, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thloại, sn phẩm truyền thng, kết hợp, lồng gp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan để phát huy hiệu quthiết thực của Đề án.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền bin, đảo Việt Nam phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ th, bảo đảm thiết thực và hiệu quả;

- Bảo đảm có 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, cập nhật thông tin, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về bin, đảo Việt Nam;

- Tất cả cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở và các tầng lớp nhân dân được cung cấp thông tin, phbiến kiến thức về chủ quyền bin, đảo Việt Nam.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể đtăng cường hiệu qucông tác thông tin, tuyên truyền về bo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam;

- Tp trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vchủ quyền biển, đảo Vit Nam;

- Phổ biến các văn bn luật pháp quốc tế, tha thuận song phương và đa phương gia Vit Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đo;

- Tuyển chọn một số sách, tài liệu quan trng có giá trị chứng minh lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

- Nêu bật vị trí, vai trò, tiềm năng của bin, đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đảo; đặc biệt là nhng ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hi, khai thác và chế biến hi sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo; xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven bin gắn với phát triển các khu đô thị ven bin; bảo vệ môi trường.

2. Hình thức

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bin, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm: Báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử...;

- Tuyên truyền thông qua các hình thức thích hợp như: Triển lãm, hội nghị, hội thảo, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, xe loa lưu động...;

- Thu thập, biên tập, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam phù hợp với từng đối tượng, thành phần dân tộc, từng địa bàn;

- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, phóng sự mới tuyên truyền về bin, đảo; chú trọng thông tin, tuyên truyền trên báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang/cổng thông tin đin tử của cơ quan, đơn vị;

- Tập huấn, bồi dưng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về bin, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tnh đến cơ sở; biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh; công chức, viên chức phụ trách nội dung đài truyền thanh-truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã;

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên giảng dạy các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phthông, trung học cơ sở, cao đẳng cộng đồng, đại học;

- Tiếp tục tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch s và pháp lý; Trin lãm số 31) thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tnh vHoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam;

- Tổ chức Hi thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đo Việt Nam cho các đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thành phố đtham gia Hội thi toàn quốc về chủ đề biển, đảo;

- Xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghthuật với chủ đề “Biển đảo - trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp, chủ động cân đi, sử dụng dự toán được giao đthực hiện cho phù hp với thực tế và khngân sách của đơn vị, địa phương mình;

- Đối với nội dung thuộc nhiệm vụ chung cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán gi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí thực hiện theo quy định và khả năng ngân sách của tnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Ch trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiu qu Kế hoạch này; bám sát định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vvà phát triển bn vững biển, đảo Việt Nam;

- Hằng năm phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho cán bộ Đài truyền thanh cấp huyn và cấp xã; kế hoạch tham gia Hội thi các đội tuyên truyền lưu động tìm hiu về chủ quyn biển, đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và phục vụ tuyên truyền ở cơ sở;

- Chđộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thtướng Chính phủ;

- Hàng năm, tng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quthực hin Đề án gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông, trước ngày 15/12.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng nội dung, chương trình phối hợp tp huấn bồi dưng kiến thức tuyên truyền bin, đảo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân của các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp tài liệu tuyên truyền phù hợp với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh trên địa bàn tỉnh về chủ quyền và phát triển bn vững bin, đo Việt Nam.

- C các giáo viên, cán bộ qun lý giáo dục tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề tuyên truyền vbảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Quyết định số 930/QĐ-TTg ngây 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phtheo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ca Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đo cho đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục quốc phòng và an ninh trong trưng Cao đng cộng đồng và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cp huyện;

- C nhà giáo, cán bộ qun lý giáo dục nghề nghiệp tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đvề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam do các cấp tổ chức.

4. S Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch svà pháp lý” tại các đơn vị, địa phương trong tin;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát trin bền vững bin, đo Việt Nam như: Tuyên truyền lưu động, panô, áp phích, tranh, ảnh, trưng bày...; xây dựng chương trình, kịch bn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật về chủ đề bin, đảo Việt Nam, nhằm thực hiện công tác tuyên truyền ch quyn bin, đo Việt Nam.

5. S Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị có liên quan tuyên truyền về quản lý, bảo vvà phát triển bn vng biển và hải đo Việt Nam qua các hoạt động, nhất là nhân dịp t chức Diễn đàn thương hiu bin Việt Nam, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới hàng năm, các hoạt động nghiên cứu khoa hc bin..,

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật về khai thác, qun lý tài nguyên, bảo vệ môi trưng biển, đảo trên địa bàn tnh.

6. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bn vững biển, đảo, biên giới Việt Nam; phổ biến các quy định của luật pháp quốc tế có liên quan, kết quả của các hội thảo, tọa đàm, din đàn trên trang thông tin điện tcủa đơn vị để tránh hiểu sai về chtrương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đấu tranh ngoại giao, pháp lý liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Triển khai các chương trình, nội dung tuyên truyền bảo vệ chquyền bin, đảo Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan đấu tranh với các tổ chức, cá nhân phát hành, lưu hành ấn phẩm thủy đạc, bn đồ, hi đồ có nội dung vi phạm chquyền bin, đảo Việt Nam trên địa bàn tnh.

9. Công an tỉnh

Theo dõi, nm bt trong công tác đảm bo an ninh thông tin tuyên truyền, an ninh mạng. Chủ động phòng ngừa, tham gia tuyên truyền, đấu tranh dư luận, nn chặn các âm u, hoạt động của các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, kích động về vấn đề chquyền biển, đảo Vit Nam.

10. S Tài chính

Phối hợp với S Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham u UBND tnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chung của cấp tnh theo Đề án, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách tnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu qu.

11. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Cổng TTĐT tỉnh

Xây dựng bn tin, chuyên mục, chuyên đề mới tuyên truyền về bin đo. Đa dạng hóa các thể loại tin, bài bình luận, phân tích, phóng sự chuyên đề, tuyên truyền phn ánh các hoạt động văn hóa và đời sống văn hóa ở khu dân cư, vnhững tập th, cá nhân đin hình trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đo Việt Nam. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức của người dân về quyền và lợi ích của Việt Nam, khoa học - kinh tế biển, hợp tác quc tế và các vấn đề liên quan chquyền biển, đảo Vit Nam.

12. Các S, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật v chquyền biển, đảo, biên giới Việt Nam; nâng cao nhận thức cho nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền bin, đảo, biên giới Quốc gia; phối hợp vi Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thđược giao trong Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu qu Kế hoạch này; hng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trưc ngày 05 tháng 12 đtổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông đđược hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực H
ĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT U
BND tnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành, đoàn th tnh;
- Đài PT- TH tỉnh; Báo Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3265/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3265/KH-UBND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407432