• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế


 

Kế hoạch 33/KH-UBND về hội nhập quốc tế năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 33/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỘI NHẬP QUỐC TẾ TỈNH CÀ MAU NĂM 2020

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Hội nhập quốc tế.

- Tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đồng thời tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.

2. Yêu cầu

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; giữa các thành viên Ban Chỉ đạo với doanh nghiệp đảm bảo triển khai, thực hiện các nội dung về hội nhập quốc tế thiết thực, hiệu quả.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về hội nhập quốc tế của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, cụ thể: Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,...

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

3. Đa dạng hóa các hình thức, kênh thông tin phù hợp để phổ biến thông tin cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA...).

4. Tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu cam kết của các Hiệp định thương mại tự do.

5. Rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

6. Tận dụng cơ hội, lợi thế từ Hiệp định thương mại và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để mở rộng thị trường trong và ngoài nước, kết hợp vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để phát triển doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy liên kết, hợp tác liên ngành, đa ngành và đa phương, bền vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

7. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương và các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, hiệu quả qua việc triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đã ký; thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ngoài nước và hợp tác hữu nghị của tỉnh năm 2020.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Công Thương

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP, EVFTA, về tình hình thương mại, tranh chấp thương mại..., nhất là EVFTA sẽ có hiệu lực trong năm 2020.

- Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan phổ biến và hướng dẫn thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn và phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các ngành hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh định hướng, tranh thủ tận dụng các cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; phổ biến thông tin thị trường, thông tin về các rào cản kỹ thuật, chính sách thương mại của các nước và các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị ký kết...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổng kết báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.

- Tham mưu rà soát để kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tiếp tục kết nối và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan lãnh sự, cơ quan ngoại giao của các nước và các cơ quan hợp tác quốc tế thông qua việc duy trì và mở rộng nhiều loại hình hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực theo phương châm: Bình đẳng, cùng có lợi. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch hợp tác với từng đối tác đã có mối quan hệ với tỉnh dựa trên phương châm: Lấy hợp tác kinh tế làm trung tâm, phục vụ cho những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh là nông nghiệp và du lịch.

- Đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác nước ngoài, bên cạnh những thị trường truyền thống, tiếp tục nghiên cứu tìm các thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, trong đó, tập trung vào việc quảng bá hình ảnh của tỉnh; kêu gọi đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp trong thời gian tới; nâng cao chất lượng hoạt động tham dự hội chợ triển lãm ngoài nước, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và xuất khẩu hàng hoá.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là các chỉ số thành phần còn thấp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ, ưu đãi.

- Thường xuyên rà soát các điều kiện kinh doanh, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Việt Nam là thành viên. Tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác và tiếp cận các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi đầu tư các chương trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

- Xây dựng và thực thi nghiêm túc các cam kết trong hội nhập tài chính về thuế, hải quan, dịch vụ bảo hiểm, kế toán - kiểm toán và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của mình; phối hợp các sở, ban, ngành triển khai Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan để đóng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chú trọng và thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm soát nguồn cung và định hướng sản xuất gắn với tín hiệu thị trường; nâng cao và ổn định chất lượng nông thôn sản, thủy sản xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện chuỗi liên kết các sản phẩm chủ lực hiện có và xây dựng chuỗi liên kết, phát triển các sản phẩm nông sản mới, phù hợp với địa phương và nhu cầu của thị trường, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuyển giao công nghệ bảo quản, sơ chế nông sản sau thu hoạch cho các tổ hợp tác, hợp tác xã. Mở rộng diện tích chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn GlobalGap, VietGAP... từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đầu vào các chuỗi siêu thị trong nước và hướng đến xuất khẩu. Khuyến khích mời gọi đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ...

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng, các quy định của các Bộ, ngành liên quan đến sản xuất hàng hóa trong tỉnh. Chủ động tham vấn các cơ quan có liên quan, cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp) nhằm đáp ứng yêu cầu và tiếp cận tốt hơn với thị trường xuất khẩu.

- Tham mưu đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ý tưởng mới, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Phát triển trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường hướng dẫn thúc đẩy doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thông tin, tuyên truyền các vấn đề có liên quan đến Hội nhập quốc tế, nhằm góp phần vào việc nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp đối với các thỏa thuận quốc tế, các thông tin, chính sách, pháp luật liên quan như Luật Quản lý ngoại thương, Hiệp định thương mại song phương, đa phương, Hiệp định thương mại tự do (FTA), cộng đồng kinh tế ASEAN,...

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn về dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp...

- Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, quản lý ngành, lĩnh vực và trong phát triển kinh tế đặc biệt là kết hợp phát triển thương mại điện tử.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tập trung nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn tỉnh, chú trọng đào tạo nghề trình độ cao; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và liên kết với các cơ sở đào tạo lao động xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín, chất lượng nguồn lao động xuất khẩu của tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động, thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 -2020.

9. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thực thi các quy định của pháp luật ở Trung ương và các cam kết hội nhập quốc tế đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do.

10. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao với các tỉnh nước ngoài nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị của tỉnh Cà Mau với bạn bè quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về con người và văn hóa của tỉnh Cà Mau.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phong tục, nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Cà Mau đến du khách trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia trưng bày, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; tham gia các hội chợ quốc tế về du lịch; các hoạt động liên kết phát triển du lịch với một số tỉnh trong và ngoài nước.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy mạnh việc xúc tiến mời gọi đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút đầu tư trực tiếp, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

13. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung hội nhập quốc tế về lĩnh vực ngân hàng cho các Chi nhánh Ngân hàng , tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, mua bán hàng hoá quốc tế.

14. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng, công tác đối ngoại tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho quá trình hội nhập, xúc tiến đầu tư của tỉnh. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đối phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập cảnh, văn phòng đại diện nước ngoài, các hoạt động đối ngoại, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

15. Các cơ quan Thông tấn, Báo chí trên địa bàn tỉnh

Các cơ quan Thông tấn, Báo chí trên địa bàn tỉnh (Đài PT-TH tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đại diện các cơ quan Thông tấn, Báo chí trung ương, các tỉnh, thành phố tại tỉnh) tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên đề tuyên truyền, phản ánh, hướng dẫn, động viên thúc đẩy hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh.

16. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành liên quan khác

Theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hoặc lồng chép vào kế hoạch, chương trình công tác của ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Chủ động thực hiện hội nhập quốc tế; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung các hiệp định kinh tế - thương mại, các chính sách, pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế.

- Rà soát có kế hoạch, chương trình đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, kinh doanh các mặt hàng/sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện lưu thông tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của ngành, đơn vị (gửi kế hoạch thực hiện về Sở Công Thương trong tháng 3/2020); cuối năm có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Giao Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác hội nhập quốc tế, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- VP BCĐ liên ngành Hội nhập KTQT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ HNQT;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (tại Mục III);
- Các cơ quan Thông tấn, Báo chí trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (HD01.KH)
- Lưu: VT. Tr 07/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 33/KH-UBND

57

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446479