• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy


 

Kế hoạch 3312/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 168-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 3312/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3312/KH-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 168-CTR/TU NGÀY 15/10/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình hành động số 168-CTr/TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 168-CTr/TU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường lành mạnh và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ quan, đơn vị.

3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn tỉnh và triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện nhằm làm giảm số người nghiện ma túy; hạn chế các vụ việc phức tạp do người nghiện gây ra, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về phòng chống và kiểm soát ma túy, nhất là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 168-CTr/TU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Hằng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; đồng thời phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Đồng thời, phải đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy vào chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc đối với công tác phòng, chống ma túy; kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và kết quả của các mặt công tác về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; lồng ghép với vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định về công tác phòng, chống ma túy, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Nội dung tuyên truyền theo hướng đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng vùng, từng dân tộc và từng đối tượng cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và các khu dân cư, góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy để rút kinh nghiệm và triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại khu vực biên giới.

4. Các cơ quan chuyên trách phải phát huy vai trò, trách nhiệm nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là các lực lượng chuyên trách thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, có phương án phòng ngừa từ xa; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy thành các địa bàn an toàn về an ninh trật tự; triệt xóa các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất khẩu, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh; rà soát phát hiện và kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý biên giới, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý tiền chất ma túy, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh và không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy để có sự điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả; chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới.

6. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực và bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm cho các đơn vị trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đủ mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay. Hằng năm, trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách của tỉnh để quan tâm tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế và huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân nhằm bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy; nhất là đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, trực tiếp, kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Có chế độ khen thưởng, tôn vinh đối với những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với những người bị thương hoặc thân nhân người bị hy sinh khi tham gia công tác này.

7. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao. Đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

8. Tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác với cơ quan phòng, chống ma túy các nước trong khu vực, nhất là với lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm ma túy, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức và cá nhân trong phòng, chống ma túy. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; triệt phá các đường dây, tổ chức, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới và sản xuất, điều chế, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn các vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh ... kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất khẩu, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát người nghiện ma túy, lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tổng kết Kế hoạch số 1474/KH-UBND ngày 30/5/2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đặc biệt với nước bạn Lào, Trung Quốc nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên, giáo dục về phòng, chống ma túy ở địa bàn biên giới; chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

- Phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác liên quan tăng cường quan hệ hợp tác với An ninh các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng, chống ma túy và hợp tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tiến hành đánh giá các mô hình truyền thông về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy để rút kinh nghiệm và triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay và phù hợp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền, định hướng dư luận; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng và phát huy các trang mạng xã hội trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với việc triển khai xây dựng đời sống văn hoá ở cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, các khu dân cư và gia đình; góp phần phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương quản lý tốt đối tượng sau cai nghiện ma túy và quan tâm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện nhằm phòng ngừa tái nghiện.

6. Sở Y tế

Tiếp tục mở rộng phạm vi Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sỹ ở tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế cấp huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học.

7. S Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung về phòng, chống ma túy, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy cho phù hợp với thực tiễn.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó trú trọng đến các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của ngành.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên; chỉ đạo các trường phối hợp với các ngành chức năng và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy; nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy ngoại khóa và phù hợp ở các cấp học.

9. Sở Công Thương

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý tiền chất, thuốc gây nghiện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền chất, chống thất thoát các chất hướng thần; ngăn chặn các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép tiền chất, chất hướng thần; kịp thời ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

Hằng năm, trên cơ sở tình hình ngân sách của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp hành động trong phòng, chống ma túy; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn. Phối hợp với các ngành liên quan vận động nhân dân thực hiện tốt việc "Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy", gắn nội dung phòng, chống ma túy với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về ma túy trên địa bàn tỉnh; tổ chức lựa chọn và đưa các vụ án trọng điểm để xét xử lưu động ở các địa bàn phức tạp về ANTT nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội, nhất là tội phạm ma túy. Kiên quyết triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây dư luận trong nhân dân; tchức các đợt tổng rà soát người nghiện ma túy, phân loại người nghiện ma túy để quản lý và có các hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế và các nội dung tại kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 168- CTr/TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Tỉnh Đoàn thanh niên;
- Hội LHPN tỉnh, Hội CCB t
nh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3312/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 12/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3312/KH-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428690