• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2017 về xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai năm 2018

Tải về Văn bản khác 335/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại (XTTM) tỉnh Lào Cai năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường phát triển xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động XTTM và năng lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tại các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và cả giai đoạn 2016 - 2020;

- Phát triển, mở rộng thị trường nội địa; hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của địa phương và phát triển thị trường của các doanh nghiệp; củng cố và phát triển các loại hình kinh doanh thương mại tại các khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; tăng cường hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu qua các cửa khẩu, tạo cơ hội thuận lợi cho các hoạt động giao thương góp phần duy trì tăng trưởng nhanh, vững chắc kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.

- Phát huy lợi thế vị trí “cầu nối” của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

…………………

sản phẩm hàng hóa dịch vụ tới các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu; tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

2.1.2. Tham gia, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tham gia gian hàng Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ hàng hóa XNK Côn Minh - Trung Quốc năm 2018

- Nội dung: Tham gia gian hàng trưng bày triển lãm, bán hàng tại hội chợ, các hoạt động hội thảo, giao lưu, tham quan khảo sát bên lề hội chợ; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ban ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, liên minh các hợp tác xã tỉnh; Ban tổ chức Hội chợ phía Trung Quốc.

- Khái toán kinh phí thực hiện: 531.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi mốt triệu đồng) từ Ngân sách tỉnh.

- Hiệu quả dự kiến: Tăng cường công tác quảng bá giới thiệu cơ chế chính sách thu hút đầu tư; giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương và giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ tới các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu; tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

2.2. Tham gia hội chợ trong nước

2.2.1. Tổ chức Hội chợ Thương mại biên giới Lào Cai

- Nội dung: Tổ chức cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh trưng bày, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm đc trưng và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai...

- Thời gian thực hiện: Quý III hoặc Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Quy mô: Tối thiểu 100 gian hàng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa, Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác tiếp đón đại biu (Có kế hoạch cụ thể sau).

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng giao lưu, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và học tập kinh nghiệm giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

2.2.2. Tổ chức gian hàng tỉnh Lào Cai tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam ln thứ 26 - VietnamExpo 2018 tại thành phố Hà Nội.

- Nội dung: Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các sản phm đc trưng và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai...

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Quy mô: 02 gian hàng tiêu chuẩn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Khái toán kinh phí thực hiện: 136.212.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm mười hai ngàn đồng) từ Ngân sách tỉnh.

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh mở rộng giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; thúc đy các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đối với các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai.

2.2.3. Tham gia hội chợ nông nghiệp Quốc tế - AgroViet 2018

- Nội dung: Tổ chức cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến nông sản tham gia 02 gian hàng tại hội chợ nhằm quảng bá các nông sản có thế mạnh của tỉnh; tổ chức cho đại diện 30 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất, kinh doanh tại hội chợ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/ 2018.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Tổng kinh phí thực hiện: 322.160.000 đồng trong đó Ngân sách tỉnh cấp 79.160.000 đồng (Bảy mươi chín triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Hiệu quả dự kiến: Quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh; trao đi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời quảng bá, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh các nông sản của tỉnh trong và nước ngoài.

2.2.4. Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp- Thương mại các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2018

- Nội dung: Tham gia trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của tỉnh Lào Cai; tham gia các sự kiện hội thảo, giao lưu hợp tác kinh tế bên lhội chợ.

- Thời gian: Quý II/2018.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh; Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

- Khái toán kinh phí thực hiện: 20.220.000 đồng (Hai mươi triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng) từ Ngân sách tỉnh.

- Hiệu quả dự kiến: Thông qua Hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu các mặt hàng, thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp của Lào Cai; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế.

3. Chương trình xã hội hóa

3.1. Htrợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ nước ngoài.

3.1.1. Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại và Du lịch Tây Song Bản Nạp năm 2018.

- Thời gian: Quý II/2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Địa điểm: Tại thành phố Cảnh Hồng Vân Nam - Trung Quốc.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban tổ chức Hội chợ.

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và các địa phương trong nước.

3.1.2. Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Đá Xuyên Á - Côn Minh 2018

- Thời gian: Quí III/2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Địa điểm: tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban tổ chức Hội chợ.

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cu ni giao lưu, trao đi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và các địa phương trong nước.

3.1.3. Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Côn Minh 2018

- Thời gian: Quí IV/2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Địa điểm: Tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Ban tổ chức Hội chợ.

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và các địa phương trong nước.

3.1.4. Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Văn Sơn) 2018

- Thời gian: Quí IV/2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Địa điểm: Châu Văn Sơn, Trung Quốc.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban tổ chức Hội chợ.

- Hiệu quả dự kiến: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và các địa phương trong nước.

3.1.5. Tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và của Việt Nam tại thành phố Mông Tự, Trung Quốc

- Nội dung thực hiện: Xây dựng maket khu trưng bày, in ấn tờ rơi quảng bá; dụng cụ đhàng hóa (tủ, kệ, bàn ghế ); chi phí duy trì mặt bằng, điện nước... (nếu có).

- Thời gian: Quý I/2018.

- Đơn vị tổ chức: Sở Công Thương.

- Địa điểm: Thành phố Mông Tự - Trung Quốc.

- Đơn vị thực hiện: Đại diện Doanh nghiệp Lào Cai.

- Khái toán: 425.000.000 đồng (Bn trăm hai mươi lăm triệu đồng).

3.2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ trong nước

3.2.1. Tổ chức gian hàng tỉnh Lào Cai tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền tại thành phố Hà Nội

- Thời gian: Quý IV/2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Quy mô: 02 gian hàng tiêu chuẩn.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Khái toán kinh phí: 110.312.000 đồng (Một trăm mười triệu ba trăm mười hai ngàn đng).

- Hiệu quả dự kiến: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai, mở rộng giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước... thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp...

3.2.2. Tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2018

- Nội dung: Tổ chức các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Khái toán kinh phí: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

3.2.3. Tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Bắc Bộ

- Nội dung: Tổ chức các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội chợ đặc sản vùng min Bc bộ Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Hiệu quả dự kiến: Đây là cơ hội cho các hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất chế biến sản xuất nông lâm thủy sản quảng bá sản phẩm của tỉnh Lào Cai; giúp các đơn vị tiếp cận thị trường, tìm đối tác ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho các đơn vị tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

3.2.4. Tổ chức Hội chợ cấp huyện:

3.2.4.1. Huyện Bát Xát: 01 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bát Xát, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nguồn kinh phí: 100 % vốn doanh nghiệp.

3.2.4.2. Huyện Bảo Yên: 02 Hội chợ.

- Tính chất: Hội chợ Thương mại tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tng huyện Bảo Yên, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nguồn kinh phí: 100 % vốn doanh nghiệp.

3.2.4.3. Huyện Bắc Hà: 02 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Bắc Hà.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Hà, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp.

3.2.4.5. Huyện Văn Bàn: 02 Hội chợ.

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Văn Bàn.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Văn Bàn, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp.

3.2.4.6. Huyện Sa Pa: 02 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Sa Pa.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Sa Pa, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp.

3.2.4.7. Huyện Mường Khương: 02 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Mường Khương.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Mường Khương, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp

3.2.4.8. Huyện Bảo Thắng: 02 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Bảo Thắng.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bảo Thắng, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp.

3.2.4.9. Thành phố Lào Cai: 02 Hội chợ

- Tính chất: Hội chợ Thương mại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I và Quý IV/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Lào Cai.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí: 100% vốn doanh nghiệp.

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí thực hiện (khái toán): 6.483.434.000 đồng (Sáu tỷ bn trăm tám mươi ba triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng), trong đó đóng góp của các doanh nghiệp 4.728.312.000 đồng (Bốn tỷ by trăm hai mươi tám triệu ba trăm mười hai nghìn đồng); Ngân sách tỉnh cấp 1.755.122.000 đồng (Một tỷ by trăm năm mươi lăm triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng).

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Theo dõi, kiểm tra việc trin khai các chương trình XTTM đã được phê duyệt; đôn đốc các đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết từng nội dung hoạt động, báo cáo tiến độ triển khai và kết quả thực hiện chương trình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí XTTM theo quy định;

- Lựa chọn doanh nghiệp và xác nhận tổ chức Hội chợ triển lãm theo quy định;

- Tổng hợp kết quả hoạt động xúc tiến thương mại báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí chi tiết thực hiện các nội dung xúc tiến thương mại theo Kế hoạch, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt;

- Chủ trì hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí XTTM theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Duy trì và thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác xúc tiến thương mại theo Kế hoạch trên Cng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai để cung cấp thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, khảo sát tìm cơ hội sản xuất, kinh doanh tại tỉnh, tham gia các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai.

4. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch, phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong ngành, địa phương, lĩnh vực mình phụ trách; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các nội dung Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết theo kế hoạch được phê duyệt gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét giao dự toán thực hiện.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN t
nh;
- Cục Xúc tiến Thương mại - BCT;
- Hội Nông dân t
nh;
- Các sở ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, BQL Khu kinh tế t
nh;
- Đài PT-TH, Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- C
VP, PCVP1;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TH(1,2), NLN1, KT(1,2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hưng

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số: 335/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung thực hiện

Địa bàn thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh phí (đồng)

Căn cứ

Ghi chú

Tổng số

Nguồn XTTMQG

Vn doanh nghiệp

Vốn ngân sách

I

Chương trình điều tra, khảo sát tìm hiểu thị trường trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội nghị kết ni Cung - Cầu sản phẩm tnh Lào Cai năm 2018

Tnh Lào Cai

Sở Công Thương

 

200.000.000

 

 

200.000.000

Khoản 1, Điều 8 QĐ 95

 

2

Tổ chức Hội nghị Gặp gỡ đoàn doanh nghiệp nhập khẩu, hàng nông, thủy hải sản, trái cây của Trung Quốc vào khảo sát giao dịch mua hàng tại thị trường Lào Cai

Tnh Lào Cai

Sở Công Thương

Trung tâm XTTM các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Long An, An Giang, Bình Thuận và TP. Hồ Chí Minh; các DN sản xuất, kinh doanh thủy hải sản, trái cây trong nước....

200.000.000

 

 

200.000.000

Khoản 2, Điều 8, QĐ 95

 

II

Chương trình tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, tổ chức hội chợ cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức và tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2018

Hà Khẩu - Trung Quốc

Sở Công Thương

Các sở ban ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh các hợp tác xã tỉnh

588.530.000

 

 

588.530.000

Khoản 1

Điều 10, QĐ 95

Xã hội hóa, NS tnh hỗ trợ công tác đón tiếp đại biểu

2

Tham gia, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tham gia gian hàng Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ hàng hóa XNK Côn Minh - Trung Quốc năm 2018

Vân Nam - Trung Quốc

Sở Công Thương

Các sở ban ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tnh, liên minh các hợp tác xã tnh; Ban tổ chức Hội chợ phía Trung Quốc

531.000.000

 

 

531.000.000

 

3

Tổ chức Hội chợ Thương mại Biên giới Lào Cai

Tnh Lào Cai

Sở Công Thương

Các địa phương trong tnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

 

 

 

 

 

 

4

Tổ chức gian hàng tỉnh Lào Cai tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 26 - VietnamExpo 2018 tại thành phố Hà Nội

TP. Hà Nội

Sở Công Thương

Các địa phương trong tnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong tỉnh.

136.212.000

 

 

136.212.000

Khoản 2, Điều 10, QĐ 95

 

5

Tham gia Hội chợ quốc tế nông nghiệp Agroviet 2018

TP Hà Nội

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sn

UBND các huyện, TP; Trung tâm XTTM nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

322.160.000

 

243.000.000

79.160.000

 

6

Tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - TM các tnh khu vực Tây bắc năm 2018

Tnh Phú Thọ

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai

 

20.220.000

 

 

20.220.000

 

III

Chương trình xã hội hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại và Du lịch Tây Song Bản Nạp năm 2018

TP. Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc

Sở Công Thương

Các địa phương trong tnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tnh; Ban tổ chức Hội chợ

 

 

 

 

 

 

2

Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tnh tham gia Hội chợ Đá xuyên Á - Côn Minh 2018

TP. Côn Minh, tnh Vân, Nam - Trung Quốc

Sở Công Thương

Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban tổ chức Hội chợ

 

 

 

 

 

 

3

Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tnh tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Côn Minh 2018

TP. Côn Minh, tnh Vân, Nam - Trung Quốc

Sở Công Thương

Các địa phương trong tnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân tr tnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong và ngoài tnh; Ban tổ chức Hội chợ

 

 

 

 

 

 

4

Tổ chức hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tnh tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Văn Sơn) 2018

Châu Văn Sơn - Trung Quốc

Sở Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và của Việt Nam tại thành phố Mông Tự - Trung Quốc và thành phố Lào Cai - Việt Nam

Thành phố Mông Tự - Trung Quốc

Sở Công Thương

Đại diện doanh nghiệp Lào Cai

425.000.000

 

425.000.000

 

 

 

6

Tổ chức gian hàng tnh Lào Cai tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền tại thành phố Hà Nội

TP. Hà Nội

 

Các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp trong tnh.

110.312.000

 

110.312.000

 

 

 

7

Tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2018

Hà Nội

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

UBND các huyện, thành phố

100.000.000

 

100.000.000

 

 

 

8

Tham gia Hội chợ đặc sn vùng miền Bc Bộ

Hà Nội

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

UBND các huyện, thành phố

100.000.000

 

100.000.000

 

 

 

9

Hội chThương mại tổng hợp (1 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Bát Xát

 

250.000.000

 

250.000.000

 

 

 

10

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Bảo Yên

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

11

Hội chợ Thương mại tng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Bắc Hà

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

12

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Văn n

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

13

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Sa Pa

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

14

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Mường Khương

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

15

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, DN tổ chức Hội chợ

UBND huyện Bảo Thắng

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

16

Hội chợ Thương mại tổng hợp (2 cuộc)

Phòng Kinh tế thành phố, DN tổ chức Hội chợ

UBND TP. Lào Cai

 

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

6.483.434.000

 

4.728.312.000

1.755.122.000

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 335/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 335/KH-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376383