• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 01/2017/QH14 do tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Văn bản khác 336/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 01/2017/QH14 NGÀY 20/6/2017

Thực hiện Quyết định số: 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trgiúp pháp lý trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc t chc trin khai thi hành Luật Trgiúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Nhằm phổ biến rộng rãi nội dung Luật Trợ giúp pháp lý ti tất cmọi đối tượng bng những hình thức phù hợp.

2. Yêu cầu

a) Nội dung trin khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phi chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

b) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan như Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thcấp tỉnh, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Tr giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội luật gia tỉnh và các cơ quan tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017, quý I/2018.

- Kết quả đầu ra: Các hội nghị được quán triệt.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, ph biến Luật Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

a) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý.

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh - truyền hình các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền vnội dung và những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý; đng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyn Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với tng đối tượng, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

b) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác

Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, t chc liên quan căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp đtổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: phổ biến, quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, biên soạn, phát hành các tài liệu...

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động Trợ giúp pháp lý trong phạm vi ngành mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Rà soát được tiến hành trong quý IV/2017 và xây dựng báo cáo vào quý I/2018.

- Kết quả đu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát.

+ Báo cáo kết qu rà soát và đxuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

a) Tham dự tập huấn, bi dưỡng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp cử Trợ giúp viên pháp lý; cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước vtrợ giúp pháp lý tham dự tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập hun các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hưng dn thi hành; các nội dung phi hp hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đối tượng tham dự: đội ngũ người thực hiện TGPL, cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước vtrợ giúp pháp lý, đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các Điều tra viên, Kim sát viên, Thm phán, thư ký Tòa án, cán bộ Trại tạm giam, nhà tạm giữ, cán bộ các Đồn biên phòng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân, Công an tnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và quý I/2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

c) Tổ chức tập huấn, bồing nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tr giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hin: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưng được tổ chức.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

a) Rà soát các Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý được thành lập theo quy định của Luật Trgiúp pháp lý năm 2006. Rà soát đội ngũ cộng tác viên TGPL được công nhận và cấp thCộng tác viên theo Luật TGPL năm 2006.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất vào ngày 31/12/2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất: Duy trì, sáp nhập hoặc giải thể Chi nhánh; Danh sách cộng tác viên phải thanh lý hợp đồng và thu hồi thẻ do không đáp ứng yêu cầu theo Luật TGPL năm 2017.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất vào ngày 31/12/2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng giải quyết; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điu kin tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn. Trên cơ sở đó báo cáo kết qurà soát và đề xuất để các cá nhân, tổ chức này có kế hoạch hoàn thiện các yêu cầu theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Rà soát, thng kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - thương binh và xã hội; các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Cập nhật, công b danh sách tổ chức thc hin tr giúp pháp lý, người thực hiện tr giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật tr giúp pháp lý và các văn bn hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

III. T CHC THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện.

- Kinh phí thực hin Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc trin khai thi hành Luật TGPL, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2017, các cơ quan được phân công chủ trì lập dự toán bổ sung hoặc chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách đã được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật đtổ chức thực hiện.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, t chc.

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh

Đảm bảo về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại (ô tô) và kinh phí hoạt động cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Luật TGPL năm 2017, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của địa phương.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đề xuất, kiến nghị, tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện Luật TGPL ở địa phương.

2.2. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức trin khai các nội dung trong Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố giúp UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện tt các nội dung của Kế hoạch, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tham mưu triển khai thực hiện tốt các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chc, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành để gửi Bộ Tư pháp tng hợp chung.

2.3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí bo đảm cho việc trin khai thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch, không đxảy ra tht thoát, lãng phí.

2.4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý được thành lập theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 để có cơ sở cho Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát và đề xuất cách giải quyết phù hợp. Thẩm định cơ cấu tổ chức, bộ máy, vị trí làm việc của Trung tâm và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý; tham mưu, thm định trình UBND tỉnh quyết định giao biên chế cho Trung tâm và các Chi nhánh đảm bảo đủ người đthực hiện Kế hoạch.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh xã hội

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông về Luật TGPL và hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, thng kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

2.6. UBND các huyện, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Chỉ đạo Phòng Tư pháp và các phòng, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, chi nhánh trực thuộc trung tâm thực hiện tt công tác trợ giúp pháp lý theo kế hoạch, hưng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý theo quy định.

2.7. Đề nghị Tòa án nhân dân tnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, và các cơ quan, tổ chức liên quan được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý; chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của ngành mình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tng hp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT1,2,3,4;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tnh;
- Đoàn luật sư, Hội luật gia tnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh;
- CVP; PCVP1;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 336/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 26/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 336/KH-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376490