• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Văn bản khác 34/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 34/KH-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 19/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Chthị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chthị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đưa phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và địa phương. Thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng các phong trào thi đua do các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới đem lại hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

II. MỤC TIÊU THI ĐUA

- Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực đi đôi với tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhanh, bền vững. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.

- Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội Đảng bộ tỉnh ln thứ XIX đề ra: Giá trị tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 8% (theo giá so sánh năm 2010); trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 12,5%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,5%, dịch vụ tăng 6,5%. Đến năm 2020: cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 37%, dịch vụ 35,8%, nông - lâm - ngư nghiệp 21% và thuế trừ trợ cấp sản phẩm 6,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD; thu ngân sách 11.000 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4,5 tỉ USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 47% GRDP. Trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 56%. Mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 28.000 - 32.000 lao động. Năng sut lao động xã hội bình quân (theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,06%/năm. Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm 0,1 - 0,2‰; 100% số xã có bác sĩ; trên 80% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% - 2% mỗi năm theo tiêu chí mới. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% so với dân số. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%. 99% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 80% dân số đô thị được cấp nước sạch (Quy Nhơn 98%); 80% chất thải rắn ở đô thị được xử lý (Quy Nhơn 98%); 100% chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chun môi trường. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 50% hàng năm; kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm đạt 5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng

Phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đng thời tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong đó cn xác định rõ nội dung thi đua, biện pháp tổ chức thực hiện; đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua; biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiến; biện pháp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

2. Tổ chc phong trào thi đua và đổi mới nội dung, hình thức t chức các phong trào thi đua

- Phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo phải thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của ngành, đơn vị, địa phương; kết hợp giữa tổ chức phong trào thi đua hàng năm với tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách hoặc để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương. Trong đó:

+ Đẩy mnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... nhằm mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

+ Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phn phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ Tquốc.

+ Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. UBMTTQVN các cấp và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khi đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tim năng, sức sáng tạo của các tng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các địa phương cần tăng cường phối hợp UBMTTQVN và các đoàn thể cùng cấp để tổ chức, vận động qun chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua. Triển khai ký kết chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với UBMTTQVN và các đoàn thể về đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chương trình phối hợp với cơ quan truyền thông về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh và các ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động của các cụm, khối thi đua. Các ngành, địa phương triển khai phong trào thi đua cùng với nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu để phong trào thi đua phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu.

- Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng đối với đơn vị, địa phương trực thuộc; định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

- Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyn các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến xuất hiện từ phong trào góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi.

- Các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống. Trong đó, công tác ph biến, tuyên truyền các điển hình tiên tiến là việc làm thường xuyên, liên tục.

- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được chú trọng thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tmới trong từng năm và trong từng giai đoạn; tổ chức các hoạt động trao khen thưởng, biểu dương, tôn vinh với hình thức phù hợp cho các điển hình tiêu biểu để nêu gương, nhân rộng và gắn với tổ chức thi đua cùng các điển hình tiên tiến.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

- Kịp thời phổ biến, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kp thời, công khai, minh bạch, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất; khen thưởng các tập thể cá nhân ở cơ sở, nơi có nhiu khó khăn, vùng sâu, vùng xa, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu.

5. Nâng cao vai trò Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố tổ chc bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

- Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành và địa phương; thực hiện phân công cụ thể, nâng cao trách nhiệm các thành viên của Hội đồng, nhất là Chủ tịch Hội đồng trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

- Củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định; nâng cao năng lực tham mưu cho các cấp quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Hàng năm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 100% cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện và cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Khi sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, cần đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua đã triển khai; đánh giá tình hình triển khai thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

2. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKTTW;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT U
BND tỉnh;
- Thành viên hội đồng TĐKT tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Ban Đảng, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Trưởng, Phó các cụm, khối TĐ thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CV;
- TTCB, TTTH;
- Lưu: VP, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 06/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 34/KH-UBND

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330695