• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy

Văn bản pháp luật về Phòng chống mại dâm

 

Kế hoạch 34/KH-UBND về thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Tải về Văn bản khác 34/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp về phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn đến năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vệ thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh của về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Căn cứ kết quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phòng chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và các Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Xác định công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu 03 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý học viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hòa Bình; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng; tiếp tục triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp cận, quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

1.3. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

1.4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện; vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

2. Yêu cầu

2.1. Kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy mới, 100% người nghiện ma túy có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc của Tòa án, được cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

2.2. Tăng cường quản lý địa bàn, không để tệ nạn mại dâm gây bức xúc trong xã hội; xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

2.3. Phòng ngừa và ngăn chặn không để tệ nạn mại dâm, nạn nhân bị mua bán và các bệnh xã hội truyền nhiễm như HIV/AIDS phát sinh trong đời sống xã hội; giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm và tội phạm mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Chỉ tiêu

(1) Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; phấn đấu cuối năm 2020 kiềm chế gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so với cùng kỳ năm 2019

(2) Tổ chức, điều trị, cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ngoài cộng đồng.

(3) 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng các hình thức phù hợp: Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng.

(4) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone.

(5) Phấn đấu giữ vững 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

(6) Xây dựng và đưa vào hoạt động 05 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng (Tại 02 cơ sở cai nghiện của tỉnh; 03 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị tại các huyện Mai Châu, Lạc Thủy, Lương Sơn). Triển khai đường dây nóng 24/24 hoạt động tư vấn điều trị nghiện tại 02 cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

(7) 80% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

2. Nội dung hoạt động

2.1. Công tác cai nghiện ma túy; xây dựng xã, phường lành mạnh

- Truyền thông, nâng cao nhận thức: Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao nhận thức về cách phòng chống tái nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng và tránh kỳ thị với người sau cai nghiện. Tổ chức chương trình giao lưu truyền thông về công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020. Xuất bản cuốn tập san “Vì bình yên đất mường”.

- Nâng cao năng lực: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đối tượng không hưởng lương từ Ngân sách nhà nước là công an viên, đoàn thanh niên, phụ nữ và cán bộ cơ sở làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn.

- Công tác xây dựng xã, phường lành mạnh: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch duy trì số xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, hạn chế phát sinh mới. Nhân rộng mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình cai nghiện tự nguyện, hoạt động của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

2.2. Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

- Kịp thời ban hành Quyết định kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khi có sự thay đổi về thành viên theo quy định.

- Xây dựng các mô hình về phòng ngừa, trợ giúp người bán dâm dựa vào cộng đồng.

- Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức: Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho đối tượng học sinh, sinh viên các trường PTTH, trung học chuyên nghiệp về các nội dung liên quan đến phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra 178 tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như: Khách sạn, nhà hàng, quán karaoke....; mua sắm cơ sở vật chất (máy ảnh, máy in, máy tính, trang phục…); hỗ trợ kinh phí cho cơ quan công an truy quét hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới; mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm.

2.3. Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2016-2020.

- Hoạt động truyền thông: Tổ chức lồng ghép truyền thông tại các xã, thị trấn, trường học..; treo băng zôn hưởng ứng ngày phòng chống mua bán người (30/7).

3. Giải pháp

3.1. Chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào tình hình của địa phương để trình Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho triển khai, thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người.

3.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên hiểu biết tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm nhất là một số loại ma túy mới; dự phòng nghiện ma túy một cách có hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm.

3.3. Tổ chức thực hiện hiệu quả biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy có đủ điều kiện áp dụng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính để cai nghiện, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến việc sử dụng ma túy gây ra. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện, điều trị tại cộng đồng; giảm dần cai nghiện bắt buộc; xã hội hóa công tác cai nghiện điều trị nghiện.

3.4. Xã hội hóa công tác cai nghiện:Khuyến khích người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp. Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

3.5. Tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3.6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống mua bán người, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

3.7. Đổi mới công tác giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về ma túy, mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy... với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài truyền thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn... chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội, đội hoạt động xã hội tình nguyện như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ,...

3.8. Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy, quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú trên địa bàn... Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách địa phương: Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Nguồn ngân sách Trung ương: Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị mua bán thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội phân bổ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.

3. Nguồn huy động hợp pháp khác (Nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (Ban chỉ đạo 09 tỉnh):

Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên và Ban chỉ đạo của các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu kế hoạch điều trị nghiện ma túy, dạy nghề tạo việc làm cho người sau cai; phòng chống tệ nạn mại dâm; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020; định kỳ 6 tháng và 12 tháng tổ chức giao ban để nghe các thành viên báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời, xem xét tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hệ thống các cơ sở cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại các cơ sở cai nghiện.Hướng dẫn triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, vận động cai nghiện tự nguyện, phối hợp thực hiện chuyên đề xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch kinh phí hoạt động trong công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và các điểm tư vấn; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo cho công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức dạy nghề cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: Tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống tệ nạn xã hội; chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai các chính sách, các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao; tiếp nhận các nguồn Ngân sách nhà nước cấp, các nguồn hỗ trợ khác; thanh, quyết toán các nguồn kinh phí, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; tiếp tục thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các cơ quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn; định kỳ tổng hợp đánh giá, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện của các đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện công tác điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020 theo kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố lập phương án, chủ động tổ chức đấu tranh, triệt phá, truy quét các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; các ổ nhóm hoạt động mại dâm, mua bán người trong và ngoài nước; tăng cường lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với người nghiện ma túy theo quy định; cử thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh; tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra số liệu người nghiện ma túy, đối tượng hoạt động mại dâm, người bị mua bán trở về....làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đấu tranh, đưa người nghiện đi cai nghiện, quản lý giúp đỡ người bán dâm hoàn lương, người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an huyện, thành phố và công an các xã, phường phối hợp thực hiện tốt công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện và đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Liên bộ, ban hành “các chỉ tiêu phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.

5. Sở Y tế

Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế cấp xã, cán bộ y tế đang làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy về chẩn đoán, điều trị cai nghiện ma túy và xác định tình trạng nghiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Hướng dẫn, chỉ đạo việc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm, người nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; cử thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178.

Phối hợp hỗ trợ cán bộ y tế, chuyên môn kỹ thuật cho việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Kiểm tra công tác y tế tại các Cơ sở cai nghiện ma túy. Duy trì kiểm tra quy chế chuyên môn y tế; chỉ đạo cơ sở y tế trong ngành định kỳ 6 tháng/lần tổ chức khám, chữa bệnh cho các học viên vượt quá khả năng chữa trị của các cơ sở cai nghiện của tỉnh.

Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng công an các cấp quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy theo thẩm quyền. Hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm; tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung,kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cử thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178, đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lưu hành và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người trong hệ thống trường học; đưa công tác phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS vào giảng dạy trong các trường học thông qua các môn học, hoạt động đoàn đội, các sinh hoạt tập thể; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa cho giáo viên, học sinh, sinh viên không vi phạm tệ nạn xã hội. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí đủ thời lượng cho công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh; giảm phân biệt, kỳ thị với người bị mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; tạo điều kiện tối đa cho người trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

10. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng về lĩnh vực được giao có liên quan đến công tác xem xét quyết định áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, thực hiện Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân cấp thẩm quyền; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính; giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính nói chung và biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội để giáo dục, răn đe. Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân phối hợp với cơ quan điều tra trong việc xác định vụ án điểm; đồng thời, đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

11. Các Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thể xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào kế hoạch công tác hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp về phòng, chống ma túy, mại dâm và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, và triển khai kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí cho hoạt động; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT (50b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Số người nghiện, sử dụng ma túy tại cộng đồng năm 2019 (Thời điểm 01/11/2019)

Giao chỉ tiêu lập hồ sơ đề nghị TAND các huyện, TP ra quyết định XLVPHC đưa số lượng người nghiện vào CSCNMT bắt buộc

1

TP Hòa Bình

513

53

2

Huyện Mai Châu

263

45

3

Huyện Lạc Sơn

234

45

4

Huyện Cao Phong

71

14

6

Huyện Yên Thủy

49

10

7

Huyện Lương Sơn

163

35

8

Huyện Tân Lạc

82

18

9

Huyện Kim Bôi

56

12

10

Huyện Đà Bắc

48

10

11

Huyện Lạc Thủy

36

8

 

 

1.515

250

Ghi chú: Tạm thời phân bổ chỉ tiêu lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 34/KH-UBND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441652