• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Kế hoạch 345/KH-UBND về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Tải về Văn bản khác 345/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 90 % dân số trở lên vào cuối năm 2020; tăng phạm vi được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT

- Phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 90 % dân số trở lên vào cuối năm 2020 theo Quyết định sô 2258/QĐ-UBND .

- Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

b) Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp kết hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT

- Căn cứ chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020 tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND , UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn, việc giao chỉ tiêu phải cụ thể theo từng nhóm đối tượng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT của từng địa phương, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

- Thực thi đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước để đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân về BHYT thông qua hoạt động của các sở, ngành, đoan thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai chính sách, pháp luật về BHYT.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương để đảm bảo triển khai phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tế.

- Hoạt động tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, rộng khắp đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau như: trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, trả lời phỏng vấn trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình các trang báo điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các ngành và các địa phương để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ các thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia.

- Tăng cường trách nhiệm, năng lực của mạng lưới đại lý thu BHYT trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

3. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến xa đến tuyến tỉnh, thực hiện mô hình liên kết giữa Trung tâm Y tế cấp huyện với một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo các Trạm Y tế được trang bị đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

- Triển khai hệ thống Hội chẩn y tế trực tuyến từ xa (Telemedicine) hỗ trợ trao đổi thông tin (chủ yếu bằng hình ảnh) đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động giữa các bệnh viện trong tỉnh (hội chẩn trực tuyến, chỉ đạo phẫu thuật, cấp cứu, hội thảo, giao ban chuyên môn,...).

- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; duy trì có hiệu quả các đề án dự án đã được phê duyệt; tăng cường chuyển giao, áp dụng kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận với kỹ thuật mới, hiện đại tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế; Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 cua Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị, quan tâm giáo dục y đức; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể chấp hành tốt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh: Xây dựng hệ thống thông tin y tế đồng bộ và phù hợp, ứng dụng trong quản lý, điều hành và thanh quyết toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

4. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng thẻ BHYT

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của ngành Bảo hiểm xã hội; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai phương án xây dựng đồng bộ hóa dữ liệu tập trung quản lý quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ BHYT; triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm cải cách hành chính và tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi, hiệu quả giữa cơ quan BHXH và người tham gia.

- Xây dựng và củng cố mạng lưới Đại lý thu BHYT rộng khắp trên địa bàn về đến các tổ, khu phố, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý cá nhân, đơn vị ký hợp đồng làm Đại lý thu BHYT.

- Tiếp tục công tác rà soát, kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và chưa tham gia BHYT trên địa bàn để tiếp tục tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT.

5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các chủ sử dụng lao động vi phạm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi lợi dụng Quỹ BHYT để trục lợi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y Tế

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu BHYT của các huyện, thành phố, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện (trước ngày 15/6 và 15/12).

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đến công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức y tế trong phục vụ người bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh; chữa bệnh BHYT; cải tiến quy trình khám bệnh chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng Quỹ BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật về BHYT. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp cho người lao động và nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc tham gia BHYT.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT của tỉnh, nhất là số người tham gia theo hình thức hộ gia đình; tổ chức các Đại lý thu BHYT theo hướng chuyên nghiệp, thuận lợi và hiệu quả.

- Quản lý, sử dụng Quỹ BHYT theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn công tác quản lý thu, cấp thẻ BHYT; cung cấp mẫu biểu, phần mềm tin học cho UBND cấp xã để lập danh sách người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT; rà soát, kiểm tra danh sách người tham gia BHYT trước khi in, cấp thẻ BHYT, không để xảy ra tình trạng cấp trùng thẻ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT; đồng thời phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Lao động thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Y tế thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về BHYT.

- Định kỳ hằng quý tổ chức đánh giá tình hình sử dụng Quỹ BHYT, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và cân đối Quỹ BHYT.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thanh phố hướng dẫn UBND cấp xã rà soát, lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện quản lý theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra việc chi trả nguồn kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật nói chung và chấp hành Luật BHYT nói riêng; giáo dục các em hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHYT; tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Chịu trách nhiệm phát triển tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%.

- Phối hợp với Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được cấp.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các đối tượng do Sở quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học, làm tiêu chí đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia, xếp loại thi đua hằng năm của các trường học.

6. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực BHYT cho cán bộ, nhân viên ngành y tế, ngành Bảo hiểm xã hội và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT trong Kế hoạch tuyên truyền chung tại địa phương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, các ngành liên quan và các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, các kênh thông tin, để nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân tham gia BHYT.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định tại Điều 34 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

9. Cục Thuế tỉnh

- Thường xuyên cập nhật tình hình biến động của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh để phối hợp quản lý chặt chẽ tình hình đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng nguồn Quỹ BHYT; kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất chấn chỉnh các bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn khu kinh tế tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi của người lao động thông qua việc vận động chủ sử dụng lao động và người lao động đóng BHYT đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi số lượng lao động tham gia BHYT; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, pháp luật về BHYT cho người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia thanh tra, kiểm tra và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật lao động, vi phạm quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

12. Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT; thực hiện và báo cáo trích nộp BHYT đầy đủ, kịp thời cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

13. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết, thực hiện.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về BHYT cho các đối tượng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tổ chức tốt khám chữa bệnh BHYT, quản lý, sử dụng tốt Quỹ BHYT được giao cho cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

- Giao chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT cho UBND xã, phường, thị trấn, đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT hằng năm tại địa phương. Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương đến tận xã, phường, thị trấn; xem kết quả thực hiện chính sách BHYT là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương; Triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, đặc biệt là chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, thống kê danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn làm cơ sở hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực BHYT trên địa bàn quản lý. Củng cố tổ công tác liên ngành của huyện để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, dự toán kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo phân cấp quản lý; đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Định kỳ 6 tháng, năm các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế (trước ngày 10/6 và 10/12).

- Giao Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/6 và 15/12.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT năm 2020 của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, PCVP Nhung;
- CVVHXH;
- Lưu: VT, VP. ĐĐQH, HĐND, UBND tỉnh.
(T.Trang)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 345/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 24/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 345/KH-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445771