• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3472/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Văn bản khác 3472/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3472/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (viết tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với hoạt động hòa giải thương mại.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

- Bảo đảm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền về hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; bản tin tư pháp, trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2017 và các năm tiếp theo.

- Tùy theo điều kiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn như:

+ Tổ chức hội nghị;

+ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo;

+ Tổ chức “Ngày pháp luật” lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các nội dung về Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ).

2.2 Trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký hòa giải viên thương mại; lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành, thị tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh bố trí biên chế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải thương mại.

4. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương có trách nhiệm giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hòa giải thương mại theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Báo Phú Thọ; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP (Ô.Bảo);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC1 (100 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3472/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành: 11/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3472/KH-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365376