• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


 

Kế hoạch 348/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Văn bản khác 348/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Triển khai đầy đủ và chính xác nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu.

- Việc triển khai thi hành Luật phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp phải thường xuyên, có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Nội dung triển khai thực hiện bám sát nội dung của Quyết định số 1269/QĐ-TTg và căn cứ tình hình thực tiễn ở tỉnh để có lộ trình phù hợp đảm bảo từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang…cho đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4. Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công; đồng thời căn cứ nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại địa phương/đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đạt hiệu quả cao.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

4. Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục BTNN);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các
Sở, ban, ngành tỉnh;
-
UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 348/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 30/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 348/KH-UBND

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366362