• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam


 

Kế hoạch 3483/KH-UBND năm 2017 thực hiện hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 3483/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/KH-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIỆN NGH ĐNH S 112/2017/NĐ-CP CA THNG CHÍNH PH V VIC QUY ĐNH CH Đ CHÍNH SÁCH ĐI VI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIN NAM THAM GIA KHÁNG CHIN GIAI ĐON 1965 - 1975

Thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975;

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26 tháng 3 năm 1965 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 (sau đây gọi tắt là TNXP cơ sở miền Nam) ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc các đối tượng không được áp dụng hưởng theo Điều 2 của Nghị định,

2. Quá trình triển khai thực hiện cần xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn th, tổ chức, địa phương trong việc xét duyệt chế độ đối với các đối tượng, bảo đảm chính xác, công khai dân chủ, đúng đối tượng không đxảy ra vi phạm.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Nội dung triển khai

a) Quán triệt Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (sau đây gọi tắt là Nghị định 112).

b) Hướng dẫn quy trình thủ tục lập hồ sơ, thẩm quyền của các cơ quan trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam đã tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

2. Tổ chức xét duyệt hồ

Hồ sơ và trình tự thủ tục giải quyết thực hiện theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

a) Đợt 1:

- Xét duyệt hồ sơ của nhóm đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 112.

- Thời gian xét duyệt xong trước ngày 30/6/2018

b) Đợt 2:

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ của nhóm đối tượng có giấy tờ gốc, không còn giấy tờ gốc, không còn 02 người làm chứng theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 112.

- Thời gian xét duyệt xong trước ngày 30/10/2018.

c) Đt 3:

- Xét duyệt những hồ sơ còn lại.

- Thời gian xét duyệt xong trước ngày 01/01/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách để các cấp, các ngành, địa phương, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và thân nhân thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam biết, thực hiện.

b) Tiếp nhận hồ do Phòng Nội vụ cấp huyện chuyển đến, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

c) Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong việc lập, xác nhận, xét duyệt và thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hàng tháng.

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất việc phân bkinh phí chi công tác quản lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng; tổng hợp quyết toán kinh phí chi công tác quản lý theo quy định hiện hành.

2. S Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định việc giải quyết trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của TNXP cơ sở miền Nam đã từ trần và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất việc phân bổ kinh phí chi công tác quản lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng; tổng hợp quyết toán kinh phí chi công tác quản lý theo quy định hiện hành.

c) Tiếp nhận hồ của Sở Nội vụ bàn giao khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; lập danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp một lần có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần cho TNXP cơ sở miền Nam.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thực hiện chi trả kịp thời chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng, chế độ trợ cấp mai táng phí cho đối tượng được hưởng theo quy định.

e) Có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Bố trí ngân sách cho các địa phương đthực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với TNXP cơ sở miền Nam được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở miền Nam; Kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng, thực hiện việc chi trả và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

c) Tổng hợp dự toán chi chế độ trợ cấp hàng tháng cho TNXP sở miền Nam vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Hi Cu TNXP tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam theo quy định tại Nghị định 112.

b) Chỉ đạo Hội Cựu TNXP các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho hội viên nhng nội dung cơ bản của Nghị định 112.

c) Phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát đối tượng, tham gia xét duyệt, xác nhn đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp cùng với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam theo quy định tại Nghị định; phối hợp xét duyệt, thẩm định, tổng hợp đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định 112 trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định 112 để các đối tượng, thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP cơ sở miền Nam đã từ trần) biết và thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và các đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chính sách hiểu rõ các quy định, quy trình lập hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 112.

b) Chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu TNXP cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay tại địa phương.

c) Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng, ban chuyên môn xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp thường xuyên cho đối tượng khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ, tổ chức chi trả; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai man, lợi dụng đhưởng chế độ chính sách, những cán bộ có hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ, hưởng chế độ chính sách.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định.

8. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP cơ sở miền Nam theo Nghị định 112.

b) Đăng tải nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn trin khai thực hiện Nghị định 112 để các đối tượng, thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP cơ sở miền Nam đã từ trần) biết và thực hiện.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí chi công tác quản lý

Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí chi cho công tác quản lý thực hiện theo Điều 13 Nghị định 112.

2. Kinh phí chi trợ cấp

a) Mức chi trợ cấp một lần, kinh phí thực hiện chính sách cho vay vốn sản xuất kinh doanh quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 112.

b) Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp mai táng phí đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 112.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc các ngành, địa phương phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- Hội Cựu Chiến binh tnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX(HVQ), NC(HĐĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3483/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3483/KH-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378183