• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025

Tải về Văn bản khác 35/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Du lịch 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 245/TTr-SDL ngày 11 tháng 3 năm 2020 của, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương và tăng cường thu hút khách du lịch đến tỉnh, kéo dài thời gian khách lưu trú tại tỉnh; cung cấp sản phẩm du lịch này đến du khách, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để khai thác, chào bán đến du khách.

- Tăng cường sự tương tác trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt giữa du khách và người dân địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Thu hút đầu tư phát triển du lịch đối với các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư; phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.

2. Yêu cầu

- Triển khai kịp thời và hiệu quả Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Kế hoạch được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng; do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi và sự hỗ trợ về chuyên môn của đơn vị tư vấn.

- Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn. Tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố theo từng giai đoạn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác và phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc để xây dựng các chương trình trải nghiệm chân thực, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thương hiệu cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, tăng cường sự tương tác trải nghiệm giữa khách và người dân địa phương thông qua những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, và có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên, những giá trị vật chất và văn hóa truyền thống để phục vụ du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025, thông qua việc phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh góp phần thu hút khoảng 37,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó thu hút khoảng 28,92 triệu lượt khách tham quan, 8,78 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch tham quan đạt khoảng 41.085 tỷ đồng.

2.1. Phát triển du lịch cộng đồng trên các địa bàn

- Thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ du lịch đường sông, các điểm du lịch sinh thái; tăng cường sự tương tác trải nghiệm giữa khách và người dân địa phương thông qua những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

- Thị xã Phú Mỹ: phát triển du lịch cộng đồng gắn với các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như HTX bưởi da xanh Sông Xoài...

- Huyện Long Điền: tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn kết giữa du khách với các làng nghề truyền thống như nghề bánh tráng và nghề muối của xã An Ngãi, nghề bánh hỏi của xã An Nhứt....

- Huyện Đất Đỏ: phát triển du lịch cộng đồng gắn với mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thưởng thức văn hóa truyền thống...

- Huyện Châu Đức: phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc thưởng thức, trải nghiệm các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thưởng thức giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Châu Ro.

- Huyện Côn Đảo: phát triển du lịch cộng đồng gắn với thưởng thức văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, sản phẩm nho rừng và sâm Côn Đảo; trồng sâm Côn Đảo, câu cá, ẩm thực, sản phẩm sâm Côn Đảo; phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven núi Côn Đảo, từ Trung tâm Côn Sơn - Lò Vôi - ngã ba hồ Tam lộ - vào đường Phan Chu Trinh - đường Huỳnh Thúc Kháng - An Sơn miếu - Trung tâm Côn Sơn nhằm khuyến khích cộng đồng cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống; trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa, nếp sống tại cộng đồng, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng.

- Huyện Xuyên Mộc: tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với các khu vực phát triển các loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái dưới tán rừng, du lịch gắn với vườn cây ăn trái, chăn nuôi: vườn cây ăn quả trồng theo hướng hữu cơ, trại nai Ba Long, trồng và sản xuất tinh bột nghệ Thuần Dương, vườn bưởi và nhà yến, HTX Bầu Mây, làng làm bánh tráng giấy...

2.2. Mục tiêu giai đoạn 2020-2025

Thực hiện thí điểm mô hình phát triển du lịch trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo (Nhiệm vụ chi tiết theo phụ lục đính kèm).

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng

- Ban hành kế hoạch triển khai các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố.

- Ra quyết định thành lập các đội/tổ/hộ gia đình tham gia vào các mô hình, địa điểm thực hiện các mô hình.

- Xây dựng nội dung thực hành và huấn luyện nghiệp vụ cho các hộ; tổ chức học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức famtrip và presstrip giới thiệu các mô hình.

- Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị ban đầu để thực hiện các mô hình khi được cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể.

- Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để các tổ chức, cá nhân tuân thủ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá mô hình: Xây dựng clip, viết blog, xây dựng tờ rơi và các hình thức quảng bá, truyền thông khác phù hợp.

2. Tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng

Quan tâm sử dụng tối đa các giá trị văn hóa phi vật thể, truyền thống của các địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động kinh doanh du lịch để một mặt tạo sự khác biệt, tính đặc sắc về sản phẩm để giới thiệu và tăng sức hấp dẫn với khách, mặt khác làm tăng tính bền chặt giữa du lịch và cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa và truyền thống của Tỉnh:

- Khuyến khích các cơ sở du lịch hỗ trợ các hoạt động phục vụ cộng đồng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa bàn huyện, thị xã, thành phố bằng các hoạt động thiết thực như: Đóng góp tài chính, nhân lực hay vật chất vào các chương trình, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; đóng góp cho các quỹ khuyến học, nuôi dưỡng và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống của địa phương (các điệu múa, ca, nhạc, trang phục...).

- Ưu tiên tuyển dụng người có hộ khẩu tại địa phương hoặc người đến từ các vùng kinh tế kém phát triển và đào tạo thêm khi cần thiết.

- Ưu tiên sử dụng các dịch vụ và hàng hóa là sản phẩm nội địa hoặc sản phẩm của địa phương trong hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, ví dụ: vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm, đồ uống, vật dụng trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ điện tử, vật dụng văn phòng, vật dụng dùng trong các dịch vụ lưu trú du lịch (buồng ngủ, nhà hàng, dịch vụ bổ sung khác v.v.)

- Hỗ trợ các nhà cung ứng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bằng cách trưng bày và bán các sản phẩm sản xuất tại địa phương tại cơ sở lưu trú (bao gồm thực phẩm và đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp, v.v.).

3. Về công tác đảm bảo hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

- Ưu tiên việc thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế hàng năm của huyện, thị xã, thành phố gắn với công tác phát triển du lịch trên từng địa bàn; thường xuyên tu bổ, sửa chữa hệ thống giao thông hiện có (đường bê tông và đường đất liên xã, liên phường) phục vụ khách tham quan du lịch.

- Xây dựng các điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch của từng huyện, thị xã, thành phố.

- Lựa chọn các hộ dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, tiến hành tự đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trang bị các điều kiện tối thiểu như nhà vệ sinh, nhà tắm,...phục vụ lưu trú cho khách du lịch.

4. Tổ chức và quản lý

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện công tác phát triển du lịch. Xây dựng các quy chế, phương án phân chia công việc, chia sẻ lợi nhuận trên cơ sở hợp tác cùng có lợi của cộng đồng, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện.

- Lựa chọn đội ngũ những người có trình độ của địa phương để tập huấn, đào tạo đảm nhiệm các công việc làm đầu mối tổ chức đưa đón khách, hướng dẫn viên tại điểm... phục vụ phát triển du lịch.

- Từng bước lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức kết nối các khu, điểm du lịch; các dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan báo chí để quảng bá, triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả các tuyến, điểm du lịch đã được công nhận.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế của tỉnh theo Kế hoạch chi tiết hàng năm do các Sở, ngành đề xuất.

- Nguồn ngân sách hàng năm của các huyện, thành phố và thị xã theo kế hoạch cụ thể được xây dựng và từ các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Du lịch

- Chủ trì phối hợp Hiệp hội Du lịch và một số đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trong năm 2020, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc xây dựng các mô hình; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm cho các hộ tham gia.

- Tổ chức các đoàn famtrip, presstrip để trải nghiệm, kết nối tour tuyến và truyền thông các mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch hay tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch để đưa khách đến với tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nguồn kinh phí được giao.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 (OCOP) và các năm tiếp theo.

- Thực hiện lồng ghép mục tiêu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các khu bảo tồn và nâng cao giá trị đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng hộ gắn với việc phát triển du lịch.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển Nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông các hoạt động về phát triển du lịch cộng đồng trên các phương tiện thông tin.

5. Các sở, ban ngành liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể, theo từng năm trên địa bàn từng địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Trong năm 2020, triển khai việc xây dựng các mô hình thí điểm tại các xã, phường, thị trấn; phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm cho các hộ tham gia.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn các đội/tổ/hộ gia đình tham gia vào các mô hình tại địa bàn; đồng thời chủ động bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung thuộc trách nhiệm của địa bàn; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình được lựa chọn triển khai các dịch vụ.

- Chủ động và ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước; nhà vệ sinh công cộng, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện và các địa điểm triển khai kế hoạch; hạn chế tối đa việc xây dựng bê tông cốt thép, xây dựng công trình lấn chiếm và làm ảnh hưởng đến các di tích, di sản địa chất; phát huy hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán đặc trưng, độc đáo của người dân địa phương để cải thiện sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ du lịch.

- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông thu hút sự tham gia của cán bộ, cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách và thực hiện tốt quy định của Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch đã được ban hành.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng tại địa bàn tham gia và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để các tổ chức, cá nhân tuân thủ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tài liệu, clip, chương trình truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm.

- Phối hợp tham gia các đoàn famtrip và presstrip giới thiệu các mô hình phát triển du lịch cộng ở các tỉnh bạn.

8. Hội Nông dân tỉnh

- Chủ trì thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2019-2023.

- Phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức kết nối trưng bày, bán các sản phẩm du lịch của địa phương và kết nối giới thiệu các tour, tuyến du lịch đến các hãng lữ hành.

9. Hiệp hội Du lịch: phối hợp với Sở Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất qua Sở Du lịch để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCĐ phát triển du lịch;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành;
- Báo BR-VT, Đài PHTH tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC HUYỆN CHÂU ĐỨC, ĐẤT ĐỎ, XUYÊN MỘC, CÔN ĐẢO
(Kèm theo Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hp

Thi gian thực hiện/ hoàn thành

1

Triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển Du lịch cộng đồng

Sở Du lịch

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo

2020

2

Tổ chức công nhận khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

3

Lựa chọn các tổ, hộ gia đình tham gia và địa điểm thực hiện các mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo

Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan

2020

4

Xây dựng nội dung thực hành và huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các hộ dân

Sở Du lịch

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan

2020

5

Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị ban đầu cho các hộ dân để thực hiện các mô hình

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo

Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan

2020

6

Tổ chức các đoàn famtrip, fresstrip kết nối tour tuyến

Sở Du lịch

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan

2020

7

Quảng bá trên các kênh truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan

Thường xuyên

8

Hỗ trợ trưng bày và bán các sản phẩm sản xuất tại địa phương ở các cơ sở lưu trú

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Sở Du lịch và các Sở, ngành; UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo và các đơn vị liên quan

2020 và các năm tiếp theo

9

Hỗ trợ kết nối việc trưng bày, bán các sản phẩm và kết nối các tour tuyến du lịch đến các điểm tham quan, du lịch

Sở Du lịch

Sở NNPTNT; Sở Công Thương; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan

2020 và các năm tiếp theo

10

Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan

2020 và các năm tiếp theo

11

Triển khai thực hiện Đề án về phát triển Nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2020 và các năm tiếp theo

12

Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để các tổ chức, cá nhân tuân thủ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng

UBND các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo

Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan

2020

13

Xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng ven núi Côn Đảo, từ Trung tâm Côn Sơn-Lò Vôi-ngã ba hồ Tam lộ-vào đường Phan Chu Trinh-đường Huỳnh Thúc Kháng-An Sơn miếu-Trung tâm Côn Sơn

UBND huyện Côn Đảo

Sở Du lịch và các Sở ngành liên quan

2022-2025

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 35/KH-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445435