• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược cán bộ


Văn bản pháp luật về Tạo nguồn cán bộ

 

Kế hoạch 3504/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Chương trình 65-CTr/TU về triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Văn bản khác 3504/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3504/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24-10-2018 CỦA CHÍNH PHỦ, CHƯƠNG TRÌNH 65-CTR/TU NGÀY 07-8-2018 CỦA TỈNH ỦY KON TUM VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII “VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình số 65-CTr/TU ngày 07/8/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24-10-2018 của Chính phủ và Chương trình số 65-CTr/TU ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình số 65-CTr/TU ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum.

II. NHIỆM VỤ

I. Nhiệm vụ thường xuyên

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên đã được chỉ ra tại Chương trình số 65-CTr/TU ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum, cụ thể như sau:

1.1. Xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi để thực hiện Kế hoạch;

1.2. Có kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp để quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những nội dung về cán bộ và công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm lệch lạc, sai trái, luận điệu xuyên tạc.

1.3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho người đứng đầu đơn vị; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ.

1.5. Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, đơn vị. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

1.6. Thực hiện nghiêm quy định, quy trình về công tác cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

1.7. Chủ động nắm, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan lâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

1.8. Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải quản lý cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình và có trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực khi có yêu cầu.

1.9. Đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn. những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

1.10. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chính sách cán bộ.

1.11. Quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng không phân biệt họ là ai, giữ chức vụ gì, có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ, công chức, viên chức để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.

1.12. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo hướng: Cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

1.13. Xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

1.14. Nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thường xuyên xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, Đẩy mạnh cải cách hành chính; tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ ở các đơn vị. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là việc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

1.15. Coi trọng công tác cán bộ, không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

1.16. Kịp thời sơ kết, tổng kết những chủ trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ.

1.17. Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng.

1.18. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện Kế hoạch; lấy kết quả thực hiện Kế hoạch là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trong quý IV năm 2018.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên; bắt đầu từ quý IV/2018.

2.2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thể chế hóa đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cần chú trọng tới sự đồng bộ, thống nhất, đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, có cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm.

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu đề xuất theo quy định; hoàn thành trong quý I năm 2019.

2.3. Xây dựng Đề án triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý

* Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

2.4. Nghiên cứu thực hiện thí điểm chủ trương: Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng

* Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở, phòng ở một số sở; địa phương có điều kiện thuận lợi. Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I năm 2019.

2.5. Nghiên cứu thực hiện thí điểm chủ trương: Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

* Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm. Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý IV năm 2018 (sau khi có Hướng dẫn của Trung ương).

2.6. Xây dựng quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức cả cho trước mắt và lâu dài.

* Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý II năm 2019.

2.7. Rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp.

* Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

2.8. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau đây:

- Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng đơn vị đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ thể;

- Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung;

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ ở từng cấp trên cơ sở gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kết quả đánh giá cá nhân gắn với kết quả đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng Quy chế thực hiện phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng đơn vị;

- Quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy chủ trương không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có “vùng cấm”.

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

* Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh liên quan, để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Lưu Văn thư, KTTH2

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3504/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 14/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3504/KH-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407444