• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Họ hụi biêu phường

 

Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Văn bản khác 351/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/KH-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG GÓP HỤI, CHO VAY TRÁI PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quy ước khóm ấp và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cập nhật kịp thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những văn bản pháp luật về họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là hụi) cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhận diện, phát hiện các trường hợp liên quan đến hợp đồng góp hụi nhằm cho vay nặng lãi, chấn chỉnh sự biến tướng hợp đồng góp hụi ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao ý thức cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh khi tham gia hợp đồng góp hụi. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia hợp đồng góp hụi.

3. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với thực tiễn, phù hợp, dễ hiểu. Chú trọng lựa chọn các nội dung mang tính giáo dục. Quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến hợp đồng góp hụi.

4. Không làm phức tạp thêm đối với hợp đồng góp hụi trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền

a) Cách thức thực hiện: Biên soạn đề cương, tờ bướm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hụi trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng truyên truyền: Người dân trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

d) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Nội dung triển khai: Quy định pháp luật dân sự liên quan đến hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật tại Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự 2015; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 về họ, hụi, biêu, phường; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng chống bạo lực gia đình...

b) Đối tượng triển khai: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên thuộc hệ thống Công đoàn.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

d) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

a) Cách thức thực hiện: Tăng cường đăng các bài viết; Phỏng vấn; Xây dựng các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền pháp luật về hụi trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Địa bàn triển khai: Người dân trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các địa phương có diễn biến phức tạp về hụi.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

d) Cơ quan thực hiện:

- Đề nghị Báo An Giang phối hợp thực hiện.

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh.

4. Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật

a) Cách thức thực hiện: Tổ chức ít nhất một cuộc tuyên truyền pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Đối tượng triển khai: Cán bộ, công chức, viên chức.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

d) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

5. Tổ chức các lớp truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các

huyện, thị xã, thành phố

a) Cách thức thực hiện: Tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Đối tượng triển khai: Cán bộ, công chức, viên chức người dân.

c) Thời gian thực hiện: Từ khi ban hành kế hoạch đến tháng 12/2018.

Tập trung thực hiện trong quý III/2018 tại các huyện An Phú, Chợ Mới, Châu Thành, Phú Tân và thành phố Châu Đốc. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại tổ chức thực hiện trong qúy IV.

d) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch cụ thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp thống nhất quản lý, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch này.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ theo kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật tại đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý. Trừ những cơ quan, địa phương đã ban hành kế hoạch có nội dung phù hợp với kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép vào báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Đề nghị:

a) Tòa án nhân dân tỉnh cung cấp những thông tin về tình hình xét xử tranh chấp dân sự, các vụ án hình sự liên quan đến hụi trên địa bàn tỉnh (trừ những trường hợp thuộc bí mật nhà nước) cho Sở Tư pháp để xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

b) Báo An Giang, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện được sử dụng từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp, điện thoại: 0296.3.953.272)./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến, giáp dục pháp luật – BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 351/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 351/KH-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385166