• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kế hoạch 354/KH-BHXH năm 2016 thực hiện Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về Văn bản khác 354/KH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2016/NĐ-CP NGÀY 05/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhất là các nội dung mới quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP , đảm bảo tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phn cùng toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao.

2. Yêu cầu

- Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới, đơn vị thay đổi về mô hình hoạt động phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đ b trí, sp xếp đúng người, đúng việc, phát huy tt năng lực của từng công chức, viên chức; đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị phải phù hợp với thực tiễn, phân định rõ và không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị, đảm bảo nâng cao và phối hợp hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

II. NỘI DUNG

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Bố trí, sắp xếp, kiện toàn nhân sự của các đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới, đơn vị thay đổi tên gọi và mô hình hoạt động; thay đổi chức danh cán bộ quản lý đi với các đơn vị đi tên; btrí trang thiết bị, cơ svật chất để các đơn vị sau khi kiện toàn sớm đi vào hoạt động ổn định.

2. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới, đơn vị thay đổi về mô hình hoạt động đơn vị đổi tên.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương, Bảo hiểm xã hội địa phương đảm bảo phù hợp với Nghị định số 01/2016/NĐ-CP .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức cán bộ

1.1. Tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc về việc kiện toàn tổ chức nhân sự của các đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới, đơn vị thay đổi về mô hình hoạt động (Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Trung tâm Truyền thông); quyết định thay đổi chc danh cán b qun lý đi với các đơn vị đi tên. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/02/2016.

1.2. Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới (Vụ Thanh tra - Kiểm tra); đơn vị thay đổi về mô hình hoạt động (Trung tâm Truyền thông) trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2016.

1.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định trình Tổng Giám đốc Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đổi tên: Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Quản lý đầu tư quỹ; Vụ Kiểm toán nội bộ. Thời gian thực hiện xong trong tháng 6/2016.

1.4. Thẩm định trình Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc còn lại để phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2016.

1.5. Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương để đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện xong trong tháng 5/2016.

2. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2.1. Thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/02/2016.

2.2. Đxuất việc btrí trang thiết bị, cơ sở vật chất để các đơn vị sau khi kiện toàn sớm đi vào hoạt động ổn định.

2.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2016.

3. Ban Kiểm tra

3.1. Xây dựng dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra, gửi Ban Tổ chức cán bộ để thẩm định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/02/2016.

3.2. Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đc triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo him tht nghip sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him tht nghiệp.

3.3. Báo cáo, đề xuất Tổng Giám đốc điều động, btrí, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.

4. Ban Tuyên truyền

3.1. Xây dựng dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông, gửi Ban Tổ chức cán bộ đ thm định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/02/2016.

3.2. Báo cáo, đề xuất Tổng Giám đốc điều động, bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.

3.3. Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và khc con du; mở tài khoản của Trung tâm Truyền thông. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2016.

5. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5.1. Các đơn vị đổi tên (Ban Tài chính - Kế toán; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Kế hoạch và Đầu tư; Ban Pháp chế; Ban Đầu tư quỹ; Ban Kiểm toán nội bộ) xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, gửi Ban Tổ chức cán bộ để thẩm định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 28/02/2016.

5.2. Các đơn vị còn lại, căn cứ Nghị định 01/2016/NĐ-CP, rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị cho phù hợp, gửi Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trước ngày 15/3/2016.

6. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo him xã hội địa phương đảm bảo phù hợp quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP .

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP , yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, TP tr
c thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 354/KH-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 354/KH-BHXH

2.736

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302769