• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cảnh vệ


 

Kế hoạch 3564/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 3564/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3564/KH-UBND

Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, những người làm công tác Cảnh vệ và nhân dân để triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh khi Luật Cảnh vệ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và thực hiện có hiệu quả công tác Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh vệ đến cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Phổ biến pháp luật về cảnh vệ

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh vệ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

- Nội dung: Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, các trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2017 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh giới thiệu, phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

- Đối tượng:

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc các s; ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Cảnh vệ cấp huyện và tương đương

- Đối tượng:

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức Hội nghị;

+ Đại din Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức Hội nghị.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ

- Đối tượng: Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ cho cán bộ, chiến sỹ công an làm công tác cảnh vệ;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác cảnh vệ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác cảnh vệ để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoàn thành và báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/12/2017.

4. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Cảnh vệ

- Nội dung: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ;

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác cảnh vệ

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ;

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cân đối ngân sách và bố trí kinh phí thường xuyên cho công tác Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

6. Kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

a) Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì trong kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả;

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, thông báo với Công an tỉnh để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh nắm và chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT: T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3564/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 04/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3564/KH-UBND

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378192