• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên


 

Kế hoạch 362/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020

Tải về Văn bản khác 362/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH TÂY NINH NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; để tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, để xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và đảm bảo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Kế hoạch năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2020

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp trong năm 2019.

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các huyện, thị xã, thành phố; bố trí nhân sự phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên ổn định ở các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; quan tâm dành nguồn kinh phí hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương hoàn thành trong tháng 8/2020.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính; Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

Trong năm 2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát để lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; kiên quyết không để đối tượng đủ tiêu chuẩn hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh nhưng không được giải quyết chế độ trợ cấp.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thực hiện bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác thanh niên. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

3.1. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

- Nội dung: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020; các nội dung, chuyên đề liên quan đến công tác thanh niên (mời Bộ Nội vụ triển khai).

- Kinh phí: Chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh giao Sở Nội vụ quản lý năm 2020.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3.2. Phối hợp mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ (khi có Kế hoạch của Bộ Nội vụ).

- Đối tượng: Cán bộ, công chức trẻ ở các xã có tuổi đời không quá 30 tuổi.

- Nội dung: Do Bộ Nội vụ quy định.

- Kinh phí: Do Bộ Nội vụ chi trả.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

4. Thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 - 2020 năm 2020 và kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra việc ban hành Chương trình, Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể trong Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh; việc tổ chức tổng kết chương trình phát triển thanh niên cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

+ Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.

+ Kết quả thực hiện một số nội dung có liên quan khác.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và các thành viên Ban Chỉ đạo.

5. Về thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn áp dụng Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và lập danh mục ngành nghề thu hút đề nghị UBND tỉnh thu hút các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (nếu có) gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan có liên quan đưa tin, bài để nhân dân nắm bắt được chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

6. Thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt việc triển khai thu thập các số liệu liên quan đến các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên theo quy định của Bộ, ngành cấp trên.

7. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các văn bản sau:

- Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

- Tổ chức triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) khi được Quốc Hội thông qua.

8. Thời gian thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ hoàn thành trong quý III năm 2020 và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh thông qua Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 01/9/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh năm 2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. (Kế hoạch gửi Sở Nội vụ trước ngày 05/03/2020).

- Các đơn vị được phân công phối hợp thực hiện tại Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với đơn vị chủ trì chương trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; có trách nhiệm báo cáo nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình gửi đơn vị chủ trì thực hiện chương trình để tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc địa phương tổ chức tổng kết Chương trình phát triển thanh niên cấp xã hoàn thành trong tháng 7 năm 2020; tổ chức tổng kết Chương trình phát triển thanh niên cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2020 và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 01/9/2020 để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng kết Chương trình phát triển thanh niên cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 9/2020.

2. Sở Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Bộ Nội vụ trước ngày 01/12/2020.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ THCTPTTN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP Long, Nhung;
- PVHXH;
- Lưu: VT, VP.Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Tuấn

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 362/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 26/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 362/KH-UBND

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445747