• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3620/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 3620/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3620/KH-UBND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTg NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nội dung Chỉ thị 39/CT- TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; phát huy sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm ANTT và thực thi pháp luật; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong việc chấp hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến lực lượng vũ trang trong khi thi hành nhiệm vụ, nhằm hạn chế tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh,

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chng người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến lực lượng vũ trang; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

Thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến lực lượng vũ trang và siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Trong đó, phải chú ý xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cán bộ thực thi công vụ; có cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, đồng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ quan.

5. Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ như: Thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch...

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ.

6. Chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến về tinh thn, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ.

7. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra; chp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, không đxảy ra oan sai, blọt tội phạm; tổ chức xét xử lưu động một số vụ án về chống người thi hành công vụ để răn đe, phòng ngừa tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi ngưi có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

8. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về nhng cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước.

Bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ; quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ và các điều kiện khác để phục vụ công tác thi hành công vụ, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, triệt đcác vụ, việc phức tạp ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thànhđim nóng”, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng kịp thời xử lý các vụ việc chng người thi hành công vụ; điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, không để kéo dài, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thn, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, thuyết phục, đi thoại với nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ, nht là scán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống tội phạm. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, bổ sung các quy chế, kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó phải quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện bảo đảm thực thi nhiệm vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thi hành công vụ; các quy định về chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

3. Sở Tư Pháp

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm và hành vi chống người thi hành công vụ.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy t, xét xử, bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm; thống nhất lựa chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm sát viên, thẩm phán cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

6. Các s, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn; phối hợp quản lý giáo dục người có hành vi chống người thi hành công vụ, phòng ngừa tái phạm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế, kế hoạch công tác cụ thể đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và đề ra biện pháp, cách thức giải quyết. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ và chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ; chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn có hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; kịp thời kiến nghị, phản ánh và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý, chn chỉnh, không đ kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh vào ngày 15/12 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời tổng hợp và xây dựng báo cáo chung gửi về UBND tỉnh và Bộ Công an trước ngày 30/12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3620/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3620/KH-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378075