• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Kế hoạch 365/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tải về Văn bản khác 365/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tnh Đồng Nai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai;

Nhm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2020, UBND tỉnh Đng Nai xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm ca người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

b) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tim năng, ngun lực, thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh ln thứ X và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương trong năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Mỗi đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hp với đặc đim tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Quý I

a) Tổng kết hoạt động cụm, khối thi đua năm 2019, xét khen thưởng các tập thể dẫn dẫu cụm, khối.

b) Báo cáo, chấm đim, tham dự hội nghị tng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tnh miền Đông Nam Bộ năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua các tnh miền Đông Nam Bộ.

c) Điều chnh, bổ sung cụm, khối thi đua trên địa bàn tnh (nếu có).

d) Tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 và tôn vinh Điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần thứ ba năm 2020.

đ) Đăng ký “Cờ thi đua ca Chính phủ” năm 2020 và trình “Cờ thi đua Chính phủ” đối với những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

2. Quý II

a) Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tnh năm 2020.

b) Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2020 gửi về Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

c) Trình hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước về kinh tế - xã hội năm 2019.

d) Tổ chức các hoạt động chào mừng kniệm 72 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quc (11/6/1948 - 11/6/2020).

đ) Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phát hành Đặc san Thi đua, Khen thưởng số 05/2020.

3. Quý III

a) Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI năm 2020.

b) Tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Triển khai các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

d) Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng định kỳ năm 2020.

4. Quý IV

a) Trình “Cờ thi đua của Chính phủ” và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020.

b) Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020.

c) Tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2020.

d) Xây dựng Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

đ) Xây dựng Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo tinh thần Chthị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Thông tri s 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân nhm thực hiện thắng lợi Chthị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động thi đua thực hiện thng lợi Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưng: kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, khen thưởng cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, lao động tự do. Quan tâm khen thưởng cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và các cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay.

- Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua kiểm tra, đánh giá phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưng theo quy định của pháp luật.

2. Giao Ban Thi đua - Khen thưng (Sở Nội vụ) phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cụm, khi thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưng trên địa bàn tỉnh Đng Nai năm 2020; yêu cu Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ th đ trin khai thực hiện, định kỳ 6 tháng (15/6), năm (15/12) báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, phi hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Ban TĐKT Trung ương;
- Cụm trư
ng Cụm thi đua các tnh miền Đông Nam Bộ;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND, TT. UBMTTQ VN tnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT t
nh;
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm
, khối thi đua ca tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh (KGVX);
- Ban Thi đua - Khen thư
ng tnh;
- C
ng Thông tin điện t;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 365/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 365/KH-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435519