• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Kế hoạch 3733/KH-UBND năm 2017 thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 3733/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3733/KH-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIN BIÊN

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm minh bạch, công bằng, kịp thời, chính xác.

2. Yêu cầu

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC; xác định cụ th, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và đảm bảo đúng thời gian quy định; gắn công tác kiểm soát TTHC với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Theo Biểu chi tiết kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định ti khoản 4 Điều 1 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 31/01/2017; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa tỉnh Điện Biên; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 3733/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

1. Xây dựng và ban hành văn bản

1.1.

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018

Tháng 01/2018

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

1.2.

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018

Quý I- 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

1.3.

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát TTHC năm 2018

Quý I- 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát

1.4.

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC

Quý I- 2018

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

2. Triển khai thực hiện kiểm soát TTHC

2.1.

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

2.2.

Xây dựng Quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Năm 2018

Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

2.3.

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng dự thảo quyết định công bố của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh

Năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn bản đôn đốc

2.4.

Nhập, đăng tải công khai, tích hp, khai thác, quản lý dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Năm 2018

Văn phòng UBND tnh

 

Văn bản thông báo công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

2.5.

Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận giải quyết TTHC theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; UBND  cấp huyện; UBND cấp xã;

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC

 

Tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC.

2.6.

Thực hiện giải quyết TTHC đã được công bố theo quy định

Năm 2018

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC

 

Đảm bảo TTHC được thực hiện đúng theo quy định.

2.7.

Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC

Năm 2018

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC; Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC

3.1.

Niêm yết địa chỉ, nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Năm 2018

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Kết quả xử lý của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền

3.2.

Tổ chức truyền thông, quảng bá nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với việc kiểm soát TTHC.

Năm 2018

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;

- Báo Điện Biên Phủ;

- Thông tấn xã VN tại Điện Biên.

Tin, bài, ảnh, phóng sự; các hình thức thông tin, tuyên truyền khác

4. Tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC

4.1.

Tham gia tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC do Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ tổ chức

Năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

4.2.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Kế hoạch; tổ chức tập huấn.

5. Công tác khác

5.1

Tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Kế hoạch kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5.2.

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Cục kiểm soát TTHC

Định kỳ 3 tháng /lần; 1 năm hoặc đột xuất

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo của cơ quan, đơn vị

5.3.

Thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Quý I - 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Danh sách công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

5.4.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch s2371/KH- UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

Quyết định quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo trên địa bàn tỉnh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3733/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 21/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3733/KH-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378079