• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 3758/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 3758/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3758/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 21/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 33/CT-TTg) về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg .

- Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

2. Yêu cầu:

- Triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ; Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung Kế hoạch này và các Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ quy định; báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được các quy định của pháp luật và chủ trương của Nhà nước, tự giác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường sắt, đặc biệt là các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

2. Lập và triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

3. Xây dựng Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa cơ quan quản lý đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, lực lượng công an, các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan.

4. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đường bộ IV, các Sở, ngành và UBND cấp huyện:

- Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại… hạn chế nằm trong hành lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ, đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điểm đấu nối được quy hoạch.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; trường hợp cần điều chỉnh thì Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.

- Xây dựng Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa cơ quan quản lý đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, lực lượng công an, các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan.

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 theo Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

* Thời gian thực hiện: đến ngày 31/12/2017.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ và chính quyền địa phương:

- Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tập trung tuyên truyền người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm (trước mắt thực hiện rà soát bất cập, vi phạm của cổng chào, lối vào các cơ quan, đơn vị ... ).

- Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn khác.

* Thời gian thực hiện: đến ngày 31/12/2017.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2014-2020; phê bình các hành vi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, phá hoại công trình giao thông, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; phát hiện, tuyên dương các điển hình tiên tiến, phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương còn trì trệ, yếu kém.

* Thời gian thực hiện: đến ngày 31/12/2017.

4. Công an tỉnh:

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và trật tự lòng đường, vỉa hè.

* Thời gian thực hiện: đến ngày 31/12/2017.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; xây dựng lều quán, mái che, mái vẩy, xây bục bệ, đắp vuốt nối từ mặt đường lên vỉa hè làm lối đi vào nhà; xây dựng các công trình phụ; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ…, tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm…Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

- Chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01/6/2017; huy động các đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xóa lối đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo quy định của pháp luật.

* Thời gian thực hiện: đến ngày 31/12/2017.

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC(H       b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3758/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 26/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3758/KH-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369224