• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 376/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiện Công văn s 2987-CV/TU ngày 22/4/2014 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Kế hoạch số 13/KH- HĐTĐKT ngày 3/6/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương về tổ chức Đại Hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưng giai đoạn hiện nay, phát huy tinh thn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua… khơi dậy lòng tự hào dân tộc, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đng doanh nghiệp trong tnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực gn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh lần th XVII và Ngh quyết s 26 -NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tnh Nghệ An đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ch thị s 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưng. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức gn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quc phòng - an ninh trên địa bàn tnh.

2. Tuyên truyền, quán triệt đầy đ nội dung Ch thị s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính tr(khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối, ch trương của Đng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưng, chú trọng tập trung tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó làm chuyển biến mạnh m v nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng ch nghĩa xã hội và bo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tiến hành các phong trào thi đua yêu nước, tránh thực hiện chiếu lệ, tập trung hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính tr của từng cơ quan, đơn vị của từng thời đim để tổ chức phát động các hình thức thi đua phù hợp, lựa chọn tên phong trào, nội dung, tiêu chí thi đua có ý nghĩa, thủ tục đơn giản, d hiểu, dễ thực hiện.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đng, toàn quân, toàn dân chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần th Xll; Đại hội Thi đua yêu nước tnh Nghệ An vào năm 2015, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần th IX.

II. NỘI DUNG

1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của Ch thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính tr (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dn thi hành. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Ch thị số 03 -CT/TU ngày 28/4/2011 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới chào mừng Đại hội Đng các cấp tiến ti Đại hội Đảng Toàn quốc ln th XII; gắn với t chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến cơ s tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc ln thứ IX vào năm 2015, cụ th tập trung 3 phong trào thi đua trọng tâm, ln:

- Phong trào thi đua “tham mưu gii, hăng say lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tr được giao.

- Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phong trào thi đua “Nghệ An chung sc xây dựng Nông thôn mới, phấn đu hoàn thành ch tiêu kế hoạch của giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.

Tùy vào tình hình cụ thể của từng thi kỳ, các cơ quan, đơn v tổ chức phát động kịp thời các phong trào thi đua đ cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân vi mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đ ra.

3. Làm tốt công tác khen thưng theo tinh thn mới ca Ch thị s 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Luật sa đổi, bổ sung một số điu của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dn thi hành; đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kp thời; chú trọng khen thưng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sn xuất, kinh doanh, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng…Quan tâm chính sách khen thưởng người công tác vùng miền núi, vùng đc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, không ngừng ngày càng nâng cao chất lượng khen thưng, tránh khen thưng tràn lan, bệnh thành tích, c nể.

4. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập th, cá nhân tiêu biểu, xuất sc trên tất c các lĩnh vực; đặc biệt thành tích khen thưởng đột xuất trong bảo vệ chquyn bin đo, biên giới, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, cứu người, tài sn của cơ quan nhà nước; thành tích xuất sc đạt giải cao của quốc gia, quốc tếv.v.

5. Tập trung xem xét giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích trong hai cuộc kháng chiến; thực hiện tốt, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng.

6. Đẩy mạnh ci cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, thực hiện tt kỷ luật, k cương tiến tới nền hành chính công văn minh, hiện đại theo tinh thn Chỉ ths 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưng k luật, k cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong qun lý công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kim tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, kịp thời điều chnh, ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực, làm chưa đúng, chưa tốt.

7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và cht lượng của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, kịp thời kiện toàn Hội đồng khi có thay đi vị trí công tác của các thành viên; sắp xếp, b trí đủ về số lượng, phù hợp năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng từ tnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưng) chủ trì:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua và hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức phát động phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị, đa phương. Trọng tâm triển khai ba phong trào thi đua lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh”; “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “thi đua hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần th XVIII và Đại hội Thi đua yêu nước tnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015”,

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đin hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2015.

- Triển khai tập huấn Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưng năm 2013 và các văn bn hướng dẫn thi hành. Tham mưu ban hành các văn bn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp, trong đó quan tâm chính sách khen thưởng cho các đi tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sn xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ thôn, xóm, bn, khu phố; khen thưởng các đối tượng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiu s; khen thưởng các tập th, cá nhân trong nước, ngoài nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tnh,

- Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưng tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưng theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị trong cụm, khi thi đua của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các đin hình tn tiến. Chỉ đạo hưng dn các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch xây dựng, bồi dưng, nhân đin hình tiên tiến.

- Phối hợp với S Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tập trung, rà soát gii quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong hai cuộc kháng chiến; tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chế đ trợ cấp cho thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến; giải quyết kịp thời việc cp đổi hiện vật khen thưởng Huân, huy chương kháng chiến.

2. Các sở ban, ngành, đoàn th cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và cơ quan, đơn vị:

- Căn c Kế hoạch này tổ chức quán triệt đến tận cơ sở, cán bộ, đảng viên, người lao động tinh thần mới của Ch th số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính tr và Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bn hưng dẫn thi hành.

- Tổ chức phát động, đăng ký thi đua với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua gii, về đích sớm”. Mi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đu xây dựng một công trình cụ thể để lập thành tích chào mừng Đại hội Đng bộ tnh lần thứ XVIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2010-2015. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động k niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tnh với nhng nội dung thiết thực, tiết kiệm phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn v, địa phương.

- Sp xếp, b t cán bộ m công tác thi đua, khen thưởng đủ về s lượng, đảm bo năng lực, trình độ, đáp ứng được u cầu nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo quy định ca Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

3. S Thông tin - Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh:

Sở Thông tin - truyền thông ch trì phi hp Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tn, báo chí trên địa bàn tnh tổ chức tuyên truyền nội dung của Ch thị s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 ca Bộ Chính trị và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyên truyền, kịp thời phát hiện và giới thiệu các mô hình; điển hình tiên tiến.

Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp Ban thi đua - Khen thưởng tnh triển khai công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu gương người tt, việc tốt, các điển hình trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tnh y chỉ đạo việc xây dựng, biên soạn các tài liệu tuyên truyền nhng kết quả của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ s tài liệu của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan, định hướng, ch đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh tuyên truyền kp thời chủ trương, chính sách khen thưởng cũng như kết qu các phong trào thi đua, trong đó, trọng tâm ba phong trào thi đua lớn: “Học tp và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh”; “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới; “thi đua hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đng bộ tnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015”.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tnh và các đoàn th phối hợp S Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, địa phương vận động, tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên, đoàn viên và các tng lớp nhân dân v ni dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; chỉ đạo, kim tra, giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên đa bàn tnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc ch đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp, theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thư
ng trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Thành vi
ên Hội đng TĐKT tnh;
- Ủy ban
MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành, thị;
- C
ác Trường Đại hc, Cao đng thuộc tnh;
- Các Doanh nghi
p, t chức Hội trong khi thi đua tỉnh;
- Đ
ài PT-TH tỉnh;
-
Báo Nghệ An;
- C
ng Thông tin điện tử Nghệ An;
- Ban TĐKT
tỉnh;
- Lưu VT, TTCB,
TĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 376/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 376/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332173