• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Kế hoạch 3760/KH-UBND năm 2013 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Văn bản khác 3760/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/KH-UBND

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Kế hoạch 934/KH-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp t chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội;

y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân giữa các Sở - ngành và các quận - huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và y ban nhân dân thành phố về việc xử lý tình hình khiếu nại đông người, vượt cấp.

- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo đến Hà Nội và trung tâm thành phố trong các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

- Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng đngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống công dân khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài trên địa bàn thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG K HOẠCH:

1. Đối vi Thanh tra thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tiếp công dân thành phố và y ban nhân dân 24 quận - huyện nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài trên địa bàn, những vụ việc có khả năng công dân tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; dự kiến biện pháp xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại tố cáo, kịp thời báo cáo y ban nhân dân thành phố để chỉ đạo và thông tin tình hình cho Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đcó phương án tiếp công dân.

- Giao Tổ công tác 2522 của y ban nhân dân thành phố làm đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ kỳ họp Trung ương Đảng và Quốc hội. Khi có yêu cầu của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, Cục III - Thanh tra Chính phủ, Tcông tác 2522 phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội nông dân thành phố, y ban nhân dân các quận, huyện và Tổ công tác của y ban nhân dân các tỉnh có liên quan tiến hành vận động, giáo dục, thuyết phục công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; không đxảy ra tình trạng công dân các tỉnh tập trung về thành phố khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài của công dân theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP đã được thống nhất phương án giải quyết giữa Thanh tra Chính phủ với thành phố; cung cấp danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cho Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương để có căn cứ giải thích, vận động công dân chấp hành (kèm theo Biên bản thống nhất hoặc thông báo của Thanh tra Chính phủ).

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các Sở - ngành và một số địa phương về kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; đồng thời nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh đkịp thời xem xét, giải quyết dứt đim từ cơ sở.

2. Đối với Công an thành phố:

- Kịp thời nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo đông người đcó phương án vận động, thuyết phục, cưỡng chế, giải tỏa đối với các công dân khiếu nại, tố cáo tập trung sai quy định của pháp luật về Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước hoặc địa phương nơi xảy ra vụ việc để tổ chức tiếp xúc, hướng dẫn; không đcác đoàn khiếu nại, tố cáo đông người đến các khu vực Hội trường nơi diễn ra các cuộc họp và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xử lý kiên quyết những hành vi người khiếu nại, tố cáo trưng băng rôn, biu ngữ, hô hoán, chặn, đón xe đại biu Quốc hội.

- Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an theo nội dung đim 2, phần II của Kế hoạch 934/KH-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

3. Đối với Văn phòng Tiếp công dân thành phố:

Phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh đnắm tình hình công dân Thành phố khiếu nại, tố cáo đông người; hướng dẫn, giải thích vận động công dân chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ tiếp nhận, xử lý đơn khi có tình tiết mới. Đối với các vụ việc đã có kết quả rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ thì tuyên truyền, thông báo, vận động công dân chấp hành.

4. Đối với Sở Y tế:

Triển khai, tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của y ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4061/VP-PCNC ngày 29 tháng 5 năm 2013 về việc thực hiện Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

5. Đối với Sở Tài chính:

- Tham mưu, đề xuất trình y ban nhân dân thành phố về việc bố trí kinh phí, phương tiện làm việc cho Tổ công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội đđảm bảo thực hiện tốt việc phối hợp các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau thời đim diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

- Hướng dẫn các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí phát sinh trong quá trình phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

6. Đối với Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bố trí xe đưa công dân trở về địa phương đthực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

7. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan định hướng thông tin chặt chẽ, kịp thời trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt trong các thời điểm diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

8. Đối với y ban nhân dân các quận - huyện:

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, tình hình khiếu nại đông người, dự báo tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn; thường xuyên và kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của y ban nhân dân thành phố và Tổ công tác 2522.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại, tái đối thoại; lãnh đạo phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của quận, huyện, phường, xã cần chú trọng hơn công tác tiếp xúc công dân tại cơ sở để chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được phổ biến kịp thời, thông suốt, được sự ủng hộ nhân dân nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, trước khi thực hiện việc cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp phải báo cáo xin ý kiến y ban nhân dân thành phố và T công tác 2522.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật khi có tình huống xấu xảy ra (nếu có); riêng Chủ tịch y ban nhân dân quận 1, quận 3 và quận Bình Tân tiếp tục tăng cường trách nhiệm, bố trí lực lượng thường xuyên tại Trụ sở các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố và Tổ công tác của y ban nhân dân các tỉnh, huy động lực lượng chính trị nòng cốt tổ chức vận động và giải tán khi có dấu hiệu công dân tập trung ngay từ đầu, ngăn chặn không để người dân tụ tập đông người, không để nhiều đoàn liên kết lại gây khó khăn khi xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tcông tác 2522 của y ban nhân dân thành phố tchức thực hiện tốt Kế hoạch này.

2. Giao Công an thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, lên phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đkịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo sự hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trin khai kịp thời Phương án số 64/PA-UBND-M ngày 13 tháng 2 năm 2009 của y ban nhân dân thành phố.

3. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài và việc thực hiện Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội đbáo cáo Thanh tra Chính phủ, y ban nhân dân thành phố.

Trên đây là Kế hoạch của y ban nhân dân thành phố về phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. Yêu cầu các Sở - ngành, y ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- Trụ s TCD của TW Đảng và NN;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ban Pháp chế HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng PCNC (2b);
- Lưu: VT, (PC/L) P.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3760/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 23/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3760/KH-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206797