• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy


 

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 38/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 291/QĐ-TTG NGÀY 21/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16-8-2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY”

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” (viết tắt là Quyết định số 291 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Quyết định số 291 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và nắm vững nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới.

- Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Quyết định số 291 của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành đồng bộ với các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng, Chính phủ; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Quyết định số 291 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 16-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài; đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách. Nâng cao vai trò của Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên trách và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma túy.

2. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của các tổ chức chính trị, xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, địa bàn dân cư, tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao sử dụng ma túy. Xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở, phát huy tinh thần cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm về ma túy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em không sử dụng trái phép các chất ma túy và cùng tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, kỹ năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống ma túy.

4. Đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; tổ chức triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xâm nhập từ đường biển, đường hàng không... Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, gắn với Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”; triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ...); kiên quyết xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở để xảy ra tội phạm, tệ nạn ma túy tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm về ma túy, thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra việc trồng và tái trồng cây có chất ma túy.

5. Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy. Tăng cường quản lý nhà nước tại các công ty với vỏ bọc hợp pháp để sản xuất ma túy; chú trọng công tác nắm tình hình, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng... nơi các đối tượng có thể lợi dụng sản xuất, điều chế và tàng trữ trái phép chất ma túy.

6. Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác và lập danh sách từng người nghiện ma túy để theo dõi, quản lý chặt chẽ; tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Tổng kết, đánh giá kết quả cai nghiện thời gian qua và đề ra giải pháp trong thời gian tới, từ khâu lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến việc tổ chức điều trị, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện hiệu quả, chú trọng công tác xã hội hóa công tác cai nghiện, khuyến khích những người làm công tác cai nghiện ma túy.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy về tổ chức, biên chế, trang thiết bị. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; trong đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an; phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong việc ngăn chặn ma túy từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; thường xuyên, liên tục tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; phối hợp tổ chức triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, bằng đường biển, đường hàng không; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội ma túy; chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, nhất là địa bàn cơ sở, kiên quyết xóa bỏ diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa 04 lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn phụ trách và trên biển.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh, xuất, nhập khẩu hợp pháp để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như: Khách sạn, nhà hàng, quán bar, karaoke... để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội...

- Tổng rà soát, thống kê chính xác số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, để lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp gây hiện tượng ảo giác, loạn thần; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tòa án và chính quyền địa phương tiếp nhận, tư vấn, chuyển gửi, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định. Phấn đấu tăng dần số xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy, ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới, giảm tỷ lệ người sử dụng ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; chính sách hình sự đối với đối tượng truy nã về tội phạm ma túy để vận động đầu thú, chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy và tổ chức cai nghiện theo quyết định của Tòa án.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên đoàn Lao động; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; một số hiệp hội tập trung nhiều hội viên, đoàn viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động và nông dân, công nhân trong các khu công nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các sở, ngành, địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4, Cục Hải quan nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực, địa bàn tuyến biển và trên biển.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia vận chuyển thuê ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện và xóa bỏ kịp thời diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hoá qua lại cảng biển, địa bàn tuyến biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma túy vận chuyển vào địa bàn tỉnh.

3. Cục Hải quan

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại địa bàn cửa khẩu, biên giới và trên biển.

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy, thuốc chứa chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất trong địa bàn hoạt động của Hải quan.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tổng kết thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân.

- Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, đào tạo trực tuyến cho cán bộ làm công tác tư vấn, chuyển gửi, cai nghiện ma túy; cập nhật, liên thông hệ thống dữ liệu về cai nghiện ma túy; xây dựng trang mạng xã hội và đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện: Mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội và chuyển gửi đối với người cai nghiện ma túy thông qua quyết định của Tòa án; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đối mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế

- Chủ trì tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở y tế thực hiện việc xác định tình trạng nghiện và nâng cao năng lực điều trị cho người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; nghiên cứu các giải pháp điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp; quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y học, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch theo phân cấp ngân sách, tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác phòng, chống ma túy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan xây dựng chính sách huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy; dự toán, bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ngành và địa phương lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư liên quan đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Công an và các sở, ngành liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra và ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp để phạm tội về ma túy.

8. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, bảo đảm sát với tình hình thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá chính sách đối với hành vi sử dụng trái phép ma túy, để có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi này.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan chỉ đạo đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan thông qua các đội tuyên truyền lưu động; tập trung tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện nhằm làm giảm người nghiện mới.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, lồng ghép nội dung này vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để sơ hở, phát sinh các tệ nạn xã hội.

- Phát động phong trào phòng, chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và xây dựng xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn ma túy, đặc biệt có những nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn dân cư, để người dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau kiểm tra, kiểm soát các nội dung liên quan trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm không để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy lồng ghép vào chương trình chính khóa ở các cấp học.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các trường học, không để mắc vào tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tình hình triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm từng bước cải thiện đời sống cho người dân, đảm bảo duy trì bền vững kết quả đã đạt được.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần, tránh để lợi dụng vào hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp.

13. Sở Công Thương

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, quản lý đến sản phẩm cuối cùng nhằm phòng tránh thất thoát vào sản xuất ma túy. Có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có chứa chất kích thích, chất gây nghiện (chưa có trong danh mục chất ma túy, tiền chất do Chính phủ quy định).

14. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Đa dạng hóa sản phẩm truyền thông; tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tác hại, cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về tác hại, cách nhận biết và phòng tránh ma túy để phát sóng định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vào khung giờ thích hợp.

15. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị; đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.

16. Đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4

Chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 4 đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 04 lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực trên biển.

17. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp về trình tự, thủ tục tiến hành đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội, chuyển gửi đối với người nghiện ma túy có sự tham gia của Tòa án.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp hành động với Công an tỉnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên; xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp và thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Gắn nội dung phòng, chống ma túy với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 – 2030”, Tỉnh đoàn chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định triển khai, thực hiện.

19. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

- Tham mưu huyện ủy, thành ủy ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Quyết định 291 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị vào Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hằng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa bàn cơ sở.

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; lồng ghép và phối hợp với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực xã hội để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

- Quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức cho công tác phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa người nghiện tại cộng đồng dân cư; giúp đỡ, tạo việc làm cho những người cai nghiện thành công tái hoà nhập cộng đồng. Gắn công tác phòng, chống ma túy và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần. Tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, triệt xoá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01/11 hằng năm để tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 về xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an trước ngày 15/11 hằng năm.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống ma túy của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01.C04 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP, các PVP UBND tỉnh (VIC);
- NC (P12);
- Lưu: VT, M.A07/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 18/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 38/KH-UBND

68

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446469