• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2014 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017

Tải về Văn bản khác 38/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Thông qua thông tin đối ngoại để giới thiệu về hình ảnh, nét đẹp văn hóa, con người, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ra thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời thông tin tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh phải bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Bảo đảm hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai một cách chủ động có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1. Nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, chính sách của tỉnh; những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh ra thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thông tin về tình hình thế giới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và của tỉnh, các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc của Việt Nam đến nhân dân trong tỉnh.

- Giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người của tỉnh, đặc biệt là các di sản văn hóa (Đền Trần, Quần thể di tích Phú Dầy, “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” đang đề nghị Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại….) ra thế giới và đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với tỉnh.

- Đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, các quan điểm sai trái của những phần tử cơ hội và các thể lực thù địch muốn chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương có kênh tuyên truyền đối ngoại để tuyên truyền như: Kênh VOV5 của Đài tiếng nói Việt Nam, Kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh VTC10 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; trang thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Tuyên truyền trên báo chí địa phương cổng/trang thông tin điện tử trong tỉnh về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực, quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước. Từng bước xây dựng và phát triển hội dùng chuyên mục thông tin đối ngoại, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc; chống phá của các thế lực thù địch.

c) Xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Nam Định; các làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, Truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Nam Định (sách ảnh, đĩa VCD, DVD, tờ rơi, tờ gấp các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng của tỉnh).

d) Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư.

3. Nâng cao năng lực hoạt động và công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại:

- Tăng cường công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động về thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ, công chức có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên được phân bổ trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017; hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Tổng hợp thông tin báo chí hàng tuần, hàng tháng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, đưa tin về tình hình quốc tế, tin trong nước, trong tỉnh liên quan đến đối ngoại, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách phát triển đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh; chủ động trong việc phản bác các thông tin, luận điệu sai trái m ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa phương.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng phim tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh, phát trên các kênh truyền hình đối ngoại (Kênh VOV5 của Đài tiếng nói Việt Nam, Kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh VTC10 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; trang thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Tư Pháp các huyện ven biển và các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, truyền thông về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn của tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh: Cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng chuyên mục thông tin về truyền thống lịch sử, văn hóa và mảnh đất, con người Nam Định; tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (sau khi nhận bàn giao).

- Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài có tác động đến tỉnh và các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Phối hợp cung cấp thông tin, tham gia biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến du lịch.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm văn hóa giới thiệu về lịch sử, truyn thống, danh lam thắng cảnh, du lịch tại Nam Định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, kênh thông tin đối ngoại VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình Văn hóa Việt VTC10 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để xây dựng chương trình quảng bá cho “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Tiếp tục duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử dulichnamdinh.vn với nhiều nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tình hình viện trợ và triển khai các chương trình, dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài và tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO); chương trình, kế hoạch, kết quả hợp tác đầu tư với các nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế... của tỉnh Nam Định; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; gắn các hoạt động kinh tế với thông tin đối ngoại.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động xúc tiến thương mại... thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Sở Nội vụ

- Tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010, Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chinh phủ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

7. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động thông tin đối ngoại; thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương và trình UBND tỉnh xem xét bố trí thực hiện.

8. Công an tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh về việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, chủ động phát hiện, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phân giới cắm mốc và công tác thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cụm pa nô tuyên truyền ở thị trấn Quất Lâm và thị trấn Thịnh Long.

10. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành trong tỉnh:

- Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Nam Định ra thế giới.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Nam Định, những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

11. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện và phân công cán bộ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, phản bác các thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động đưa các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh và địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Trên đây là Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố các cơ quan báo chí triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua sở Thông tin và Truyền thông)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT;
- Thường trực Tình ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP.
UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 38/KH-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235277