• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 381/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/KH-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 09/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyn biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chthị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh; xác định trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác ATTP là của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP, vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về ATTP để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý ATTP phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; quản lý ATTP phải thực hiện theo nguyên tắc, bo đảm an toàn ở tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm.

- Ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn bán, sử dụng chất cấm (sabutamol, chất vàng ô...) trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; giảm tỷ lệ mẫu có tồn dư hóa chất cấm; tồn dư kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và ô nhiễm vi sinh vật quá giới hạn cho phép.

- Nâng cao kiến thc, thực hành của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, người tiêu dùng và người quản lý lãnh đạo về ATTP. Tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm: phân cấp quản lý giữa các cp, các ngành trong công tác quản lý ATTP để tạo ra hiệu quả rõ rệt, tránh chồng chéo.

- Kết quả tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành về công tác bảo đảm ATTP là một trong các tiêu chí để Ủy ban nhân dân tỉnh xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đi tượng:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gắn với đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã (sau đây gọi tắt là cấp huyện), các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3364/UBND.VX ngày 19/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương với phương châm quản lý tốt các khâu trong chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, tránh tình trạng sn xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan truyền thông đại chúng chủ động phối hợp với các Sở, Ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với tuyên truyền về hậu quả, tác hại khôn lường của thực phẩm bẩn đối với tính mạng và sức khỏe con người; đồng thời tổ chức tuyên truyền cá biệt, ký cam kết đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất, mua bán thực phẩm... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện, tố giác các tổ chức, đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn.

4. Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất; Lập kế hoạch và thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau thanh tra để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ, đúng quy trình trong việc lưu thông, bảo quản các loại vật tư, hóa chất liên quan đến an toàn thực phẩm. Xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm; trong đó có việc xử lý nghiêm đối với các đơn vị chc năng, người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm có hành động và biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm. Kịp thời đề xuất cơ quan chức năng khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan có thành tích cao trong việc chấp hành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, đường dây, đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn, không có nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo chc năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm; Đồng thi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân nói trên.

7. Các ngành y tế, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Công thương thành lập đường dây nóng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp thu, xử lý kịp thời phản ánh của quần chúng nhân dân đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời tổ chức xây dựng các chuyên mục về an toàn thực phẩm các trên Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến rộng rãi đến tận người tiêu dùng.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Lập, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách và huy động nguồn lực từ công tác xã hội hóa; thu hút đầu tư ở lĩnh vực này để đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng phương án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo ATTP của các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các đơn vị có liên quan.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Công an xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành phụ trách giai đoạn 2016 - 2020; Dự trù kinh phí triển khai của ngành 6 tháng cuối năm 2016 trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ (nếu cần thiết).

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thông qua UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2016); Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đon 2016 - 2020; Quyết định thành lp Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nước ung đóng chai, nước uống tại các trường học, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp.

3. Sở Công thương:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ siêu thị, tập trung vào các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát giả, kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại khi lưu thông, kinh doanh.

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyn về đảm bảo ATTP tại các chợ; giao cho các địa phương phải thực hiện tuyên truyền ATTP tại các chợ bng các hình thức phù hợp: khẩu hiệu phát thanh...

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn, thuốc thú y, chất cấm thuc bảo vệ thực vật tại các huyện trọng điểm; thanh tra, kiểm tra ATTP đối với sn phẩm động vật tại các chợ và cơ sở giết mổ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thủy hải sản; các sản phẩm chế biến từ thủy, hải sản.

5. Công an tỉnh

Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh quyết liệt vi tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; xử lý hình sự đối với một svụ việc trọng điểm vi phạm an toàn thực phẩm.

6. y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưng trách nhiệm quản nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn phụ trách.

7. UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu (4 địa phương trọng điểm) cần tổ chức triển khai sớm ở địa phương mình đtạo chuyển biến và gây hiệu ứng tích cc trên địa bàn toàn tỉnh.

V. NGUỒN LỰC

1. Nhân lc

- Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm huy động nguồn lực trong hệ thống để triển khai các nội dung của kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát để triển khai đúng tiến độ, hiệu quả công việc được giao.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm bố trí kinh phí ngoài ngân sách tỉnh cp, nguồn xã hội hóa để đảm bo thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các s, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động triển khai và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện tốt kế hoạch này:

1.1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

- Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo các vấn đề cần giải quyết tập hợp các kiến nghị, đề xuất để trình Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các nhóm hàng được phân công cho ngành Y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công thương về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương và Công an tỉnh quản lý tốt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các Cơ sở sử dụng chất cấm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục cho phép vào sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm.

- Triển khai, đôn đốc các ngành chức năng, UBND tuyến huyện, xã lp kế hoạch và tổ chc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ hậu kiểm sau thanh tra kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc tổng hợp, báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm tại đơn vị, địa bàn quản lý, trong đó báo cáo rõ kết quả khc phục sai phạm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm sau thanh tra, kiểm tra.

- Phi hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo Đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn để tổ chức tốt hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, kịp thời đăng tin phát sóng cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; Phê phán các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm vi phạm quy định, pháp luật về an toàn thc phẩm để người tiêu dùng biết, lựa chọn sản phẩm an toàn.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Tham mưu Ban Chđạo và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm, thủy sản; kiểm soát dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

- Chủ trì triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các nhóm hàng được phân công cho ngành Nông nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Công Thương về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác hậu kiểm đối với việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ sở sản xuất, chế biến vận chuyển và kinh doanh thực phẩm thuộc các nhóm hàng do ngành Nông nghiệp phụ trách.

- Chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất nông sản an toàn, tập trung; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khai thác, nuôi trồng, bảo qun chế biến áp dụng các chương trình quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tiên tiến như: GMP, GHP, HACCP, SSOP…..

- Tăng cưng công tác xây dựng, giới thiệu và công bố các điểm quầy hàng cung cấp nông sản, thủy sản sạch, được kiểm soát theo chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư trên địa bàn.

- Tuyên truyền giáo dục kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong nông nghiệp.

- Phối hợp chặt chvới các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin các hoạt động bảo đm an toàn thực phẩm, đặc biệt chú ý đưa tin các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đưa tin các cơ sở, sản phẩm thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm, nht là các cơ sở sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt chế biến, bảo quản thực phẩm.

1.3. Sở Công thương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

- Tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến tại các cơ sở, nhà máy sản xuất, chế biến các mặt hàng rượu, bia, bánh kẹo, dầu ăn, tinh bột... đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chủ trì triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thc phẩm đối vi các nhóm hàng được phân công cho ngành Công thương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên Bộ Y tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Công thương về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh trên thị trường đặc biệt là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác hậu kiểm đối với việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyn và kinh doanh thực phẩm thuộc các nhóm hàng do ngành Công thương phụ trách.

- Tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, bia, nước giải khát giả, kém cht lượng, nhập lậu, gian lận thương mại khi lưu thông, kinh doanh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện "Chợ an toàn vệ thực phẩm" tại các địa phương trong tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên truyền giáo dục kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.

1.4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn ung; kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu...

1.5. Cục Hải quan tỉnh; Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chc năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công.

- Tăng cường lực lượng và gia tăng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc.

1.6. Thanh tra tnh

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm của các sở, ngành, đơn vị chc năng, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định.

1.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Lập, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách bảo đảm nguồn lực cho hoạt động đảm bảo ATTP; lồng ghép các chương trình, đề án liên quan đến công tác đảm bảo ATTP.

- Có biện pháp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng kinh phí thanh, quyết toán các khoản chi theo đúng chế độ quy định hiện hành.

1.8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nâng cao năng lực của các Labo kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

+ Hướng dẫn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm bảo đảm vệ sinh ATTP.

+ Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ.

1.9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách liên tục, rộng rãi, có điểm nhấn. Chú trọng tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp việc thực hiện các quy định bảo đm an toàn vệ sinh thực phẩm như: Ký cam kết và thực hiện cam kết về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sn xuất, kinh doanh và vận chuyển thực phẩm; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xut, kinh doanh trong việc công bquy trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành; Tuyên truyền sâu rộng nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh, gia đình văn hóa.

1.10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

- Tăng cường đưa tin, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về ATTP; thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm ATTP.

- Đưa tin các hoạt động về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan đưa tin kịp thời đến mọi người dân trên địa bàn về tình trạng thực phẩm không an toàn đối với người tiêu dùng lưu thông trên thị trường toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

- Phối hợp với Sở Y tế, S Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng và phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, các phóng sự về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm: Gương người tốt việc tốt; mô hình trồng trọt, chăn nuôi sạch, an toàn; tình trạng ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm,...

2. Ủy ban nhân dân các cấp:

- UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp, bao gồm: công tác bố trí quy hoạch vùng sản xuất, nuôi trồng rau, gia súc, gia cầm sạch; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; công tác truyền thông nêu gương điển hình trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn cũng như phê phán, chỉ trích các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là những cơ sở sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục cho phép trong chế biến thực phẩm.

- Chủ động thực hiện tốt việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc hậu kiểm đối với việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và theo phân cấp phụ trách.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo công tác ATTP phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh đảm bo an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn phụ trách.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội nghề nghiệp và đoàn thể:

Triển khai công tác vận động, giáo dục, đẩy mạnh phát động các phong trào bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng. Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm…, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phát động toàn dân tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Sở, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên cơ sở nội dung kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình một cách nghiêm túc, hiệu qu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm và đột xuất các đơn vị báo cáo tình hình kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

- Giao Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Thành viên BCĐ liên ngành ATTP tỉnh;
-
UBND các huyện, TP, TX;
- CV: VX (Hường), NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 381/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 381/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332156