• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3935/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Văn bản khác 3935/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3935/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW NGÀY 19/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT HUY VAI TRÒ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Văn bản số 8485-CV/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

2. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo theo Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước; tăng cường hợp tác và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai nhằm tranh thủ nguồn lực trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò, nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

2. Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân tại tỉnh; có vai trò trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách chế độ đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đảm bảo thực hiện thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và các điều kiện làm việc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo quy định.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo phương châm: “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước trên cơ sở phối hợp chặt chẽ 03 kênh đối ngoại giữa đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước trên cơ sở phát huy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt với các địa phương của Vương quốc Campuchia, nước CHDCND Lào; chú trọng phát triển, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước ASEAN và các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đẩy mạnh giao lưu văn hóa với các nước mà tỉnh đã thành lập các hội hữu nghị song phương với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị gắn với công tác tuyên truyền đối ngoại trong việc giới thiệu về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và của địa phương; quảng bá hình ảnh con người Đồng Nai để tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân thế giới.

7. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhất là tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức các hội nghị, gặp gỡ để xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn kết với các hoạt động giao lưu nhân dân.

8. Phối hợp công tác vận động, thu hút người Việt Nam định cư ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước tham gia đóng góp, đầu tư, kinh doanh góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

9. Quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ chế khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến và quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, Văn bản số 8485-CV/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong hệ thống tổ chức của mặt trận và các đơn vị thành viên; nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; thẩm định báo cáo kết quả thực hiện do Sở Ngoại vụ chủ trì tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hằng năm theo quy định.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân theo quy định; hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong việc thiết lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đối ngoại nhân dân và công tác quản lý nhà nước về phi chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp và hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện các thủ tục, hồ sơ thành lập mới các hội hữu nghị thành viên và công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân định kỳ hăng năm; thực hiện Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025; đảm bảo thông tin báo cáo kết quả thực hiện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo quy định.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

6. Sở Nội vụ hướng dẫn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, sắp xếp tinh gọn các phòng ban của Liên hiệp hoạt động thực chất và hiệu quả phù hợp trong tình hình mới.

7. Sở Tài chính phối hợp rà soát, đảm bảo cấp kinh phí hoạt động của Liên hiệp các chức hữu nghị tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức các sự kiện văn nghệ, chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao và du lịch gắn kết các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước.

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; vị trí vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

10. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị đối ngoại của tỉnh, các hoạt động giao lưu nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Chuyên mục “Nhịp cầu hữu nghị” ngôn ngữ Việt-Anh-Trung được phát sóng trên kênh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cho phù hợp (trong tháng 4/2020); báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo kết quả thực hiện công tác đối ngoại hàng năm và gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/11 hằng năm để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo ĐN;
- Lưu: VT, THNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3935/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3935/KH-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445603