• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thú y


 

Kế hoạch 398/KH-BNN-TY năm 2020 thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/KH-BNN-TY

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 100/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV (CÁC NHIỆM VỤ THÚ Y)

Thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11537/VPCP-QHĐP ngày 18/12/2019 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thú y như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; trong đó có nội dung về kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở.

- Tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật nguy hiểm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng (LMLM) và bệnh Dại ở động vật; kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh động vật, mầm bệnh nguy hiểm từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Tổ chức xây dựng thành công và hình thành các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, đặc biệt tại cấp huyện, cấp xã bảo đảm đủ sức thực thi nhiệm vụ

- Tổ chức đánh giá thực trạng và báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2025”.

- Trước mắt tập trung tăng cường năng lực dịch tễ, phòng thí nghiệm đcó đủ năng lực kịp thời phát hiện, ứng phó có hiệu quả với các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh DTLCP, CGC, LMLM, Dại,...

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thành lập, vận hành các trạm kiểm dịch động vật quốc gia trên trục quốc lộ Bắc Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật

a) Đối với bệnh DTLCP

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW; chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 100/2019/QH14; chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công điện 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP và của Bộ NN&PTNT.

- Rà soát, đánh giá, báo cáo và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế, chính sách phòng, chống bệnh DTLCP từ năm 2020 trở đi; đồng thời tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025.

- Tiếp tục tổ chức triển khai nghiên cứu các giải pháp về hệ sinh thái, nhất là nghiên cứu vắc xin phòng bệnh DTLCP; chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, quốc gia và các doanh nghiệp có chung mối quan tâm để có sự hỗ trợ cả về tài chính, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng, chống dịch bệnh và nghiên cứu vắc xin DTLCP.

- Đề nghị Ban chỉ đạo 389 các cấp chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào Việt Nam để ngăn chặn các loại dịch bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam và bảo vệ sản xuất trong nước.

- Đề nghị các cơ quan truyền thông cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tái đàn và phát triển chăn nuôi các loài gia súc khác, gia cầm; các biện pháp ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào Việt Nam.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp sau:

+ Phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ NN&PTNT.

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương; đặc biệt chú trọng áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.

+ Đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo 3 nguyên tắc: Bảo đảm an toàn, sinh học và phòng, chống dịch bệnh; cân đối cung cầu; bảo đảm an sinh xã hội.

b) Đối với bệnh CGC

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh CGC, giai đoạn 2019 - 2025”.

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế (như FAO, OIE, WCS) và các nước (như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên bang Nga,...) tổ chức triển khai các chương trình giám sát chủ động để cảnh báo sớm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC.

c) Đối với bệnh LMLM

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung và kết quả đã đạt được; các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn đã gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ động, tích cực tham gia các chương trình của quốc tế và khu vực về phòng, chống bệnh LMLM; đặc biệt là phối hợp phòng, chống dịch bệnh LMLM lây lan qua biên giới do vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

d) Đối với bệnh Dại

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021”.

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước tổ chức triển khai các chương trình giám sát chủ động để cảnh báo sớm và áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

đ) Đối với các loại dịch bệnh khác ở gia súc, gia cầm

Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng bệnh là chính (phòng bệnh bằng cách tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin; chăn nuôi an toàn sinh học); chủ động giám sát, phát hiện và xử lý các ổ dịch ngay từ khi còn ở phạm vi nhỏ, chưa lây lan diện rộng.

3. Tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu

- Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch quốc gia về vùng, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh giai đoạn 2020 - 2025 phục vụ xuất khẩu để các địa phương, các doanh nghiệp có cơ sở tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục đề nghị Tổ chức Thú y thế giới (OIE) hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi.

- Thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp và các địa phương đầu tư xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; trong đó tập trung ưu tiên cho các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

- Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi nhằm đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước

- Thành lập các đoàn công tác sang các nước đàm phán với cơ quan thú y có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, rào cản thương mại nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức đánh giá, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó tập trung vào các giải pháp mô hình chăn nuôi an toàn sinh học có kết quả tốt; nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh.

2. Giao Cục Thú y

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và tham mưu để Bộ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tiếp theo.

- Chủ trì xây dựng, trình ban hành: (i) Đề án tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2025; (ii) Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025; (iii) Chương trình/kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2021 - 2025; (iv) Kế hoạch quốc gia về xây dựng vùng, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh giai đoạn 2020 - 2025 phục vụ xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ thành lập các đoàn công tác sang các nước đàm phán với cơ quan thú y có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, rào cản thương mại nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước;

- Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các địa phương xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; ưu tiên các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin, chế phẩm thuốc thú y trong nước có hiệu quả cao phục vụ công tác kiểm soát, khống chế dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi như: CGC, LMLM, DTLCP.

3. Giao Cục Chăn nuôi

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học; hướng dẫn, giám sát việc tái đàn lợn tại các địa phương đã hết dịch bệnh DTLCP.

- Tham gia tổ chức triển khai xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4. Giao Trung tâm Khuyến nông quốc gia

- Chủ trì, tổ chức xây dựng, phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học.

- Tham gia tổ chức triển khai xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

5. Giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động phối hợp tích cực với Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và các địa phương để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch này; trong đó tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, đặc biệt tại cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật thú y, bảo đảm đủ sức thực thi nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc xây dựng, trình ban hành và bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch hằng năm hoặc kế hoạch cho cả giai đoạn 2020 - 2025 về phòng, chống các loại dịch bệnh động vật; đặc biệt tập trung các nguồn lực để tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt bệnh DTLCP, CGC, LMLM và bệnh Dại.

- Chỉ đạo việc xây dựng, trình ban hành và bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả để tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Chủ động theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đánh giá thực trạng, báo cáo đề xuất các cơ quan chức năng triển khai thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở bảo đảm các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết s100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp và người chăn nuôi trên địa bàn triển khai khẩn trương và hiệu quả công tác xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là ở các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

- Định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để tổng hợp, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thành viên BCĐQG phòng, chống DTLCP (để p/h);
- Bộ Nội vụ (để p/h);
- UBND các tỉnh, TP (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY, CCCN&TY, TTDVNN (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 100/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung/Hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thi gian hoàn thành

1

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức đánh giá thực trạng, báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội

Cục Thú y

Cục Chăn nuôi, Vụ Tổ chức cán bộ; Bộ Nội vụ; các Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố

Trước 30/6/2020

2

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2025”

Cục Thú y

Cục Chăn nuôi, Vụ Tổ chức cán bộ

Trước 30/10/2020

3

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thành lập, vận hành các trạm kiểm dịch động vật quốc gia trên trục quốc lộ Bắc Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Cục Thú y

Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố có liên quan

Trước 30/4/2020

4

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025”

Cục Thú y

Cục Chăn nuôi, các Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố

Trước 30/4/2020

5

Xây dựng và trình Bộ phê duyệt “Dự án thí điểm hợp tác nghiên cứu vắc xin phòng bệnh DTLCP”

Cục Thú y

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan liên quan thuộc Bộ; các doanh nghiệp có tiềm năng.

Từ tháng 01/2020

6

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 -2025”

Cục Thú y

Các cơ quan liên quan thuộc Bộ; Các tổ chức quốc tế (OIE, FAO); các Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố

Trước 30/10/2020

7

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành “Kế hoạch quốc gia về xây dựng vùng, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh giai đoạn 2020 - 2025 để xuất khẩu”

Cục Thú y

Các cơ quan liên quan thuộc Bộ; Tổ chức Thú y thế giới (OIE); các Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố

Trước 30/6/2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 398/KH-BNN-TY   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443205