• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


 

Kế hoạch 3980/KH-UBND năm 2013 về tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Văn bản khác 3980/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VỀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỀ “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ”

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW lần thứ 4 (khóa X) ngày tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”09 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”;

Theo Công văn số 2055/BTTTT-TTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1266/STTTT-BCXB ngày 30 tháng 7 năm 2013 về kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

1. Mục đích:

- Thông qua các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, ấn phẩm xuất bản phẩm được trưng bày trong triển lãm giúp đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế nói chung và nhân dân thành phố nói riêng hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân cũng như kiều bào ta ở nước ngoài.

- Góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

2. Ý nghĩa:

- Đây là hoạt động thông tin đối ngoại quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

- Triển lãm sử dụng những tư liệu do nước ngoài và do chính Trung quốc công bố có tính liên tục chứng tỏ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

II. TỔ CHỨC

1. Danh nghĩa tổ chức:

- Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại và Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013.

- Địa điểm: Dinh Thống Nhất.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tên chủ đề:

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

2. Nội dung:

- Giới thiệu phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt Ngữ và Hán ngữ do các nhà nước phong kiến Việt Nam ban hành trong các thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX. Khẳng định các Nhà nước Việt Nam trong lịch sử đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Giới thiệu tập bản đồ và tư liệu của Việt Nam và các nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Giới thiệu bản đồ và tư liệu của Việt Nam, bản đồ của Trung Quốc, bản đồ của một số nước Phương Tây vào thế kỷ XVI, XVII, XVIII, tuyển chọn những phần liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong 102 cuốn sách xuất bản tại các nước Phương Tây vào thế kỷ XVIII - XIX.

- Trưng bày 3 cuốn Atlas là những bản đồ được xuất bản tại các nước Anh, Đức, Úc, Canada, Mỹ và Hồng Kông trong khoảng thời gian 1626-1980, trong đó có nhóm bản đồ thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam.

- Giới thiệu tư liệu quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 - 1975). Hệ thống tư liệu này phản ánh sự hiện diện thường xuyên của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Hoàng Sa và các vùng biển phụ cận, luôn khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trong quan hệ quốc tế, hoạt động ngoại giao.

- Giới thiệu hình ảnh của chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ chí Minh hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

- Tổ chức tập huấn về Biển đảo cho 200 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên 63 tỉnh, thành (01 ngày).

3. Quy mô:

- Dự kiến trưng bày 200 bản đồ của Việt Nam, bản đồ của Trung Quốc, bản đồ của một số nước Phương Tây.

- Trưng bày 08 sắc phong.

- Trưng bày 3 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa dân quốc in vào năm 1919-1933 do Phái bộ truyền giáo Luân Đôn in cho nhà Thanh vào năm 1908.

- Trưng bày các xuất bản phẩm và tài liệu truyên truyền về Biển đảo Việt Nam.

- Trưng bày bản đồ và hình ảnh về “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hướng về biển, đảo Tổ quốc” tại trục đường Đồng Khởi.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại chuẩn bị nội dung trưng bày, triển lãm; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông trong thiết kế, dàn dựng trưng bày triển lãm và tổ chức lễ khai mạc (cung cấp danh sách khách mời của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố).

- Tổ chức họp báo và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở - ngành, quận -huyện bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham quan triển lãm.

- Phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại, Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông bàn giao cho Bảo tàng Thành phố tiếp nhận và quản lý bản đồ, các ấn phẩm trưng bày trong triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” (sau khi kết thúc triển lãm) để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố thực hiện trưng bày, triển lãm bản đồ, hình ảnh trên đường Đồng Khởi và chịu trách nhiệm phân công, thực hiện những nội dung tuyên truyền, cấp phép treo băng-rôn, cờ phướn quảng bá cho triển lãm.

- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ với chủ đề biên giới biển, đảo đất nước để biểu diễn trước giờ lễ Khai mạc triển lãm.

- Chỉ đạo Bảo tàng Thành phố tiếp nhận bản đồ, tư liệu, tài liệu của triển lãm (sau khi kết thúc) để lưu trữ, bảo quản, sử dụng để tiếp tục tuyên truyền về biên giới biển, đảo quốc gia.

- Chuẩn bị một số hình ảnh với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biển, đảo Tổ quốc” để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm tại Dinh Thống Nhất và trên đường Đồng Khởi.

3. Thành Đoàn TNCS thành phố chỉ đạo và hướng dẫn nội dung tuyên truyền sâu, rộng đến đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh; Huy động 10 tình nguyện viên tham gia bồi dưỡng, thuyết minh phục vụ cho triển lãm.

4. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều tiết giao thông; cùng với Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện công tác an ninh, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tổ chức triển lãm.

5. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy có phương án đảm bảo an toàn, cháy nổ cho khu vực tổ chức triển lãm.

6. Đài Truyền hình thành phố, Đài tiếng nói nhân dân thành phố phối hợp với Ban tổ chức có kế hoạch tuyên truyền về Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” trước, trong và sau triển lãm. Đài Truyền hình thành phố truyền hình trực tiếp lễ khai mạc triển lãm.

7. Tổng Công ty Điện lực thành phố TNHH Một thành viên có kế hoạch bảo đảm nguồn điện cung cấp, phục vụ triển lãm.

8. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kinh phí để phối hợp thực hiện Triển lãm, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

9. Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong bố trí khu vực giữ xe; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực tổ chức triển lãm.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thủ trưởng các sở - ngành, đoàn thể, quận - huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 

 

 

Nơi nhận:        
Ban Tuyên giáo Trung ương; 
Bộ Thông tin và Truyền thông;               
Thường trực Thành ủy;
Thường trực HĐND. TP;
TTUB: CT, các PCT;
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
Ban Tuyên giáo Thành ủy;
Các sở, ngành thành phố;
Các Đoàn thể thành phố;
UBND các quận, huyện;
Tổng Công ty Điện lực thành phố;
Báo, Đài;
VPUB: CPVP; Các Phòng CV,
Lưu:VT, (VX/Ha) H.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3980/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3980/KH-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205193