• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật dân quân tự vệ


 

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 40/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật DQTV (sửa đổi) và các văn bản dưới luật đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật DQTV.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Nắm chắc hệ thống văn bản pháp luật về DQTV, lựa chọn những nội dung cần thiết tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể. Nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tuyên truyền và bảo đảm truyền tải đầy đủ các nội dung.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV và các văn bản dưới luật trên tinh thần chặt chẽ, khoa học, chất lượng, tiết kiệm, đạt hiệu quả. Có biện pháp lồng ghép tốt trong bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tại địa phương, cơ sở đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. Tập huấn cán bộ

a) Nội dung tập huấn:

- Đường lối, quan điểm của Đảng về DQTV.

- Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

b) Tổ chức tập huấn:

- Cấp tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn. Thành phần gồm:

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh;

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh;

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

+ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh;

+ Cấp huyện: Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND cấp huyện; Trưởng phòng Tài chính cấp huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp huyện; Trợ lý DQTV thuộc Ban CHQS cấp huyện;

+ Cấp xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã.

* Đối với cơ quan, đơn vị trong quân đội sử dụng ngày Pháp luật để phổ biến tuyên truyền pháp luật về DQTV.

- Cấp huyện: Ban CHQS cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tập huấn. Thành phần gồm:

+ Các cơ quan trực thuộc Ban CHQS huyện;

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an huyện;

+ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp huyện;

+ Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

+ Chỉ huy các đồn Biên phòng; kiểm lâm trên địa bàn;

+ Cấp xã: Cán bộ chuyên trách, đoàn thể cấp xã; cán bộ DQTV.

c) Thời gian:

- Cấp tỉnh: Dự kiến quý III năm 2020.

- Cấp huyện: Dự kiến quý IV năm 2020.

2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV ở cấp xã

a) Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Cà Mau tổ chức xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV.

b) Bộ CHQS tỉnh tham mưu chọn 01 xã (phường, thị trấn) làm mô hình điểm.

c) Nội dung:

- Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động tủ sách pháp luật ở cấp xã.

- Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV tại mô hình điểm.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng.

d) Thời gian:

- Triển khai xây dựng mô hình điểm: Quý I, năm 2021.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng: Quý II, năm 2022.

3. Hội thi pháp luật về DQTV

a) Cấp tỉnh

- Thành phần tham gia:

+ 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện.

+ Mỗi huyện, thành phố tuyển chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng và 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã có thành tích cao trong hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV tổ chức tại cấp huyện.

- Trách nhiệm tổ chức: Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện và 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã tham gia thi Quân khu.

- Thời gian: Quý II, năm 2021.

b) Cấp huyện:

- Thành phần tham gia: 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã.

- Trách nhiệm tổ chức: Ban CHQS cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng và 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã tham gia hội thi cấp tỉnh.

- Thời gian: Quý I, năm 2021.

4. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

a) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục pháp luật về DQTV.

- Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV.

b) Báo Cà Mau, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.

c) Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác: Các hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm,...để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.

5. Kinh phí bảo đảm

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức thực hiện.

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến pháp luật về DQTV cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

b) Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Báo Cà Mau, Cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Công an tỉnh tập trung tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ trong phạm vi quản lý về hoạt động phối hợp giữa Công an, Quân sự, hoạt động phối hợp của Công an nhân dân và DQTV.

d) Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan hằng năm tổng hợp kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm ngân sách cho thực hiện nội dung theo kế hoạch.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV với chương trình giáo dục, đào tạo.

e) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã; Báo Cà Mau xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV, gương người tốt việc tốt trong xây dựng lực lượng DQTV.

f) Một số cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV trong phạm vi quản lý về hoạt động phối hợp giữa lực lượng DQTV với lực lượng của cơ quan mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật về DQTV theo quy định. Bố trí kinh phí thực hiện theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV; gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh).

2. Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả về Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- BTL Quân khu 9;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;
- NC (P13);
- Lưu: VT, M.A08/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 40/KH-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446481