• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước


 

Kế hoạch 402/KH-UBND năm 2016 tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 402/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/KH-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước s 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 (sau đây gọi là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước), Nghị định s33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) Hướng dẫn số 1401/BCA-A61 ngày 13/6/2016 của Bộ Công an. Sau 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có Kế hoạch Tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU

1. Đánh giá thực trạng, tình hình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 trong 15 năm qua, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các vụ lộ, lọt bí mật Nhà nước; khắc phục nhng sơ hở, thiếu sót, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

2. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thng pháp luật về bảo vệ BMNN. Trng tâm là xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh hiện hành.

3. Việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước phải đảm bảo khách quan, chất lượng và đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TNG KT

1. Thời gian tổng kết từ năm 2001 đến 2016 (15 năm).

2. Phạm vi tổng kết: Trên toàn tỉnh Nghệ An.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT Gồm 3 phần (có Đề cương tổng kết và phụ lục kèm theo)

Phần I. Tình hình, kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000;

Phần II. Nhận xét, đánh giá;

Phần III. Công tác bảo vệ bí mật trong thời gian tới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh chủ trì, phi hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước từ năm 2001 đến năm 2016; chuẩn bị nội dung và các điu kiện để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ở cấp tỉnh.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh về kinh phí tổ chức Hội nghị để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang; các cơ quan TW đóng trên địa bàn; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy ngh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; UBND các huyện, thành, thị: có trách nhiệm tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 (từ 2001 đến năm 2016) của đơn vị, địa phương mình và gửi báo cáo về Phòng PA83 - Công an tỉnh, trước ngày 30/7/2016 để tập hợp báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Công an./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công An (A83) (để b/c);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (để b/c);
-
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
-
Các Đ/c Phó Chủ tch;
-
Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tnh, lực lượng vũ trang; các cơ quan TW đóng trên địa bàn; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
-
Huyện ủy, thành ủy, thị ủy; UBND các huyện, thành, thị;
-
CV: Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
-
Lưu: VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 402/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 402/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332133