• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Kế hoạch 4032/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 4032/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4032/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; văn bản số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ (Nghị định số 01);

I. Mục đích, yêu cầu

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 01; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, địa phương, đơn vị); tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất.

II. Một số nội dung chính

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền

a) Phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định số 01; tập trung vào những điểm mới của Nghị định, những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất; các thủ tục hành chính về đất đai; chính sách về bồi thường và giải phóng mặt bằng,... đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, dễ hiểu, dễ truyền đạt và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong năm 2017;

b) Hình thức thực hiện: Tuyên truyền định kỳ hàng tháng, quý trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, huyện, thành phố; thực hiện hỏi - đáp trên website; phát tờ rơi kết hợp với các buổi hội họp của các Tổ dân phố, thôn, xóm; thông tin trong sổ tay hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 01

a) Nội dung: Rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản văn bản quy phạm pháp luật.

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

b) Thời gian thực hiện: Từ quý III đến hết quý IV năm 2017.

3. Một số nội dung khác trong công tác quản lý nhà nước về đất đai

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng bền vững tài nguyên, tài sản đất đai và đáp ứng các yêu cầu khác có liên quan;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 01. Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyển tiếp giữa Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013;

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát và xử lý các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; công khai quỹ đất đã cho thuê, cho thuê lại và quỹ đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu này;

- Tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đã cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 01;

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát; tham mưu, đề xuất đối với các dự án đầu tư có yêu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất, dự án đầu tư thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định, trước khi thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.

d) Sở Tài chính tham mưu thực hiện quản lý chặt chẽ việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất và việc xác định giá trị doanh nghiệp là giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

III. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo phân công tại Kế hoạch này, có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng thời gian, yêu cầu.

3. Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) có trách nhiệm lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 01 trong chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng bổ sung dự toán kinh phí thực hiện các nội dung công việc nêu tại Kế hoạch này (nếu có).

5. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đưa tin, bài để phổ biến, tuyên truyền về Nghị định số 01.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Lưu: VT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 01
(Đính kèm Kế hoạch số 4032/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh)

S thứ tự

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Phổ biến, tuyên truyền Nghị định

 

 

 

1

Tuyên truyền định kỳ trên Báo Lâm Đồng và Đài PT-TH

Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6-12/2017

2

Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, huyện, thành phố.

Các Sở, ngành, các huyện, thành phố

 

Tháng 6-12/2017

3

Thực hiện hỏi đáp trên website

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 6-12/2017

4

Xây dựng stay hỗ trợ doanh nghiệp các thông tin cơ bản về Nghị định và thủ tục hành chính

Trung tâm XTDT du lịch và thương mại

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 9/2017

5

Phát t rơi kết hợp với các buổi hội họp của các Tổ dân phố

UBND các huyện, thành phố

Sở Tư pháp

Tháng 6-12/2017

II

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

1

Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Sở Tư pháp

Tháng 7-9/2017

2

Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp

Tháng 10-12/2017

3

Điều chnh, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, Sở Tư pháp

Quý III/2017

III

Các thủ tục hành chính

 

 

 

1

Công bố bộ thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực QLNN về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố

Tháng 7/2017

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4032/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 26/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4032/KH-UBND

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369046