• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 408/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 408/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/KH-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chng tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị s12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/3/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, Thủ trưởng các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - xã hội.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tiêu cực, tham nhũng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCTN.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND, các Doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị s33/CT-TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCTN; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/3/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chthị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thông qua các Hội nghị chuyên đề, lồng ghép với các chương trình hội nghị khác, mở các lớp bồi dưỡng tập huấn, gắn chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

2.1. Tiếp tục làm tốt việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý kinh tế - xã hội đảm bảo chặt chẽ, chính xác phù hợp điều kiện thực tế địa phương để phòng ngừa tham nhũng.

Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương; những cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng cổng, trang thông tin điện tử, các nội dung yêu cầu công khai phải được đưa lên trang thông tin điện tử làm cơ sở cho CBCC và nhân dân tra cứu, giám sát quá trình thực hiện.

Tiếp tục làm công tác cải cách hành chính; rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng. Việc công khai, minh bạch phải được xây dựng cụ thể và đưa vào trong Quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện.

2.2. Tăng cường việc thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy, gương mẫu, liêm chính; thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải được xây dựng bằng kế hoạch cụ thể nhằm làm cơ sở tổ chức thực hiện.

2.3. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí nâng cao chất lượng việc thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng vu khống, cản trở, gây khó khăn trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ.

2.4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập đi với những người có nghĩa vụ phải kê khai, Thực hiện đúng quy định việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện quy định về chi trả lương và tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước qua Tài khoản Ngân hàng, tăng cường kiểm soát về việc tặng quà và nộp lại quà tặng của người có chức vụ, quyền hạn.

2.5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hp đồng bộ, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước; kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành Thanh tra nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm nhm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định.

2.6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình quản lý theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

2.7. Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các Đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tích cực tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế và đối ngoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch này và đặc điểm tình hình cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch PCTN năm 2018 và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng (gửi Thanh tra tỉnh để tng hợp háo cáo). Đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2018.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng có chương trình, kế hoạch việc tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện truyền thông. Tăng thời lượng và nội dung thông tin. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc PCTN; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật PCTN.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo của Đề án tuyên truyền giáo dục 2017-2020.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức.

Tham mưu UBND tỉnh rà soát các quy định về quản lý cán bộ công chức của tỉnh, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. Quy định chức trách, nhiệm vụ từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp chung và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của toàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp UBND triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 theo Bộ chỉ sđánh giá của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, xác định rõ kết quả và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Doanh nghiệp nhà nước trong việc chỉ đạo và thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó nhằm phát hiện hành vi tham nhũng, dấu hiệu tham nhũng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và đơn vị liên quan nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về PCTN cho giáo viên, giảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về nội dung - phương pháp giảng dạy nội dung PCTN đạt hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức trong hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật về PCTN. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản chỉ đạo số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7. Sở Tài chính: Thống kê, tổng hợp báo cáo định mức tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND t
nh
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 408/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 408/KH-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378155