• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Kế hoạch 4091/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Văn bản khác 4091/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4091/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược hội nhập Quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương trong việc cụ thể hóa Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động và xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tạo việc làm, thúc đẩy việc thiết lập cơ cấu lao động theo định hướng thị trường, tăng thu nhập, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng lao động và tác phong làm việc của người lao động.

- Thông tin tuyên truyền kịp thời đến mọi đối tượng trên địa bàn về ý nghĩa của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Thực hiện hội nhập quốc tế về lao động và xã hội phải đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từng giai đoạn cụ thể; lồng ghép các hoạt động vào quá trình xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển về lao động và xã hội.

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các chương trình truyền thông về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, phải gắn kết chặt chẽ với hội nhập kinh tế quốc tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và văn hóa - xã hội, tạo sự đồng thuận chung trong quá trình phát triển của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của tỉnh, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu phát triển lĩnh vực lao động và xã hội của tỉnh đạt trình độ các nước ASEAN-6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN-4 vào năm 2025.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phù hợp với nhu cầu lao động, việc làm, tham gia vào thị trường lao động của khu vực; gia tăng cơ hội việc làm có chất lượng cho người lao động. Tăng số lượng các nghề đào tạo được các nước công nhận về văn bằng, chứng chỉ.

b) Phát triển hệ thống an sinh xã hội của tỉnh, tăng cường bảo vệ các nhóm đối tượng yếu thế phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đến năm 2020, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin cho người dân; tiếp cận các tiêu chí sàn an sinh xã hội của quốc tế; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững; thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội.

c) Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển về lao động và xã hội.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

a) Nội dung hoạt động:

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tổ chức các diễn đàn, hội thảo để người lao động và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

Thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về thị trường việc làm, nguồn nhân lực, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Bình Thuận đến bạn bè trong và ngoài nước; lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại về kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

2. Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm

a) Nội dung hoạt động:

Tiếp tục thực hiện chương trình việc làm bền vững; thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao năng lực của Trung tâm Dịch vụ việc làm kết nối thị trường lao động giữa các huyện, thành phố với các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực.

Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chủ động theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, tránh tình trạng đình công, lãn công của người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Mở rộng thị trường lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; quản lý lao động người nước ngoài; xây dựng thực hiện chương trình việc làm công theo các tiêu chí của khu vực và quốc tế.

Triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia, tiếp cận các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Nâng cao năng lực thanh tra lao động, tăng cường về số lượng và chất lượng thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu quản lý lao động hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung hoạt động:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Quyết định số 294/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ngày 27/11/2011 về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và Quyết định số 982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ngày 05/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; đào tạo cung ứng lao động có tay nghề trình độ cao cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của tỉnh, khu vực và thế giới.

Phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ, chương trình dạy nghề dựa trên chuẩn năng lực thực hiện, trên cơ sở phân tích nghề với sự tham gia của doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; thực hiện tốt cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đơn đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo các nghề gắn với các vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực; đào tạo nghề gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn sang hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh, xây dựng phương án cân đối lại nguồn nhân lực, lao động nông thôn, giải quyết vấn đề dôi thừa, thiếu hụt lao động nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề, kinh doanh khởi nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề tại các cơ sở; tuyên truyền công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội

a) Nội dung thực hiện:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2881/QĐ- UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, bổ sung định hướng phát triển đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị Quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực trước hết vào thực hiện ở những xã khó khăn nhất và các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các chương trình, dự án, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách để phát triển tăng thu nhập, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thu hẹp khoảng cách, xóa dần định kiến và bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quan hệ gia đình ở vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh triển khai Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị buôn bán, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phát triển, hỗ trợ trẻ em tiếp cận hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thuận lợi, công bằng và hiệu quả.

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, đề án về an sinh xã hội đã được ban hành. Khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội vào việc đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội và trợ giúp xã hội. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân tại cộng đồng theo tiêu chí khu vực và quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Hội nhập ASEAN về lao động và xã hội

a) Nội dung thực hiện:

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2426/KH- UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 161/QĐ- TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó tập trung vào 05 nội dung chính gồm:

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân;

- Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập;

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững;

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường;

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

6. Các hoạt động phối hợp

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách về lao động và xã hội tại địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, định ra các giải pháp để khắc phục.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo, lồng ghép trong dự toán giao hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Huy động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng xã hội; chủ động vận động tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh đảm bảo cho hoạt động hội nhập quốc tế về lao động- xã hội.

3. Các nguồn hợp pháp khác.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương; rà soát kịp thời các quy định pháp luật có liên quan, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; đồng thời kiến nghị, sửa đổi, điều chỉnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối với người dân; đặc biệt chú trọng đến Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Rà soát, lồng ghép, bổ sung và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện mục tiêu hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trong Kế hoạch, Chương trình hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội và các mục tiêu của Kế hoạch.

4. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập quốc tế, đào tạo bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi để đáp ứng nhu cầu hội nhập thực hiện chính sách lao động, xã hội.

5. Tăng cường huy động nguồn lực, nhân lực thực hiện tốt chính sách lao động và xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về lao động và xã hội.

6. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh gắn liền với nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề, tập trung vào đào tạo một số chuyên ngành, lĩnh vực theo nhu cầu thị trường lao động trong nước và trong khu vực; liên kết với các Công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm nhằm tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp về ý thức lập thân, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động, đồng thời thông tin kịp thời về các chế độ chính sách của Nhà nước về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động đến học sinh, sinh viên và người lao động.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo hướng vào người dân, phục vụ người dân.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp những thực hiện những mục tiêu cụ thể về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phân công 01 cán bộ của Sở làm đầu mối về các hoạt hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, gửi danh sách về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (qua Vụ Hợp tác quốc tế).

- Tổng hợp dự toán thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh của Sở, ban, ngành liên quan, gửi Sở Tài chính đúng thời hạn lập dự toán ngân sách hàng năm; chủ động vận động tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đảm bảo cho hoạt động hội nhập quốc tế về lao động- xã hội.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, người dân trong quá trình xây dựng, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh hàng năm của các Sở, ban, ngành do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí, lồng ghép kinh phí trong dự toán hàng năm theo quy định Luật ngân sách nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa các mục tiêu hội nhập quốc tế về lao động và xã hội vào Chương trình, Kế hoạch hàng năm của tỉnh; vận động nguồn hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện; Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định ký 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và xã hội;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4091/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 16/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4091/KH-UBND

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369225