• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thương mại điện tử


 

Kế hoạch 41/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 41/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử (TMĐT);

- Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

- Ứng dụng các tiện ích thanh toán trực tuyến để đẩy mạnh hỗ trợ cho các mô hình thương mại điện tử Chính phủ với doanh nghiệp (G2B); Chính phủ với người dân (G2C); doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C);...

- Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh, chủ yếu là các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, nông sản của tỉnh thông qua ứng dụng thương mại điện tử;

- Mua sắm trực tuyến trở thành hình thức phổ biến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền về thương mại điện tử

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày mua sắm trực tuyến (online Friday); ngày mua sắm không dùng tiền mặt và các hoạt động khác có liên quan do Bộ Công Thương và Chính phủ phát động, tổ chức.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp thương mại, cơ sở phân phối lớn trên địa bàn tỉnh sử dụng thương mại điện tử. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng thương mại điện tử, sàn giao dịch điện tử hưởng ứng các hoạt động do Chính phủ, Bộ Công Thương phát động, tổ chức liên quan đến thương mại điện tử.

- Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của đơn vị đối với các hoạt động này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

2. Đào tạo nguồn nhân lực

2.1. Tham gia các chương trình đào tạo tập huấn về công tác TMĐT

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ điều kiện của đơn vị, sắp xếp, bố trí cử cán bộ, công chức tham gia các Hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về công tác thương mại điện tử do các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương chủ trì tổng hợp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

2.2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về TMĐT cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp

Phối hợp Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đào tạo cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về TMĐT.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

2.3. Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng về ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ, công chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất những cơ hội và thách thức trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt về nghiên cứu công nghệ Blockchain và ứng dụng vào chuỗi giá trị trong sản xuất; giới thiệu về các sàn TMĐT uy tín hàng đầu thế giới (Amazon, Alibaba...) để giới thiệu hướng dẫn cách thức tham gia, đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT lớn này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Câu lạc bộ Du học sinh tỉnh...

3. Hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh; hỗ trợ xây dựng website TMĐT

Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị, hội thảo để hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất,... cách thức tham gia và những ưu đãi, lợi ích khi tham gia các sàn TMĐT Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Voso, Postmart...; hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng website TMĐT khi có nhu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; Viễn thông Cà Mau; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Viễn thông quân đội tại Cà Mau; Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau;...

4. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt

4.1. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công ích

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước,... gọi chung là đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh phối hợp với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua sử dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

4.2. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tại các điểm trưng bày, bán hàng đặc trưng, đặc sản của tỉnh

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các điểm trưng bày, bán sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua sử dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng như: thanh toán qua máy POST hoặc quét mã QR CODE để thanh toán,...

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau; Sở Thông tin và Truyền thông;...

5. Tăng cường ứng dụng truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm từ nông nghiệp ứng dụng các giải pháp để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo chất lượng, thương hiệu, nhãn hiệu của địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. NGUỒN KINH PHÍ

- Ngân sách tỉnh về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan xem xét, lồng ghép thực hiện các nội dung của Kế hoạch này vào các chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của đơn vị.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, vướng mắc (nếu có); đánh giá kết quả thực hiện so với năm trước làm cơ sở xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm bảo bí mật và an toàn thông tin trong giao dịch TMĐT; các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hỗ trợ các vấn đề liên quan về nghiệp vụ, chuyên môn về công nghệ thông tin; chỉ đạo các đơn vị truyền thông, thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường việc tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động về thương mại điện tử bằng nhiều hình thức; phát động, hướng dẫn đăng ký tên miền.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng TMĐT để thu học phí, lệ phí,...

4. Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn và ứng dụng các giải pháp để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát đảm bảo nguồn cung phục vụ hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp ứng dụng việc truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản trên địa bàn tỉnh.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hỗ trợ việc triển khai thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan sử dụng, quản lý tài chính đúng quy định.

9. Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ về Thuế, các quy định về xuất xứ hàng hóa, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng,...

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp các sở, ban, ngành tăng cường việc tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động liên quan.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được quy định tại phần II của Kế hoạch này, có kế hoạch triển khai cụ thể, gửi về Sở Công Thương theo dõi trước ngày 30/4/2020 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2020, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh trực tiếp về Sở Công Thương để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (tại Mục IV):
- Các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (HD02.KH)
- Lưu: VT, M.A10/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 23/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 41/KH-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446482