• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1957/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tải về Văn bản khác 41/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1957/QĐ -TTG NGÀY 30/11/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người (Công ước ACTIP), đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường hp tác quốc tế để ngăn chặn, kiềm chế hoạt động buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn bán người và các loại tội phạm có liên quan.

2. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước ACTIP, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng buôn bán người. Đy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán, đảm bảo quyền lợi của nạn nhân.

3. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh:

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 và các năm tiếp theo; tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP theo quý, 06 tháng, 01 năm.

- Triển khai các hoạt động hưởng ng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người - 30/7” “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người -30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm buôn bán người; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chng buôn bán người.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người. Tập trung vào các quy định về phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán, thực thi pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự đi với hành vi buôn bán người nhm thng nht nhận thức, nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống buôn bán người, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đặc điểm ca từng địa phương để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các hành vi buôn bán người.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng trên Đài Truyền hình, chuyên mục tin trên đài phát thanh, báo chí, Cổng thông tin điện tử, mạng điện thoại di động về phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn bán người; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong phòng, chống buôn bán người.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý văn hóa, du lịch, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong việc trong việc phòng, chống buôn bán người và xâm hại trẻ em, gắn với xây dựng phong trào thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, an toàn.

c) Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chc các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng, nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cộng đồng.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

3. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bsung năm 2017), trong đó có nội dung quy định về tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân. Tham mưu, chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người tại cộng đng; đi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phù hp với đặc điểm từng địa phương. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành hoặc sửa đi, bsung, hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hp với tình hình thực tiễn.

- Tổ chức rà soát, nghiên cứu tính tương, thích giữa các quy định của pháp luật Việt Nam với nội dung Công ước ACTIF (Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Ttụng hình sự, Luật Phòng, chng mua bán người, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Điu ước quc tế, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Trẻ em, Luật Tổ chức cơ quan điu tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan), kết hợp kim tra, sơ kết, tng kết việc thi hành ở cơ sở để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xut, kiến nghị cp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gắn vi Chương trình quốc gia vphòng, chống mua bán người.

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán để thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT/BC A-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán, để bảo đảm nhanh chóng trong việc thực hiện các hoạt động giải cứu, bảo vệ, phục hồi, hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán.

b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các sở, ngành chức năng

- Kịp thời tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú, bảo đảm chỗ ở cho nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bảo vệ, hỗ trợ để phục hồi thể chất, tâm lý, xã hội và tái hòa nhập cộng đồng. Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghnghiệp và các doanh nghiệp; bảo đảm cho nạn nhân bị mua bán được thông tin về các quyền và lợi ích hợp pháp của họ, tạo điều kiện để họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo đảm quyền bào chữa của nạn nhân bị mua bán phù hợp với Công ước ACTIP.

- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân. Nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân; rà soát, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả để nhân rộng, đảm bảo phù hợp với từng địa phương.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; theo dõi, đôn đc công tác thi hành án hình sự và dân sự về các vụ án liên quan đến mua bán người có hiệu lực pháp luật.

5. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan:

- Chủ động nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, phức tạp, sđối tượng nổi, nhất là số cầm đầu đường dây phạm tội, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người đphòng ngừa, đu tranh ngăn chặn. Phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa xã hội nhằm giải quyết các nguy cơ, không đphát sinh tội phạm mua bán người.

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Áp dụng hiệu quả các phương pháp điều tra và biện pháp cần thiết khác để thu thập chứng cứ phục vụ công tác truy ttrong các vụ án mua bán người, kể cả trong trường hợp các nạn nhân không cung cp lời khai của mình.

- Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, rửa tiền; những người tham gia, tạo điều kiện hoặc cản trở hoạt động tư pháp liên quan đến phòng, chống mua bán người theo đúng quy định của pháp luật trong nước phù hợp với Công ước của Liên hp quốc về chng tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng sơ hở trong các lĩnh vực kết hôn có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, tìm việc làm, xuất nhập cảnh, du lịch... để hoạt động phạm tội mua bán người. Thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, chính sách pháp luật và đơn vị, địa phương làm tt, chưa làm tốt để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện.

- Tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; tăng cường phối hp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về nạn nhân và đi tượng phạm tội mua bán người của tchức Interpol và Aseanpol.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chng mua bán người. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

- Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên các lĩnh vực như: Cư trú, hộ tịch, hoạt động du lịch; du học; xuất khẩu lao động; cho, nhận nuôi con nuôi; kết hôn với người nước ngoài; hiến, tặng mô, tạng ... để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm có hiệu quả.

b) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phi hợp với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án về mua bán người; tổ chức xét xử công khai, lưu động một số vụ án điểm được dư luận quan tâm để phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm; tổ chức quán triệt những nội dung của Công ước ACTIP cho lãnh đạo, cán bộ thuộc ngành tòa án và kim sát.

6. Công tác hợp tác quốc tế

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương mà nước ta là thành viên; tăng cường phối hp trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người; xác minh, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán. Tranh thủ sự giúp đỡ vtài chính, kthuật nghiệp vụ của cộng đồng quốc tế trong triển khai thực hiện các dự án, đề án về phòng, chống mua bán người, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các Đề án nghiên cứu về hoạt động điều tra tố tụng đặc biệt, hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người với các nước ASEAN phù hợp với Công ước ACTIP (theo chỉ đạo của Bộ Công an).

7. Công tác hậu cần đảm bảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xác định và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này; đề xuất phân bổ, sử dụng kinh phí phòng, chống mua bán người đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tích cực tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, tranh thủ các nguồn lực khác phục vụ công tác phòng, chổng mua bán người theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình

a) Giai đoạn 2021 - 2022: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho người dân, các lực lượng chức năng thuộc các sở, ngành có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là các cơ quan tư pháp.

b) Giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm

a) Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực thực hiện các nội dung của Công ước ACTIP trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các vấn đề vượt thẩm quyền; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện Công ước đúng lộ trình, hiệu quả; tổng hợp kết qu, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

b) Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bsung nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương phản ánh về Công an tỉnh để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCHào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 41/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471760