• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Kế hoạch 4113/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 4113/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4113/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 771- CV/TU ngày 28/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn tại đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để sót.

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công người có công trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ vượt khó khăn làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 tới cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, ý nghĩa Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể có chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 14-CT/TW

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp:

Cấp ủy, chính quyền các cấp có trách nhiệm quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to ln của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành, thị.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở cấp huyện và ở các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thành, thị, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tổng kết thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 1815/KH-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai xác nhận người có công với cách mạng còn tồn tại theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót.

Tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch số 1815/KH-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 63 - KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thành, thị, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thtỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

4. Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 2409/KH-BCĐ ngày 16/6/2014 của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ;

Tích cực mở rộng hợp tác giữa các địa phương trong nước và hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Từng bước đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thành, thị, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017 và những năm tiếp theo.

5. Nâng cao trách nhiệm của cấp y, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng:

Kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác ưu đãi người có công với cách mạng;

Chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi ơn liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành, thị.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017 và những năm tiếp theo.

6. Duy trì có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đn ơn đáp nghĩa":

Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7. Tăng cường và phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, đoàn th:

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân giám sát chặt chẽ trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành, thị.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017 và những năm tiếp theo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành và địa phương trong thực hiện công tác người có công vi cách mạng.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở cấp huyện và ở các xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 63- KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình UBND tỉnh vào quý II năm 2018.

2. S Tài chính

Thẩm định và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và cấp cho các cơ quan chức năng trong dự toán chi đảm bảo xã hội hàng năm để tổ chức thực hiện.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Kế hoạch số 2409/KH-BCĐ ngày 16/6/2014 về triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Phú Thọ. Chủ động khai thác các thông tin liên quan đến tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN để xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về các địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Chủ trì, phối hợp với cấp ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Chthị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác người có công với cách mạng và nâng cao trách nhiệm trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Tăng cường giáo dục về chính trị, đạo đức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, khu dân cư tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách người có công tại địa phương, phát hiện những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn kịp thời các sai sót đảm bảo người có công phải được hưởng chế độ ưu đãi đúng, đủ, kịp thời, không có đối tượng hưởng sai và bỏ sót.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thnhân dân cấp tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ "Quỹ Đn ơn đáp nghĩa" và các hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn các doanh nghiệp, tổ chức làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đóng trên địa bàn tỉnh để đề nghị UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ Kế hoạch liên tịch số 32/KHLT ngày 28/5/2012 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm; chỉ đạo các cơ sở Đoàn cấp huyện, cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và chăm sóc quản lý mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi ơn liệt sỹ tại địa phương.

7. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, có trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đn ơn đáp nghĩa".

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tổ chức triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo Thường trc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: TU, HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban XD Đảng của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VPTU
;
- CVP, các PCVP;
- Các Huyện, Thành, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, VX5(3b), (D
100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Kế San


 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4113/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 18/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4113/KH-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365804