• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 4195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 4195/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4195/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; để việc trin khai được kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nghị định.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định

1.1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.2. Xây dựng chuyên mục giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định và các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên trang thông tin điện tử

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Công b thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

5. Việc phát triển Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình t chức thc hin Ngh đnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hp Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có).

Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch, đảm bảo điều kiện kinh phí để triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh, kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tng hợp, xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh; Viện KSND tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4195/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4195/KH-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441969