• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân


 

Kế hoạch 42/KH-UBND về công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Tải về Văn bản khác 42/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa số 06-CTr/BCH của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc số 13/QC-TU ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-ĐĐBQH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoạt động năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm chủ động tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra trong năm 2020. Qua đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các nội dung nhiệm vụ theo Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phương thức giải quyết công việc theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường tính chủ động chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu xử lý.

II. NỘI DUNG

1. Quý I năm 2020:

1.1. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 01 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Triển khai 16 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý I năm 2020) ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 02 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 28;

- Dự họp góp ý xây dựng các dự án luật tại kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIV do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức theo Kế hoạch số 09/KH-ĐĐBQH ngày 20 tháng 01 năm 2020;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 16 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý I năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Dự Lễ giao và nhận quân năm 2020;

- Dự Họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020;

- Dự chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội Quý I năm 2020 và thực hiện 35 nhiệm vụ về triển khai 12 tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Kế hoạch số 1806/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (hàng tuần);

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 3 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 29;

- Dự giám sát các chuyên đề của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và của Đoàn đại biểu Quốc hội do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức theo Kế hoạch số 09/KH-ĐĐBQH ngày 20 tháng 01 năm 2020;

- Dự Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (21 Hội thảo);

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2020;

- Họp Tổ Biên tập tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản Quý I năm 2020;

- Họp giao ban tài chính địa phương Quý I năm 2020;

- Họp giao ban khối nội chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I năm 2020;

- Họp công tác tôn giáo Quý I năm 2020;

- Sơ kết công tác an toàn giao thông Quý I năm 2020;

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Quý I năm 2020;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Triển khai 16 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý I năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Họp Ban đại diện ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quý I năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo xử lý dự án chậm triển khai Quý I năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm Quý I năm 2020;

- Họp đánh giá tình hình quản lý thuế (Ban Chỉ đạo chống thất thu) Quý I năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2018 - 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quý II năm 2020:

2.1. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 4 năm 2020

- Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý I năm 2020;

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 30;

- Dự Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (21 Hội thảo);

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2020 và chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Tổ Biên tập tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 4 năm 2020;

- Triển khai 28 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý II năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thông qua Kế hoạch tổ chức sự kiện Trình diễn và Kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo) do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức;

- Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020;

- Tổ chức Hội nghị cảng biển, Logistic;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 5 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 31;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020;

- Họp Tổ Biên tập tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Tiếp tục triển khai 28 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý II năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp thông qua các tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 5 năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 6 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 32;

- Dự Hội nghị giao ban giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020;

- Họp Tổ Biên tập tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Họp thông qua các tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp giao ban khối nội chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Quý II năm 2020;

- Họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội Quý II năm 2020 và thực hiện 35 nhiệm vụ về triển khai 12 tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Kế hoạch số 1806/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản Quý II năm 2020;

- Họp giao ban tài chính địa phương Quý II năm 2020;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Dự phiên họp Đảng ủy Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Dự phiên họp Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Dự phiên họp Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020;

- Sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 28 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý II năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp Ban Chỉ đạo xử lý dự án chậm triển khai Quý II năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm Quý II năm 2020;

- Họp Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh;

- Họp công tác tôn giáo Quý II năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Họp Ban Chỉ đạo công tác gia đình;

- Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2018 - 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Họp Ban đại diện ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quý II năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ tỉnh;

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS và buôn bán phụ nữ trẻ em (Ban Chỉ đạo 138);

- Họp Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh;

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Quý II năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Quý III năm 2020:

3.1. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 7 năm 2020

- Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý II năm 2020;

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Dự kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 33;

- Dự tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Triển khai 14 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý III năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Làm việc với Bộ Tài chính để thảo luận xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 7 năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 8 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 34;

- Dự họp góp ý xây dựng các dự án luật tại kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIV do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức theo Kế hoạch số 09/KH-ĐĐBQH ngày 20 tháng 01 năm 2020;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 14 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý III năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.3. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 9 năm 2020

- Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 35;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020;

- Họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội Quý III năm 2020 và thực hiện 35 nhiệm vụ về triển khai 12 tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Kế hoạch số 1806/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản Quý III năm 2020;

- Họp giao ban tài chính địa phương Quý III năm 2020;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp công tác tôn giáo Quý III năm 2020;

- Sơ kết công tác an toàn giao thông Quý III năm 2020;

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Quý III năm 2020;

- Họp giao ban khối nội chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Quý III năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 14 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý III năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự sự kiện Trình diễn và Kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo) do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức;

- Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021;

- Họp Ban Chỉ đạo xử lý dự án chậm triển khai Quý III năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm Quý III năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2018 - 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Họp Ban đại diện ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quý III năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Quý IV năm 2020:

4.1. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 10 năm 2020

- Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý III năm 2020;

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 36;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý III năm 2020 và chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp thông qua các tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 10 năm 2020;

- Triển khai 56 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý IV năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.2. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 11 năm 2020

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 37;

- Dự Hội nghị giao ban giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2020;

- Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 11 năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 56 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý IV năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Họp thông qua các tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021;

- Họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Họp Ban Chỉ đạo công tác gia đình;

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng, điều hành Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”;

- Họp Ban Chỉ đạo Hội người cao tuổi tỉnh;

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS và buôn bán phụ nữ trẻ em (Ban Chỉ đạo 138);

- Họp Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh;

- Họp Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh;

- Họp Ban đại diện ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2020;

- Họp Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh;

- Họp đánh giá tình hình quản lý thuế (Ban Chỉ đạo chống thất thu) năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo xử lý dự án chậm triển khai năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm năm 2020;

- Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2018 - 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 167);

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.3. Những công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 12 năm 2020

- Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020;

- Dự kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự các cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Dự tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV;

- Hội nghị phân giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách năm 2021;

- Họp giao ban xây dựng cơ bản năm 2020;

- Họp giao ban tài chính địa phương Quý IV năm 2020;

- Nghe báo cáo thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm;

- Dự phiên họp Đảng ủy Công an tỉnh cả năm 2020;

- Dự phiên họp Đảng ủy Quân sự tỉnh cả năm 2020;

- Dự phiên họp Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh cả năm 2020;

- Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020;

- Tiếp tục triển khai 56 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 (tiến độ hoàn thành trong Quý IV năm 2020);

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội Quý IV năm 2020 và thực hiện 35 nhiệm vụ về triển khai 12 tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Kế hoạch số 1806/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Họp công tác tôn giáo năm 2020;

- Tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2020;

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm 2020;

- Họp giao ban khối nội chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020;

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Họp chỉ đạo các vấn đề nóng, phát sinh thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, bố trí lịch công tác hàng tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo điều hành công việc theo Kế hoạch công tác nêu trên; đồng thời giám sát đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm ban hành Kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 03/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 42/KH-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445330