• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2014 thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 42/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” CÁC CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513);

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015; văn bản số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 về việc ý kiến của Ban chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513;

Căn cứ Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (ĐGHC) và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC và cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000; xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước về ĐGHC trên địa bàn của tỉnh trong lãnh thổ của Quốc gia; của tỉnh với các tỉnh liền kề; giữa các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển đảm bảo khép kín đường ĐGHC các cấp và thống nhất với đường biên giới Quốc gia trên đất liền và trên biển; đảm bảo tính khoa học, tính đầy đủ, tính chính xác và tính thống nhất để làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về ĐGHC và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC do lịch sử để lại và những phát sinh mới do sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC theo Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC tỉnh, huyện, xã.

Xác định rõ phạm vi quản lý theo ĐGHC các cấp đối với các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đánh giá thực trạng về ĐGHC và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc ĐGHC các cấp, làm cơ sở xác định các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện Dự án; đảm bảo áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ và xử lý thông tin, dữ liệu trong quá trình xây dựng hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp; xác định tọa độ vị trí cột mốc và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh để quản lý theo hướng hiện đại bằng công nghệ thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai, tập huấn hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

2. Xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công việc của Dự án, báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh, trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn lập Dự án.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

3. Lựa chọn đơn vị thi công thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

4. Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý về ĐGHC, hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC các cấp trên địa bàn toàn tỉnh; hiện trạng các khu vực tranh chấp đất đai có liên quan đến ĐGHC, các điểm bất hợp lý giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC; đánh giá tổng quan về tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC với thực tế quản lý ĐGHC các cấp; đề xuất phương án cập nhật bổ sung khép kín đường ĐGHC.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn lập Dự án.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận ranh giới hành chính tại các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp của tỉnh; giải quyết những điểm có sự không thống nhất giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC; xác định đường ĐGHC trên thực địa theo kết quả hiệp thương, thỏa thuận giữa các đơn vị hành chính hoặc theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn lập Dự án.

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV/2014.

6. Tổ chức hội nghị hiệp thương, giải quyết dứt điểm những tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh; thống nhất xác định phạm vi quản lý đường ĐGHC các cấp đối với các bãi bồi, cửa sông, bãi cạn, bãi ngầm và ranh giới quản lý hành chính trên biển. Cụ thể:

+ Tuyến ĐGHC giữa các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố:

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, phường, thị trấn; đơn vị thi công các hạng mục của Dự án.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

+ Tuyến ĐGHC giữa các huyện, thị xã, thành phố Huế; tuyến ĐGHC giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và Quý I/2015

7. Chuyển vẽ đường ĐGHC theo kết quả thực hiện Chỉ thị 364/CT và kết quả hiệp thương, thỏa thuận giữa các đơn vị hành chính hoặc theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lên bộ bản đồ nền Hệ tọa độ quốc gia VN-2000; đối soát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập với thực tế quản lý ĐGHC của các đơn vị hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III/2015.

8. Đúc mốc, cắm bổ sung các mốc ĐGHC; khôi phục các mốc ĐGHC bị mất; sửa chữa các mốc ĐGHC bị hỏng; đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc ĐGHC; chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường ĐGHC, vị trí các mốc địa giới và các yếu tố địa lý có liên quan đến ĐGHC lên bản đồ ĐGHC.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III/2015.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm tra, nghiệm thu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

10. Cập nhật, bổ sung khép kín đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển lên bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

11. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC xã, phường, thị trấn trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC các huyện, thị xã, thành phố trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1.10.000, 1:25.000, 1:50.000 và bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 trên giấy và dữ liệu số theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000; hoàn chỉnh tính pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp theo quy định; kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp theo quy định của Dự án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

12. Kiểm tra, nghiệm thu từ cấp xã đến cấp tỉnh bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chất lượng cao, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: UBND các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ địa giới của cấp mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

13. In, nhân bản các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp và tổ chức để Chủ tịch UBND các cấp ký, đóng dấu xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC các cấp theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

14. Đề nghị Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước nghiệm thu và công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế trình Bộ Nội vụ đồng ý đưa vào sử dụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

15. Xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC bằng phần mềm chuyên dụng; tập huấn và chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về ĐGHC đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

16. Bàn giao hồ sơ, bản đồ, cho các cơ quan Trung ương và UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định tại Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

17. Hoàn thành quyết toán kinh phí.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Dự án được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh; từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính; từ nguồn 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và kinh phí hỗ trợ của Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của tỉnh

Theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo tiến độ, theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo)

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh;

- Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí thực hiện từng hạng mục công việc theo tiến độ kế hoạch hằng năm;

- Giúp Ban chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán theo đúng quy định, đủ năng lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đề ra;

- Hợp đồng kinh tế với đơn vị thi công các hạng mục công việc theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận ranh giới hành chính tại các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp; giải quyết những điểm có sự không thống nhất giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp theo thẩm quyền và đề nghị với Bộ Nội vụ giải quyết những điểm tranh chấp đất đai liên quan ĐGHC cấp tỉnh theo quy định;

- Giúp Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; kiểm tra, thẩm định kỹ thuật từng công đoạn sản phẩm, lập hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC theo quy định;

- Tổ chức hội nghị ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp đối với các đơn vị hành chính thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính các tỉnh giáp ranh;

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp của tỉnh;

- Bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh theo quy định;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, cấp xã thu thập, phân tích đánh giá các tài liệu, số liệu về các điểm có sự sai sót về kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 364/CT, các điểm có sự không thống nhất, chưa phù hợp giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC; tổng hợp, thống kê những biến động về đất đai của các đơn vị hành chính sau khi thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh;

- Phối hợp các Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan trong việc tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu ĐGHC các cấp của tỉnh; giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp của tỉnh; giải quyết các điểm có sự không thống nhất, chưa phù hợp giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường ĐGHC, lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC; tập huấn, chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ĐGHC đến các đơn vị hành chính trong tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán triển khai thực hiện Dự án của tỉnh; kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm của dự án theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư Dự án 513 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính cân đối kinh phí thực hiện Dự án vào năm 2014, 2015 và 2016; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch ngân sách hàng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo dõi các kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố về việc giải quyết tranh chấp đất đai, những điểm còn tồn tại, bất cập liên quan đến ĐGHC các cấp, những khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

7. Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh đối với những điểm tranh chấp đất đai liên quan đến tuyến ĐGHC các cấp hiện nay chưa thống nhất trong quá trình hiệp thương, nơi tổ chức cắm mốc ĐGHC theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

9. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định đường biên giới, mốc giới quốc gia trên biển và trên đất liền.

10. Sở Nông nghiệp và PTNT

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định diện tích, ranh giới đất rừng của các đơn vị do Sở quản lý, mặt nước nuôi trồng thủy sản và các bãi cạn, bãi bồi ven sông.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 513 của tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan và đơn vị thi công kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến địa phương;

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trong việc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hạng mục công việc theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến ĐGHC của địa phương.

12. UBND các xã, phường, thị trấn

Tiến hành rà soát toàn bộ tuyến ĐGHC đang quản lý; đối chiếu các tuyến ĐGHC, vị trí mốc ĐGHC trong hồ sơ, bản đồ đang quản lý với tuyến ĐGHC, vị trí mốc ĐGHC ngoài thực địa. Phối hợp với các đơn vị thi công và UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức hiệp thương thống nhất đường ĐGHC, chôn các mốc ĐGHC và thực hiện việc nghiệm thu các hạng mục công việc trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh, căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ TN&MT;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ; TNMT, TC, KHĐT, Thông tin - TT, Ngoại vụ, NN&PTNT;
- BCH QS tỉnh; BCH BĐBP, CA tỉnh;
- Báo TTH, VTV Huế, Đài PTTH tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Thành viên Ban chỉ đạo 513;
- CVP, PCVP và các CV: TC, ĐC, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 42/KH-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226359