• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2014 triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2017

Tải về Văn bản khác 42/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 179/SNgV-HTQT ngày 07/5/2014; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2017 với những nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Nhằm thông tin về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài; quảng bá hình ảnh của địa phương, con người, lịch sử văn hóa và các giá trị văn hóa của tỉnh Hòa Bình; những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư nước ngoài và kiều bào ta ở nước ngoài về địa bàn tỉnh; thông tin tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.

2. Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại.

3. Tạo chuyển biến về nhận thức để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy giao lưu, hợp tác với nước ngoài về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường,... nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế.

4. Là căn cứ để các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. Yêu cầu

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư về kinh tế.

3. Nâng cao chất lượng tổng hợp tình hình, thông tin tuyên truyền đối ngoại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, giữa thông tin đối ngoại và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia.

5. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

I. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thông tin đối ngoại cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại, các đoàn đi công tác nước ngoài, Ban tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá theo các Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, các thỏa ước quốc tế, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; kinh nghiệm về thông tin đối ngoại... cho cán bộ các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng và các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại nhằm thực hiện tốt chủ quyền biên giới quốc gia theo luật định.

3. Thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và với các Bộ, ngành Trung ương trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

II. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh

1. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về lịch sử, truyền thống, văn hóa, ẩm thực, du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh Hòa Bình; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư... với nhiều thể loại ấn phẩm đa dạng, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm: sách, tờ rơi tờ gấp, đĩa VCD, sách ảnh, panô, áp phích, tranh cổ động...

2. Giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Website) để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh ra thế giới. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh.

III. Quảng bá hình ảnh Hòa Bình ra thế giới

1. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hòa Bình ra các tỉnh bạn, ra thế giới trên Cổng thông tin điện tử đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.vietnam.vn, trên kênh thông tin đối ngoại VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện Văn hóa Việt - VTC10 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, hệ phát thanh đối ngoại VOV5 của Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Hòa Bình thường kỳ, Báo điện tử Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các bản tin trong tỉnh.

2. Từng bước xây dựng và phát triển nội dung chuyên mục thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương trong tỉnh.

3. Quảng bá hình ảnh Hòa Bình thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào.

4. Quảng bá hình ảnh Hòa Bình thông qua hoạt động du lịch có liên quan đến các đoàn khách nước ngoài.

5. Tham gia các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến du lịch, thương mại, hội thảo, hội chợ với nước ngoài, đăng cai các hoạt động quốc tế.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách tỉnh đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2017, trong đó bao gồm các nội dung:

- Kinh phí biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; xây dựng các cụm pa nô, áp phích.

- Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại.

- Kinh phí quảng bá hình ảnh Hòa Bình.

- Kinh phí tổ chức họp báo cung cấp thông tin.

- Kinh phí tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Kinh phí duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Website).

- Kinh phí tổ chức chương trình, hoạt động khác phục vụ thông tin đối ngoại.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các buổi họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí đối với lãnh đạo tỉnh, cũng như trong các hoạt động giao lưu quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh, tổ chức tiếp và chuẩn bị phỏng vấn cho lãnh đạo tỉnh đối với phóng viên nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương liên quan chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương.

- Hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hòa Bình trên kênh truyền hình văn hóa Việt VTC10 và kênh truyền hình tổng hợp dành cho người Việt Nam ở nước ngoài VTV4.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư... với nhiều thể loại ấn phẩm đa dạng, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm: sách, tờ rơi, tờ gấp, đĩa VCD, sách ảnh, pa nô, áp phích...

- Tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài nước nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Hòa Bình ra với thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch biên chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan ngôn luận phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Hòa Bình, kiến nghị các cơ quan đính chính khi phát hiện đưa thông tin sai sự thật về tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí, cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại và cán bộ các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị, xây dựng báo cáo về hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cung cấp thông tin liên quan về chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh để thu hút các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư phát triển trong tỉnh; xây dựng tài liệu giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của Hòa Bình và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư vào tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Hòa Bình thông qua việc tổ chức chương trình, tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch với các tỉnh trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh Hòa Bình.

7. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng các nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực mình quản lý.

- Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, mời gọi sự tham gia của các nước trong khu vực, đồng thời tham gia các cuộc hội chợ thương mại của các nước trong khu vực, thông qua đó để giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh với các nước khác.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Triển khai thực hiện các hình thức thông tin đối ngoại tại các khu công nghiệp của tỉnh bằng nhiều hình thức như pa nô cổ động trực quan, phát hành các tờ rơi do các cơ quan liên quan của tỉnh cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh nhằm giới thiệu về tỉnh Hòa Bình như: Bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, các tập sách, tài liệu, video clip...

- Tham gia các hoạt động với các Đoàn lãnh đạo tỉnh khi làm việc với nước ngoài; tham mưu tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp...

9. Sở Tài chính

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2015 - 2017; bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

10. Công an tỉnh

- Hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, giám sát hoạt động của các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc làm ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

11. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại về lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

12. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Hòa Bình ra thế giới. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết với nội dung về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Hòa Bình.

- Kiên quyết, nhanh nhạy trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

13. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi mình quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Căn cứ nội dung kế hoạch được giao, hằng năm các đơn vị tham gia vào hoạt động thông tin đối ngoại xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí của đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm (hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu) để tổng hợp, báo cáo các Bộ, ngành có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Hòa Bình, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, THKH (LN 70 b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 42/KH-UBND

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237862