• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 4224/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 4224/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg). Để việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg tại địa phương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

- Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chun tiếp cận pháp luật phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; cần kịp thời triển khai, phổ biến các nội dung Quyết số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; tăng cưng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

1.1. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các cấp.

1.2. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp, Công chức tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

1.3. Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

2.1. Việc triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật và điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.2. Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2.3. Cơ chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

2.4. Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

2.5. Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Thành lập Hi đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ở cấp huyện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiểm tra khi có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu có sai phạm; tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định này ở địa phương, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, phân công cơ quan chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 619/QĐ-TTg. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả việc xử lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chun tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân các huyện, thành phố thuộc tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm, Cơ quan Tư pháp lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, địa phương phản ánh đến Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4224/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 04/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4224/KH-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369047