• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 4281/KH-UBND năm 2014 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020

Tải về Văn bản khác 4281/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4281/KH-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TUYẾN QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2014-2020

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 3067/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (HL- ATĐB) các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

- Duy trì kết quả đã thực hiện được trong giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III Kế hoạch lập lại trật tự HL-ATĐB đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của hành lang và quản lý HL-ATĐB; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn HL-ATĐB;

- Tiếp tục xác định và duy trì hệ thống HL-ATĐB, hoàn thành việc xây dựng hệ thống đường gom, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, các công trình phụ trợ bảo vệ HL-ATĐB nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

2. Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người tự giác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông;

- Xây dựng lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Lộ trình cụ thể như sau:

+ Rà soát phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong HL-ATĐB, các đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ;

+ Thực hiện cưỡng chế giải toả các công trình đã bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HL-ATĐB, xoá bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện và bảo vệ hệ thống mốc chỉ giới HL-ATĐB, quản lý, bảo vệ phần đất HL-ATĐB đã được giải toả, bảo vệ mốc lộ giới; tổ chức giải toả dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất HL-ATĐB trong phạm vi đã được bồi thường; ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép, từng bước xoá bỏ các đường ngang trái phép có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông;

+ Thống nhất quy hoạch hệ thống đường gom trong khu kinh tế, khu thương mại, dân cư đấu nối vào hệ thống quốc lộ phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ Rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ HL-ATĐB; đề xuất các nội dung cần điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, lập lại trật tự HL-ATĐB.

II. TIẾN ĐỘ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Từ năm 2014 đến năm 2017:

a) Giai đoạn 2014-2016:

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện cắm mốc lộ giới đường bộ;

- Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Đơn vị quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng của địa phương rà soát, phân loại, thống kê các công trình nằm trong phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và HL-ATĐB của hệ thống quốc lộ. Kết quả gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 để xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ; cụ thể:

+ Rà soát, thống kê và phân loại các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện,…) và cây cối trên phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ chưa được bồi thường;

+ Xác định các nút giao, các vị trí điểm đen, vị trí tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải toả HL-ATĐB. Trên cơ sở đó thống kê các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoát nước,…) và cây cối nằm trong HL-ATĐB cần giải toả đảm bảo ATGT;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương xác định các trường hợp đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp…, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây nhưng nằm trong HL-ATĐB nếu xây dựng mới sẽ ảnh hưởng đến ATGT để xây dựng phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất (chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp);

- Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 5 năm 2015 để xem xem phê duyệt báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện.

b) Giai đoạn 2016-2017:

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các công việc giai đoạn 2014-2016;

- Thực hiện thu hồi hết phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL-ATĐB gây ảnh hưởng đến ATGT của tuyến QL.57, QL.60, khu vực các nút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; đồng thời lập kế hoạch, từng bước bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với những hộ dân nằm trong HL-ATĐB có nhu cầu xây dựng mới nhà ở để báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 5 hằng năm để xem xét, báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện;

- Nghiên cứu bổ sung Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ đến năm 2020, thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Triển khai cắm đầy đủ 2 loại mốc: Mốc giải phóng mặt bằng xác định giới hạn phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, mốc lộ giới xác định giới hạn phần đất HL- ATĐB. Sau khi tiến hành bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, đơn vị quản lý tiếp nhận để quản lý phần đất của đường bộ, phần đất HL-ATĐB bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý sử dụng và đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảo vệ.

2. Từ năm 2018 đến năm 2020: Thu hồi hết phần đất của đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL-ATĐB gây ảnh hưởng đến ATGT; từng bước bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với những hộ dân nằm trong HL-ATĐB có nhu cầu xây dựng mới nhà ở trên tuyến quốc lộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Xử lý HL-ATĐB cấp tỉnh;

- Chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch giải toả đối với các tuyến quốc lộ theo lộ trình thực hiện.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp, khu dân cư,... dọc theo các tuyến quốc lộ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất trong HL-ATĐB; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong HL-ATĐB; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ HL-ATĐB;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải toả HL-ATĐB trên tuyến QL.57, QL.60.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo Xử lý HL-ATĐB ở địa phương trong việc cưỡng chế giải toả các công trình vi phạm HL-ATĐB.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai việc đưa nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ HL-ATĐB vào chương trình giảng dạy pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải, báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ HL-ATĐB trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện các giải pháp lập lại trật tự HL-ATĐB. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tác dụng của HL- ATĐB cho các cấp chính quyền cơ sở và các tổ chức, cá nhân ven các tuyến quốc lộ được biết và thực hiện.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp bố trí kinh phí, vốn đầu tư cho công tác bồi thường, giải toả HL-ATĐB; xây dựng, cải tạo các công trình đường bộ (đường gom, đường ngang, công trình phụ trợ...) thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự HL-ATĐB theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

8. UBND các huyện, thành phố có tuyến quốc lộ 57, 60 đi qua:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải (trực tiếp là Đoạn Quản lý giao thông thuỷ bộ) rà soát, phân loại và thống kê các công trình nằm trong HL-ATĐB;

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo HL-ATĐB cấp huyện, thành phố (các thành phần tương ứng với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) triển khai thực hiện kế hoạch giải toả trên địa bàn, thông báo, tuyên truyền kế hoạch thực hiện giải toả đến cá nhân, đơn vị có công trình vi phạm HL-ATĐB;

- Tổ chức thực hiện cưỡng chế giải toả các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HL-ATĐB. Thành lập Tổ cưỡng chế gồm: Chủ tịch UBND huyện, thành phố (làm Tổ trưởng); Trưởng Công an huyện, thành phố; đại diện cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ, Thanh tra chuyên ngành;

- Tổ chức tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới HL-ATĐB, quản lý, bảo vệ phần HL-ATĐB đã giải toả, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm.

- Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành HL-ATĐB.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo hằng năm gửi về Ban Chỉ đạo Xử lý HL-ATĐB cấp tỉnh (Sở Giao thông vận tải) trước ngày 15 tháng 01 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 01 hàng năm để xem xét báo cáo về Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

B. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn thu sử dụng quỹ đất của các địa phương, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn kinh phí khác).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự HL-ATĐB theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 ngày 6 tháng 2014 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để theo dõi, hướng dẫn, xử lý.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 6046/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc triển khai giai đoạn III của Kế hoạch lập lại trật tự HL- ATĐB trên địa bàn tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4281/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 05/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4281/KH-UBND

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250561