• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vận động quần chúng


 

Kế hoạch 429/KH-UBND-NC năm 2016 tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tuyến biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo"

Tải về Văn bản khác 429/KH-UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KT-XH, ĐẢM BẢO QPAN TUYẾN BIÊN GIỚI PHÍA TÂY TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO"

Để đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quc phòng, an ninh tuyến biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo" (ban hành theo Quyết định s1264/QĐ-UBND.NC ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

2. Công tác tng kết đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo.

2. Tham luận về kết quả triển khai thực hiện đề án của các sở, ban, ngành địa phương, đơn vị.

3. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xut sắc trong thực hiện Đ án.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP

1. Đi với các huyện biên gii:

UBND các huyện biên giới đất liền chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan phối hợp với các đồn Biên phòng trên địa bàn tiến hành đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Đề án theo đề cương (có đề cương kèm theo). Không tổ chức Hội nghị tổng kết.

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2016.

2. Đối với các sở, ban, ngành có liên quan: Công an, Bộ CHQS tỉnh, Ban Dân tộc tnh, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh - y ban MTTQ tỉnh, Hội nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về UBND tnh (qua Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

3. Thành phần, thời gian Hội nghị tổng kết cấp tỉnh:

a) Thành phần:

- Đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lãnh đạo Cục Chính trị và Phòng vận động Quần chúng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Thành phần cấp tỉnh:

+ Đại diện Thường trực Tnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh y, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh;

+ Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Đối với Bộ CHBĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh (giao Bộ CHBĐBP tỉnh tham mưu thành phần mời).

+ Các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đ án.

- Các huyện biên giới đất liền: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện; Ban Dân vận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phòng Dân tộc các huyện.

- Đại diện: Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quân đội, Báo Biên phòng thường trú tại Nghệ An.

b) Thi gian: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 01 buổi, dự kiến trong tháng 9/2016 (thời gian cụ thể có giấy mời sau).

c) Địa điểm: Tại Hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Số 6 - đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết Đề án; chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo trung tâm tổng kết Đề án.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết bảo đm chất lượng, đúng thời gian quy định;

- Phối hợp với Ban Thi đua khen thưng - Sở Nội vụ xét, chọn đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Công an, Bộ CHQS tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh; y ban MTTQ tỉnh, Hội nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của ngành mình liên quan đến nội dung tổng kết, phối hợp chặt chẽ với Bộ CHBĐBP tỉnh tng hợp báo cáo tng kết những nội dung thuộc lĩnh vc sở, ngành mình đm nhiệm gửi về UBND tnh (qua Bộ CHBĐBP tỉnh) đúng thi gian quy định.

- Báo cáo tổng kết của các sở, ngành bám sát các nội dung tại Đề cương báo cáo (gi kèm theo).

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị (theo phụ lục II).

3. Đi vi UBND các huyện biên giới

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Đề án gửi về UBND tỉnh (qua Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng).

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị (theo phụ lục II).

V. T CHỨC THC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch, các sở, ban, ngành cấp tnh nêu trên và các huyện biên giới đất liền triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh, điện thoại số: 0983849955) để được hướng dẫn.

Thời gian gửi báo cáo tổng kết thực hiện Đán và hồ sơ đề nghị khen thưng trước ngày 15/8/2016./.

 


Nơi nhận:
- Bộ tư lệnh BĐBP (b/c);
-
Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT TT UBND tỉnh;
-
Văn phòng Tnh ủy;
-
Các Sở, ban ngành, các đơn v liên quan;
-
UBMTTQ tnh và các tổ chức đoàn thể;
-
Chánh VP, Phó Văn phòng NC;
- UBND các huyện biên giới đất liền;
-
Lưu: VT, NC/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 429/KH-UBND-NC   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 26/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 429/KH-UBND-NC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331919