• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020” năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 43/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác này.

b) Mục tiêu cụ thể

Trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang kiến thức pháp luật, kỹ năng pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt để giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

Trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các Sở ngành trên địa bàn tỉnh kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

Hình thành nhóm công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu về pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thương mại quốc tế;

Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng, triển khai Kế hoạch phải phù hợp, trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg .

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

a) Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; công chức, viên chức làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu kiến thức phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở

Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Xây dựng nhóm chuyên gia tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhóm chuyên gia tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: khi có vụ việc cụ thể.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện làm việc cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khai thác các trang thông tin, dữ liệu phần mềm về trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; các án lệ, thông lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư được quyền khai thác hoặc chia sẻ từ việc Trung ương đã đăng ký thiết lập quyền đăng nhập từ tháng 12 năm 2017.

b) Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh thẩm định nhu cầu nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc (nếu có) cho công chức, viên chức làm công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Mời Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp vợi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, Ban ngành và địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch này được chi từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác (nếu có).

Hằng năm, các Sở, Ban ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho các hoạt động được giao theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trên cơ sở lồng ghép các nhiệm vụ chi và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Mục II Kế hoạch này và báo báo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để có phương hướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì theo các nội dung của Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết và tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban Pháp chế);
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố; qua email
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 43/KH-UBND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374684